4.8.2021

Varhaiskasvatuslakiin muutoksia elokuun alussa

Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta astui voimaan 1.8.2021. Lakiin tuli täsmennys mitoituksesta poikkeamiseen sekä uutena henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi astui voimaan laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. 
  
Varhaiskasvatuslakiin tehtävällä tarkennuksella eroon virhetulkinnoista 
  
Kasvattajien ja lasten suhdeluvusta poikkeaminen henkilöstön poissaoloihin liittyvistä syistä on ollut päiväkodeissa tavallista, kun varhaiskasvatuslain mitoituksesta poikkeamista koskeva pykälä on koettu vaikeaselkoiseksi tai sitä on sovellettu väärin. Päiväkodeissa ilmenneistä epäkohdista ilmoittaminen on myös ollut pitkälti kiinni henkilökunnan aktiivisuudesta. 
  
Tilapäinen mitoituksesta poikkeaminen on jatkossakin mahdollista vain lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä. Jos varhaiskasvatusyksikössä on tähän asti poikettu mitoituksesta henkilöstön poissaolojen vuoksi, laki ei jatkossa mahdollista enää pientäkään tulkinnanvaraa asian suhteen. Tarkennus ei muuta päivittäistä arkea, jos mitoitus on toteutunut päiväkodissa tähän asti varhaiskasvatuslain mukaisesti. 
  
Mitoituksesta poikkeamisen syynä voi olla ainoastaan se, että lapsen hoitoaikoihin tulee muutoksia. Voi esimerkiksi tulla tilanne, jossa lapsen huoltaja saa opiskelupaikan, työllistyy tai hänen työaikatauluihinsa tulee pakottavia muutoksia, jotka vaikuttavat lapsen hoidon tarpeeseen. Tämä ei kuitenkaan saa olla säännönmukaista, vaan tilapäistä ja lyhytaikaista. 
  
Varhaiskasvatukseen ilmoitusvelvollisuus epäkohdista 
  
Elokuun alusta alkaen kasvattajilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti sellaisista havaitsemistaan epäkohdista ja epäkohtien uhista, jotka liittyvät lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tällainen epäkohta tai epäkohdan uhka on, jos varhaiskasvatusta ei toteuteta esimerkiksi varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisesti. Aiemmin tästä velvollisuudesta ei ole mainittu laissa.  
  
Kaikista varhaiskasvatuksessa ilmenevistä epäkohdista tai niiden uhasta, läheltä piti- ja vaaratilanteista pitää jatkossa viipymättä tehdä kirjallinen ilmoitus päiväkodin toiminnasta vastaavalle henkilölle. Hänen puolestaan pitää ilmoittaa asiasta kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranhaltijalle. Lakimuutokseen on myös kirjattu, että ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 
  
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä muuttuu 
  
Elokuun alusta astui voimaan myös laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Aikaisemmin alle kolmen kuukauden sopimuksella työskentelevien rikostaustoja ei ole voitu tutkia. Tämä voimaan tuleva lakimuutos ei velvoita työnantajaa selvittämään lyhytaikaisen työntekijän rikostaustaa, vaan antaa työnantajalle mahdollisuuden käyttää omaa harkintaa ja riskiarviota. 
  

Lue lisää: 
  
1.8.2021 voimaan astunut laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta 
 
Aluehallintoviraston järjestämä koulutus edellä mainitusta lakimuutoksesta

1.8.2021 voimaan astunut laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta 
 
SuPer: Varhaiskasvatukseen tulee ilmoitusvelvollisuus epäkohdista ja henkilöstömitoituksen toteutumista parannetaan 

SuPer: Lausunto esitykseen varhaiskasvatuslain muuttamisesta (9.6.2021)

SuPer: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain  muuttamisesta (17.3.2021)
  
SuPer-lehti: 
  
Päiväkotien mitoitusongelmat halutaan poistaa lakiin tulevalla tarkennuksella – Nämä asiat varhaiskasvatuksessa muuttuvat elokuussa 
(15.6.2021) 
  
Lapsi puri päiväkodissa – pitääkö hoitajan tehdä vaaratilanneilmoitus? (14.5.2021)