20.6.2024

Harkitsetko siirtymistä vakituisesta työsuhteesta keikkatyöhön? Muista tarkistaa ainakin nämä asiat

Keikkatyyppistä työtä voidaan tehdä monessa muodossa erilaisilla sopimuksilla. SuPer on laatinut keikkatyöntekijää varten muistilistan. Jos harkitset siirtymistä vakituisesta työsuhteesta keikkatyöhön, johon sovelletaan yksityisen sektorin työehtosopimusta (SOSTES, TPTES, AVAINTES, Seure-tes), muista tarkistaa ja pohtia ainakin seuraavia asioita:

Tarkista kirjallinen työsopimus

Pyydä kirjallinen työsopimus nähtäväksesi. Tarkista siitä sopimuksen luonne ja kesto sekä työaika, palkka ja sovellettava työehtosopimus. Onko kyseessä runkosopimus vai työsopimus, ja onko kyse vuokratyöstä? Onko työsuhde toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen ja mikä on määräaikaisen sopimuksen kesto ja peruste? Miten työaika on määritelty ja miten keikoista/työvuoroista sovitaan?

Ehdota runkosopimuksen sijaan työsuhdetta

Jos keikkatyöhön tarjotaan runkosopimusta, mikset ehdottaisi toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tekemistä. Erityisesti, jos kyse ei ole satunnaisista keikoista, vaan tarkoituksesi on työskennellä säännöllisemmin samalle työnantajalle. Näin asemasi on turvatumpi mm. sairausajan palkkojen ja työsuhteen jatkumisen osalta, mutta voit tehdä työtä samalla tavalla joustavasti. Kyse on siitä, miten työajasta ja vuoroista sovitaan. Myös toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa voidaan jättää työntekijälle mahdollisuus valita työvuorojaan. Kysy lisää luottamusmieheltä tai SuPerin edunvalvonnasta.

Neuvottele palkasta, arvioi kokonaisuutta

Selvitä etukäteen, mitä keikkailu tarkoittaisi taloudellesi. Pystytkö sietämään epävarmuutta ja organisoimaan keikkasi itse niin, että ansaitset riittävästi? Pyri neuvottelemaan paitsi palkka, mutta myös muut työsuhteen ehdot ja edut sinua tyydyttäväksi. Älä vertaile pelkästään tuntipalkkaa, vaan huomioi kaikki palkanerät ja muut työsuhteen ehdot. Esimerkiksi palkallinen vuosiloma on vain pidemmän työsuhteen etuja.

Tarkista mitä kaikkea keikkatyön palkkaan sisältyy

Tarkista mitä työpaikkailmoituksessa esitetty palkka kulloinkin sisältää. Suurelta vaikuttava palkka voi sisältää myös esim. lomakorvauksen. Osa palkaneristä, kuten lomaraha voi jäädä keikkaillessa runkosopimuksella tai muutoin satunnaisemmin lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa saamatta, samoin kuin sairausajan palkka silloin, jos työkyvyttömyys alkaa ennen työsuhteen alkamista. Arvioi missä työsuhteessa – vakituisessa vai keikkatyössä – oikeasti ansaitset parhaiten?

Haluatko neuvotella paremmista ehdoista nykyisellä työnantajalla? 

Ennen kuin lähdet keikkatyöhön toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta, mieti haluatko neuvotella paremmista työehdoista nykyisellä työnantajallasi. Jos työnantajasi haluaa panostaa työpaikan pitovoimaan, on hän mahdollisesti valmis neuvottelemaan palkasta ja muista, esim. työhyvinvointiin liittyvistä parannuksista, kuten työaikajoustoista. Tämä mahdollisuus kannattaa käyttää.

