15.2.2023

STM: Sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta turvataan oikealla työnjaolla

Ministeri Krista Kiurun käynnistämä Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyys ja saatavuus -ohjelma päättyy vaalikauden päättyessä. Ohjelman tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen nyt ja tulevina vuosina.

Osana ohjelmaa on laadittu sote-henkilöstön riittävyyttä, saatavuutta ja pysyvyyttä turvaava tiekartta seuraavalle hallituskaudelle vuoteen 2027. Ohjelmassa on jo vuosille 2022–23 linjattu konkreettisia toimenpiteitä yli 40, jotka pääosin ovat toteutuksessa.

Tiekartta vuoteen 2027 rakentuu neljän strategisen kärjen alle. Näitä ovat osaamisen varmistaminen, työn vaikuttavuuden parantaminen, hyvän työn edellytykset sekä tietopohja-analyysi ja ennakointi. 

”Sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen vaatii useita erilaisia yhtäaikaisia toimenpiteitä. Kaikkein tärkeitä on kuitenkin uudistaa toimintamalleja hyvinvointialueilla ja palvelutuotannossa”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. 

Hyvinvoiva, osaava ammattilainen oikeassa paikassa

Tavoitteena on, että sote-ammattihenkilöiden työ kohdennetaan tutkintoa vastaaviin tehtäviin. Avustavan ja tukipalveluhenkilöstön määrää lisätään siten, että asiakas- ja potilasturvallisuutta ei vaaranneta eikä kelpoisuusvaatimuksia alenneta.

Tehtävänjaossa hyödynnetään vaikuttavaksi osoitettuja toimintatapoja ja -malleja, jotka hiotaan alueiden väestön palvelutarpeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut ohjeluonnoksen lainsäädännön soveltamisesta tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä. Luonnoksesta voi antaa lausuntoja 8.3.2023 asti. 

Mikäli tiettyä tehtävää ei ole erikseen säädetty tietyn tutkinnon tai ammattipätevyyden suorittaneen henkilön hoidettavaksi, työnantajilla on harkintavaltaa toteuttaa joustavia työjärjestelyitä ja osoittaa henkilöstönsä koulutustaan, osaamistaan ja ammattitaitoaan vastaaviin tehtäviin. 

Työantaja voi joustavasti hankkia ja kouluttaa avustavaa henkilöstöä ja tukipalveluiden henkilöstöä ja tarjota työtehtäviin kohdennettua lisäkoulutusta, jolla varmistetaan riittävä osaaminen ammattihenkilöitä tukevaan työhön.

Ohjeen tueksi on koottu ja kootaan vastauksia siihen, mitä eri sote-ammattilaiset voivat tehdä jo nykysäädösten puitteissa. Kysymykset ja vastaukset ovat luettavissa STM:n verkkosivuilla. 

Vastuullisuussuosituksia sote-henkilöstön kansainväliseen rekrytointiin

Osana ohjelmaa ovat valmistuneet myös vastuullisuussuositukset sote-henkilöstön kansainvälisiin rekrytointeihin. Tavoitteena on edistää vastuullisuusnäkökulmien huomioimista kansainvälisissä rekrytoinneissa sekä torjua työvoiman hyväksikäytön riskejä. Suositukset on tarkoitettu laajasti alan toimijoille, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjille sekä julkisille ja yksityisille palveluntuottajille. 

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 15.2.2023