Työsuhteen päättäminen

Työsuhde voi päättyä joko irtisanomalla tai purkamalla työsopimus. Jos työsopimus irtisanotaan, työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. Irtisanoutumisaika määräytyy käytössä olevan työehtosopimuksen sekä työsuhteen keston mukaan. Työsopimuksen purkaminen päättää työsuhteen heti.

Työsuhde voi päättyä myös koeaikapurun tai määräajan takia.

Työntekijän irtisanominen

Työnantaja saa irtisanoa työntekijän toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Näitä voivat olla esimerkiksi

  • työntekijän velvollisuuksien vakavat rikkomiset ja laiminlyönnit
  • työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen
  • työn olennainen ja pysyvä vähentyminen, kun se johtuu taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteestaan johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen, häntä ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Lisäksi työnantajan on selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön.

Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen ilman työsopimuslaissa säädettyä asiallista ja painavaa syytä, voi työnantaja joutua tästä korvausvastuuseen. Korvaus on 3–24 kuukauden palkka. Korvauskanne on nostettava kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Jollei näin ole tehty, oikeus korvaukseen on vanhentunut.

Työsopimuksen purkaminen

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä.

Katso myös

Superilaiselle lähihoitajalle korvauksia yli 30 000 euroa työsuhteen perusteettomasta purkamisesta