Työkokemus esiin sopimuksentekovaiheessa

Kun teet sopimusta keikkatyöhön, käy työnantajan kanssa läpi työkokemusaikasi. Toimita työnantajalle kopiot työtodistuksistasi. Tämä vaihe saattaa etenkin runkosopimuksella työskennellessä helposti jäädä läpikäymättä, ja työnantaja saattaa väittää, ettei palvelusvuosilisiä tarvitse takautuvasti maksaa. Työkokemusaika vaikuttaa myös lomakorvauksiin. Esimerkiksi SOSTES:ssä vähintään 15 vuoden työkokemusajalla lomakorvauksen tulisi olla suoraan 11,5 %, ei 9 %.

Huolehdi jäsenmaksuista

Muista huolehtia SuPerin jäsenmaksuista kaikissa työsuhteissa eli toimita valtakirja jokaiselle työnantajalle tai maksa itse jäsenmaksut kaikista saamistasi palkoista. Vuokratyössä valtakirja toimitetaan vuokrayritykselle. Jäsenmaksu on maksettava kaikista töistä saaduista palkoista. 

Luottamusmies ja liitto on apunasi

Apua ongelmatilanteissa saat työpaikkasi luottamusmieheltä tai suoraan SuPerin sopimusedunvalvonnasta. Vuokratyössä voit ottaa yhteyttä myös käyttäjäyrityksen luottamusmieheen.


Kun olet jo keikkatyössä, muista nämä:

 • Vaadi riittävä perehdytys, sinulla on siihen oikeus. Perehdytys on turvallisen työskentelyn edellytys.
   
 • Tarkista ja säilytä jokainen palkkakuitti huolellisesti.
   
 • Jos työskentelet toistuvissa määräaikaisissa työsuhteissa samalla työnantajalla, pyydä kaikista työpätkistä kirjallinen työsopimus tai vähintään työsuhteiden kestot, määräaikaisuuden perusteet ja säännölliset työajat kirjallisina. Pidä kirjaa sovituista ja toteutuneista työvuoroista ja säilytä nämä tiedot, jotta voit tarvittaessa selvittää mahdollisia palkkasaatavia.
   
 • Vaadi palkka perutuilta työvuoroilta. Sovittuja, työvuorolistaan suunniteltuja tai jo aloitettuja työvuoroja ei voi lähtökohtaisesti perua ilman palkanmaksuvelvollisuutta, mutta muusta työstä vuoron ajalle ja myös vuoron siirtämisestä voidaan sopia työntekijän kanssa. Jos työsuhde ei ole alkanut, mutta työnantaja peruu sovittuja töitä etukäteen, kyse voi kuitenkin olla työsuhteen purkamisesta, josta voi vaatia korvauksia.
   
 • Myös lyhyissä työsuhteissa voi syntyä korvattavaa ylityötä. Varmista, että ne maksetaan sinulle. Esim. SOSTES:n jaksotyöajassa yhden vuorokauden mittaisen työsuhteen ylityöraja on 7 tuntia 40 minuuttia ja tämän ylittävä työ on lähtökohtaisesti ylityötä.
   
 • Jos keikkailet runkosopimuksella samalla työnantajalla säännöllisemmin ilman pidempiä katkoksia, pyydä aina kirjalliset perusteet, jos työnantaja jättää sairausajan palkkaa maksamatta ja selvitä oikeutesi sairausajan palkkaan. Säännöllisessä, samalla työnantajalla keikkailussa oikeutta työsuhteen kestosta riippuviin työsuhde-etuuksiin on arvioitava samalla tavalla kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Tällaisia etuuksia ovat esim. sairausajan palkka, lomakorvaus, lomaraha, arkipyhäkorvaus ja palkka tilapäiseltä hoitovapaalta. Ota aina yhteyttää luottamusmieheen tai SuPerin edunvalvontaan, jos työnantaja ei näitä etuuksia sinulle maksa.
   
 • Palkanmaksuajankohta on lähtökohtaisesti kunkin työsuhteen päättymispäivänä, ellei työsopimuksessa ole toisin sovittu. Jos palkanmaksu viivästyy, on sinulla oikeus odotusajan palkkaan ja viivästyskorkoon.
   
