Jäsenkirje 13.6.2023: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle historiallinen työehtosopimusratkaisu

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) neuvottelutulos on hyväksytty liittojen hallinnoissa, myös SuPerin hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen 12.6.2023. Neuvotteluja käytiin tammikuun lopusta lähtien ja niitä vauhdittaakseen SuPer ja muut liitot julistivat kohdennettujen lakkojen lisäksi koko sopimusalalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, hakusaarron ja keikkailukiellon. Työtaistelutoimet päättyivät neuvottelutuloksen myötä 8.6.2023. Lakot, jotka oli ilmoitettu alkavaksi 19.6. ja 20.6., on peruttu sopimusratkaisun tultua hyväksytyksi.

Kiitos jäsenille sitoutumisesta yhteiseen taisteluun! Ilman tukeanne ja joukkovoimaa emme olisi saaneet aikaiseksi historiallisen hyvää yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusratkaisua. Jokaisen jäsenen mukana olo näkyi ja tuntui neuvottelupöydässä!

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen korotukset olivat historiallisen suuret ja ylittävät heittämällä työnantajapuolen todella tiukasti valvoman ns. yleisen linjan. Näin korkeisiin korotuksiin ei alalla olla aikaisemmin päästy. Ennen tätä vuotta ei yksityisellä sosiaalipalvelualalla ollut myöskään toteutettu lakkoja. Pitkään jatkuneiden raskaiden neuvottelujen ja työtaisteluiden jälkeen saavutettiin lopulta ratkaisu, joka vastasi neuvotteluille asetut tavoitteet.

Neuvottelutulos ja sopimusratkaisu on työantajaliiton ja työntekijäliittojen välinen, ei valtakunnansovittelijan antama sovintoesitys. Tämä johtui muun muassa siitä, että ns. yleinen linja ylitettiin reilusti. Sovittu sopimuskausi on 1.5.2023 - 31.12.2025.

Lähihoitajien vähimmäistaulukkopalkat nousevat 12,7 prosenttia, jonka lisäksi maksetaan 1,3 prosentin kertaerä (470 euroa) ja 0,7 prosentin paikallinen erä eli yhteensä 14,7 prosenttia (yhteenlaskettuina prosentteina 14,2 %). Täysimääräiset korotukset koskevat yksityisellä sosiaalipalvelualalla valtaosaa lähihoitajista, koska suurimmalle osalle maksetaan vähimmäistaulukkopalkkaa (G19C). Myös G20- palkkaluokka korottuu vähimmäistaulukkopalkkakorotusten yhteydessä. Alarajojen piirissä on sopimuskaudella noin 90 % työntekijöistä. Koko sopimusala huomioiden, yhteenlaskettu korotusvaikutus sopimuskaudelle ylittää 13 prosenttia (esim. hoiva-avustajilla on hieman pienemmät korotukset kuin koulutetulla henkilöstöllä C-palkkaryhmästä ylöspäin).

Varhaiskasvatuksessa paikallisen erän (0,7 %) sijaan maksetaan erillinen 150 euron suuruinen kertaerä. Toisin sanoen vuonna 2025 toukokuussa varhaiskasvatuksessa työskentelevät saavat erillisen 150 euron kertaerän ja sosiaalipalveluissa työskenteleville jaetaan elokuussa 0,7 %:n paikallinen erä. Muilta osin ratkaisut ovat samanlaiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalvelutoimialan välillä.

Esimerkki: Sopimuskauden aikana lähihoitajan vähimmäistaulukkopalkka ilman lisiä ja 11 vuoden työkokemuksella (muun Suomen taulukossa) nousee noin 2 319 eurosta 2 612 euroon (12,7 %). Sama korotusvaikutus koskee kaikkia palveluslisäportaita (ns. ikälisäportaita) ja myös pääkaupunkiseudun palkkataulukkoa. Tämän lisäksi maksetaan muut aiemmin mainitut palkkaerät. Yleiskorotukset korottavat henkilökohtaisten- ja taulukkopalkkojen lisäksi kaikkia palkanlisiä. Vähimmäistaulukkopalkkakorotukset ja yleiskorotukset vaikuttavat myös mm. työaikalisiin.

