Työtodistus

Kun työsuhde päättyy, työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus. Työntekijän on itse pyydettävä työtodistusta työnantajalta ja työnantajan on annettava se viivytyksettä.

Jos työntekijä ei halua arviota omasta työtaidostaan sekä käytöksestään tai syytä työsuhteen päättymiselle, ei työnantaja voi tuoda näitä asioita esille työtodistuksessa. Ilman nimenomaista pyyntöä, työnantajan on annettava todistus vain työntekijän työsuhteen kestoajasta ja työtehtävien laadusta.

Työnantajalla ei ole lain mukaan oikeutta antaa arviota ilman työntekijän nimenomaista pyyntöä.

Työsuhteen päättymisen syyksi riittää maininta siitä, onko työsuhde päättynyt irtisanomisen, purkamisen vain määräajan päättymisen takia. Päättymisen syyllä ei siis tarkoiteta irtisanomisen tai purkamisen yksilöityjä perusteita. Sen sijaan työtodistuksessa on syytä mainita, jos työnantaja on irtisanonut työsopimuksen työn loppumisen tai taloudellisen tai tuotannollisen syyn vuoksi, tai työsuhde on päättynyt sovitun määräajan lakkaamisen tai muun määräaikaisen perusteen johdosta.

Työnantajan on annettava uusi korjattu työtodistus, jos

  • työtodistus sisältää virheellisiä tietoja
  • työtodistuksessa mainitaan työsuhteen päättymisen syy tai arvio työtaidosta, vaikkei työntekijä ole niitä pyytänyt
  • työnantaja on kirjoittanut työtodistukseen sellaisia tietoja, joita siinä lain mukaan ei saa mainita.

Arvio työntekijän työtaidoista ja käyttäytymisestä on työnantajan antama, ja se sisältää työnantajan henkilökohtaisen arvioinnin työntekijän työtaidoista ja käytöksestä. Työnantajan ja työntekijän käsitykset voivat olla erilaisia, mutta työntekijä ei voi vaatia työnantajaa muuttamaan käsitystään.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus, jos sitä pyydetään kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Arviota työtaidosta ja käytöksestä on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli kymmenen vuotta, työtodistus työsuhteen kestoajasta ja työtehtävien laadusta on annettava vain, jos siitä ei työnantajalle aiheudu kohtuutonta hankaluutta.