16.3.2022

Potilas- ja asiakasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua – Lääkehoito on lähihoitajan työtä

Hoitajan tulee tietää, miten hän voi omalta osaltaan vaikuttaa potilas- ja asiakasturvallisuuteen. Esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot ovat riski potilas- ja asiakasturvallisuudelle. Hyvällä käsihygienialla ja riittävällä käsihuuhteen käytöllä infektioiden määrää voitaisiin vähentää 20–70 %. 

Potilas- ja asiakasturvallisuus tarkoittaa, että potilaat ja asiakkaat saavat oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Potilasturvallisuus käsittää niin hoidon turvallisuuden, lääkehoidon turvallisuuden kuin hoidossa käytettävien lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuuden. SuPerin potilas- ja asiakasturvallisuuden päivitetty opas antaa kattavat tiedot aiheesta.

Lääkehoitosuunnitelma ohjaa lääkehoidon toteutusta

Kaikissa yksiköissä, joissa toteutetaan lääkehoitoa, tulee olla juuri sille yksikölle laadittu lääkehoitosuunnitelma, joka vastaa kyseisen yksikön tarpeita.

Lääkehoitosuunnitelma on työväline turvallisen lääkehoidon eri osa-alueiden määrittämiseen ja hallintaan. Sen laatimisesta ja päivittämisestä vastaa esihenkilö, mutta asiassa on hyvä olla mukana kaikkien ammattiryhmien edustajia. Näin lääkehoidon käytännön toteuttamiseen liittyvät mahdolliset ongelmat tulevat huomioiduksi.

Lääkehoitosuunnitelma on erinomainen henkilöstön perehdyttämisen työkalu. Jokaisen lääkehoitoa toteuttavan työntekijän tulee noudattaa suunnitelmaa.

Lääkehoito on osa lähihoitajan työtä – Ammattitaitoa tulee ylläpitää

Ammattitaito vaikuttaa potilas- ja asiakasturvallisuuteen sekä hoidon laatuun. Lähihoitajatutkinto antaa oikeuden ja valmiudet harjoittaa ammattia, mutta hoitotyön muutos edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä ja uuden oppimista. 

Ammattitaidon ylläpitämisessä korostuu usein lääkehoito, koska se on oleellinen osa hoitotyötä. Lääkehoidon merkitys myös kasvaa väestön ikääntyessä ja hoitojen kehittyessä.

Työyksikön esihenkilön vastuulla on varmistaa, että työntekijöillä on riittävä ammattitaito sekä hyvät ja turvalliset työolosuhteet lääkehoidon toteuttamiseen.

Työntekijä vastaa siitä, että toimii lääkehoitosuunnitelman ja lääkärin määräysten mukaan. Jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva on vastuussa omasta toiminnastaan.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden opas on päivitetty – Tutustu verkossa!

SuPer on päivittänyt potilas- ja asiakasturvallisuuden oppaan, johon on koottu kattava tieto aiheesta. Keskimäärin joka kymmenes potilas kokee terveydenhuollossa haittatapahtuman ja joka sadas potilas vakavan haittatapahtuman. Kaikkia virheitä ei voida välttää, mutta moni virhe voidaan estää oikeilla toimintamalleilla ja riittävällä osaamisella.