Sopimuskauden palkankorotukset:

vuosi 2023

1.9.2023         3,6 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.9.2023         Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä painottaen korotuksia koulutettujen ammattihenkilöiden vaativuusryhmiin. Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1,9 % ja C-F palkkaryhmissä 2,2 %. Lähihoitajat työskentelevät palkkaryhmässä C.

vuosi 2024

Toukokuu       Varhaiskasvatuksessa toukokuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 470 euron kertaerä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2024 ja hän on työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä maksuhetkellä. Kertaerää ei makseta, mikäli työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa, paitsi jos kyse on eläkkeelle jäämisestä.

Kesäkuu          Muulla TES-toimialalla kuin varhaiskasvatuksessa kesäkuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 470 euron kertaerä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2024 ja hän on työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä maksuhetkellä. Kertaerää ei makseta, mikäli työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa, paitsi jos kyse on eläkkeelle jäämisestä.

1.8.2024         2,4 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.8.2024         Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä painottaen korotuksia koulutettujen ammattihenkilöiden vaativuusryhmiin. Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1,6 % ja C-F palkkaryhmissä 1,8 %. Lähihoitajat työskentelevät palkkaryhmässä C.

vuosi 2025

toukokuu       Varhaiskasvatuksessa toukokuun 2025 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 150 euron kertaerä ”varhaiskasvatuksen pitovoimaeränä”. Erä maksetaan samoin edellytyksin kuin toukokuun 2024 varhaiskasvatuksen kertaerä vuoden 2025 päivämäärillä.

1.8.2025         1,0 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.8.2025         Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä painottaen korotuksia koulutettujen ammattihenkilöiden vaativuusryhmiin. Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1 % ja C-F palkkaryhmissä 1,2 %. Lähihoitajat työskentelevät palkkaryhmässä C

1.8.2025         Muulla TES-toimialalla kuin varhaiskasvatuksessa jaetaan 0,7 % paikallinen ”hyvinvointialueiden vetovoimaerä” paikallisen erän jako-ohjeistuksen mukaisesti.

Kertaeriin liittyvät tarkemmat maksuehdot ja rajoitukset voit lukea mm. tästä. Paikallisen erän jakamisesta varten on laadittu erillinen ohjeistus, joka löytyy tästä. Luottamusmiehiä ja jäseniä opastetaan paikallisen erän jakamiseen liittyen tarkemmin ennen paikallisen erän jakamista. Vähimmäistaulukkopalkkoihin liittyvistä tarkennuksista löytyy myös lisätietoja mm. tästä.  Palkkataulukot löydät tästä linkistä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan pito- ja vetovoiman kehittämishanke

Kehittämishanke perustettiin aiemman palkkaeron kaventamiseen tähtäävän työryhmäkirjauksen sijaan. Vastaavissa työtehtävissä yksityisellä ja julkisella puolella työskentelevien työntekijöiden havaittavien perusteettomien palkkaerojen kaventamiseksi neuvotteluosapuolet ovat sopineet ja näin ollen aloittavat kyseisen kehittämishankkeen. Kehittämishankkeen avulla osapuolet varmistavat käytettävissään olevin keinoin yksityiselle sosiaalipalvelualalle kannustavat ja kilpailukykyiset palkat ja kehittävät muita veto- ja pitovoimatekijöitä osaavan työvoiman turvaamiseksi eli tavoitteena on myös jatkossa, että perusteetonta palkkaeroa sektorien välillä ei ole.

Seuraavilla neuvottelukierroksilla neuvotteluosapuolet arvioivat julkisen puolen (hyvinvointialueiden SOTE-sopimus ja kunta-alan sopimukset) palkkaratkaisuja ja niiden vaikutuksia ja huomioivat julkisen puolen palkkaratkaisut neuvoteltaessa yksityisen sosiaalipalvelualan palkkaratkaisuista. Neuvotteluosapuolten tarkoituksena on kuroa umpeen yksityisen ja julkisen puolen välistä perusteetonta palkkaeroa ottaen huomioon alan yritysten taloudellisen tilanteen ja toimialan erityispiirteet. Tavoitteen edistämistä varten on perustettu tilastotyöryhmä. Hankkeesta löytyy tarkempaa tietoa tästä.

