SOTE-sopimuksen määräaikaiset, vain jaksotyöaikaa koskevat muutokset

Vuorokausilepo jaksotyössä eli ns. pitkistä työvuoroista sopiminen

Paikallinen sopiminen ns. pitkistä vuoroista (vuorokausilepoaika lyhentyy 9 tuntiin nykyisen 11 tunnin sijasta) on 1.9.2021 jälkeen mahdollista.

Pääperiaate ei muutu vuorokausilevon pituudesta. Työntekijälle on jaksotyössä annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika varallaoloaikana tehtyä työtä lukuun ottamatta.

Jaksotyössä vuorokausilepo saadaan kuitenkin uuden määräyksen mukaan sopia paikallisen tarpeen mukaan yhdeksään tuntiin. Paikallisen sopimuksen määräysten soveltaminen työntekijään edellyttää lisäksi työntekijän suostumusta. Tästä edellytyksestä ei voida poiketa paikallisella sopimuksella.

Työntekijälle on annettava yhdeksään tuntiin lyhennetyn vuorokausilevon korvaavat lepoajat seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai jos se ei ole työn järjestelyistä johtuvista painavista syistä mahdollista, niin pian kuin se on mahdollista, kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa.

Korvaava lepoaika on annettava yhdenjaksoisena, eikä sitä saa sijoittaa varallaoloajalle.

Vapaapäivien sijoittelu jaksotyössä

Jollei toimintojen luonne muuta vaadi, työntekijän säännöllinen työaika sijoitetaan viidelle työpäivälle viikossa. Työvuorot suunnitellaan niin, että työntekijälle annetaan vähintään kaksi vapaapäivää viikkoa kohden. Vapaapäivät pyritään antamaan peräkkäisinä päivinä viikon aikana.

Työvuorot suunnitellaan siten, että työntekijälle/viranhaltijalle annetaan vähintään kaksi peräkkäistä vapaapäivää kolmen viikon aikana. Kaksi peräkkäistä vapaapäivää tarkoittaa kahta peräkkäistä kalenteripäivää.

Työvuorot suunnitellaan siten, että sunnuntai ja lauantai ovat mahdollisuuksien mukaan vapaapäiviä.

Vapaapäiviä on siis annettava vähintään kaksi viikkoa kohden eli vähintään 6 vapaapäivää kolmessa viikossa. Lisäksi vähintään kerran kolmessa viikossa vapaapäivien on oltava peräkkäin. Vapaapäivät ovat kalenteripäiviä. Yövuoron jälkeinen nukkumapäivä ei ole vapaapäivä.