Löner

Lönebildning inom kommunsektorn

Inom kommunsektorn består lönen av en uppgiftsrelaterad lön, eventuella individuella tillägg, arbetserfarenhetstillägg samt resultatbonus. Utöver dessa finns även andra lönedelar, som engångsarvoden samt rekryterings-, språk- och fjärrortstillägg.

I det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) fastställs uppgiftsspecifika minimilöner, dvs. grundlöner som minst ska betalas till arbetstagaren. Ofta är den uppgiftsrelaterade lönen dock högre än en grundlön i enlighet med lönesättningen.

Inom kommunsektorn är uppgifternas svårighetsgrad en grund för hur lönen bestäms. Den uppgiftsrelaterade lönen utbetalas alltid, som namnet antyder, för uppgiften enligt dess svårighetsgrad. För att uppskatta uppgifternas svårighetsgrad har arbetsgivaren tillsammans med företrädare för personalen gjort upp ett arbetsvärderingssystem.

Arbetserfarenhetstillägg inom kommunsektorn

Anställningstiden utgör grunden för arbetserfarenhetstillägget. Arbetserfarenhetstillägget uppgår inom kommunsektorn till 3 procent av den uppgiftsrelaterade lönen efter fem års anställning som kan räknas till godo och till 8 procent av den uppgiftsrelaterade lönen efter tio års anställning som kan räknas till godo.  

Hur intjänas arbetserfarenhetstillägget?

  1. genom anställning i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande hos den aktuella kommunen/samkommunen (allt arbete som utförts i kommunen)
  2. genom anställning i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande hos någon annan arbetsgivare i uppgifter som är av väsentlig nytta i de nuvarande uppgifterna
  3. genom företagsverksamhet som är av väsentlig nytta i de nuvarande uppgifterna

Individuellt tillägg inom kommunsektorn

Individuellt tillägg betalas på basis av yrkesskicklighet, arbetsprestationer och andra eventuella lokalt fastslagna kriterier. Individuellt tillägg betalas i euro
och ingår i den ordinarie lönen.