Muut korotukset

  • Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.9.2023 lukien 13 %.
  • Hälytyskorvauksen tasoja korotetaan 13 % 1.9.2023 lukien.
  • Kielilisän tasoja korotetaan 13 % 1.9.2023 lukien.

Tekstimuutokset

Työvuoroluettelon käyttöön liittyen lisättiin kaksi uutta soveltamisohjetta. Muutoksilla pyritään selkeyttämään etenkin työvuoroluetteloon sovittujen muutosten tilanteita ja tarkentamaan, että lähtökohtaisesti työvuoroluetteloon tehtävät muutokset johtavat ylitöihin, ellei yhteisymmärryksessä ole jostain syystä haluttu sopia tuntien tasoittumisesta kuluvan tasoittumisjakson aikana. Tässä yhteydessä on tärkeää muistuttaa, että suunniteltujen työvuorojen yli tehtyjä tunteja ei lähtökohtaisesti kannata (eikä ole pakko) sopia tasoittavaksi kuluvan tasoittumisjakson aikana, koska tällöin mahdollinen ylityökorvaus jää saamatta kokoaikatyössä.

  • Uusi Soveltamisohje 1: Kun sovitaan kokoaikatyöntekijän kanssa työnantajan aloitteesta ylimääräisestä työvuorosta tai työvuoron pidentämisestä, niin kyse on ylityöstä, jos työehtosopimuksen mukaiset ylityörajat ylittyvät. Mikäli taas työntekijän kanssa yhteisymmärryksessä sovitaan, miten vastaava työajan lyhentäminen toteutetaan tasoittumisjakson kuluessa, niin kyse on työvuoroluettelon muutoksesta. (Liukuvassa ja joustotyöajassa on omat työaikalain mukaiset periaatteet muutosten toteuttamisesta) 
  • Uusi Soveltamisohje 2:Painavassa ennalta-arvaamattomassa muutostilanteessa työnantajan yksipuolisesti toteuttama työvuoron muutos ei voi koskea jo alkanutta työvuoroa

Määräykseen erittäin poikkeuksellisesta tilanteesta, jolloin vuosiloma voidaan jakaa useampaan osaan, lisättiin uusi soveltamisohje. On tärkeää huomata, että työehtosopimuksen määräyksen mukaan loman osiin jakamisen kynnys on korkealla eli osittaminen (ns. pätkiminen) ei lähtökohtaisesti ole mahdollista yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan. Työehtosopimuksen määräys pysyi ennallaan seuraavasti: 18 § 5 Vuosiloma Ilman sopimista 4 viikon kesäloma tai 1 viikon talviloma voidaan jakaa useampaan osaan tämän soveltamisohjeen mukaan vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa palvelun tarjoamista ei voida sijaisjärjestelyillä tai muilla toimilla taata.

Uusi soveltamisohje, jossa on tarkennettu menettelytapaa: 

  • Lomien jakaminen ilman sopimista edellyttää lisäksi, että mahdollinen erittäin poikkeuksellinen tarve lomien jakamiseen on käyty etukäteen perusteluineen läpi luottamusmiehen ja kunkin työntekijän kanssa tai luottamusmiehen puuttuessa yhdessä työntekijöiden kanssa ja kunkin työntekijän kanssa.
  • Lisäksi on huomioitava kohdan 3 periaatteet työntekijöiden toiveiden kuulemisesta ja mahdollisuuksien mukaan niiden huomioonottamisesta ja tasapuolisuudesta lomien sijoittamisessa.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi tehtiin muutamia muita tekstimuutoksia. Sopimuskaudelle sovittiin myös sopimusosapuolten välisiä työryhmiä, jotka liittyvät mm. työaikaohjeistuksiin, työhyvinvointiin, lepotaukoihin, matka-aikoihin, suojavaatetukseen ja vuosilomiin. Näistäkin löytyy lisätietoa mm. tästä esityksestä.

Kaikki sopimukseen liittyvät tiedot löydät allekirjoituspöytäkirjasta ja uudesta työehtosopimuksesta, jotka julkaistaan SuPerin sivuilla mahdollisimman pian.

Seuraa SuPerin tiedotusta kaikissa kanavissa ja tarkista, että jäsentietosi ovat oikein Oma SuPerissa https://www.superliitto.fi/kirjaudu

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!

Terveisin,
Edunvalvontayksikkö/Yksityissektori