 • Muista palautuminen ja huolehdi omasta työssäjaksamisesta.

Keikkatyössä sinun on itse oltava perillä siitä, millaisella sopimuksella työskentelet ja mitkä ovat työehtosi ja oikeutesi, jotta voit puuttua mahdollisiin epäselvyyksiin esim. palkanmaksussa. Olennaista on aina ennen työsopimuksen solmimista lukea sopimus huolella läpi ja ymmärtää minkälaiseen sopimukseen olet sitoutumassa. Tässäkin luottamusmies ja SuPerin sopimusedunvalvonta ovat apunasi.


Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä on julkaissut Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus -oppaan, joka tarjoaa kattavia muistilistoja henkilöstövuokrauksen osapuolille 

Oppaassa käydään läpi keskeisiä asioita, joilla pyritään varmistamaan työn sujuminen ja turvallinen työpäivä vuokratyössä. Asioita tarkastellaan henkilöstöalan yrityksen, vuokratyöntekijää käyttävän yrityksen ja vuokratyöntekijän näkökulmista. Tavoitteena on tukea sopimusten ja hyvien käytäntöjen laatimista työpaikoilla.

Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus -opas sekä siihen liittyvät perehdyttämislomakkeet ovat saatavilla maksutta suomeksi. Opas ja lomakkeet julkaistaan lähiviikkoina myös englanniksi.

Turvallisuuskeskus kannustaa kaikkia henkilöstövuokrauksen osapuolia hyödyntämään oppaan tietoa ja muistilistoja työturvallisuuden parantamiseksi.

Tutustu Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus -julkaisuun tästä 

Opas valmisteltiin työryhmässä, jossa oli myös SuPerin edustaja. 


Keikkatyöllä tarkoitetaan yleensä yhden tai muutaman työvuoron mittaisia työsuhteita, joita solmitaan paikkaamaan äkillisiä työvoimantarpeita. Kyse voi olla lyhyemmistä tai hieman pidemmistä sijaisuuksista samassa tai eri työkohteissa samalla tai eri työnantajilla.  

Keikkatyyppistä työtä voidaan tehdä monessa muodossa erilaisilla sopimuksilla, sote-alalla käytetään nykyään usein ns. runkosopimusta. Runkosopimus ei ole työsopimus, vaan siinä sovitaan ehdoista tulevia erikseen sovittavia, määräaikaisista työsuhteita varten. Käytännössä työntekijä työskentelee lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa.

Myös vuokratyö on yleistynyt sote-alan työvoimapulan aikana. Vuokratyössä työnantaja on vuokrayritys (=yritys, joka vuokraa työntekijöitä), mutta itse työ suoritetaan toisessa yrityksessä (käyttäjäyrityksessä) tai muulla taholla. Myös vuokratyössä on haasteita: alalle on tullut tätä kautta työnantajia, jotka eivät esimerkiksi tunne alan työehtosopimuksia. Vuokrayrityksen on noudatettava käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta, jos sitä itseään ei velvoita mikään työehtosopimus. 

Keikkatyyppistä työtä voidaan tehdä myös vaihtelevan työajan sopimuksella. Siinä työaika vaihtelee työsopimuksessa sovitun ehdon perusteella (esim. 30 - 115 tuntia/3 viikossa tai tarvittaessa työhön kutsuttava) ja työvuoroista sovitaan sovitun vähimmäistyöajan ylittäviltä osin erikseen. Vaihtelevan työajan sopimus tehdään yleensä toistaiseksi voimassa olevana eikä työntekijän työsuhde katkea sovittavien työvuoroputkien välissä. SuPer suositteleekin solmimaan keikkailun taustalle toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita esim. vaihtelevalla työajalla erityisesti, jos on tarkoitus tehdä säännöllisemmin työtä samalla työnantajalla.