KATSOTUIMMAT

  • Ketä lasketaan mitoitukseen?

   Yksiköissä mitoitus tulee perustua aina asiakkaiden hoidontarpeisiin. Asiakkaiden toimintakyky ja palveluiden määrä vaikuttaa henkilöstömäärään. Laatusuosituksen (2017) mukaan henkilöstöön lasketaan mukaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat koulutetut henkilöt. Esimiehet ja kuntouttavahenkilökunta lasketaan siinä määrin kun he osallistuvat asukkaan hoitotyöhön. Avustava henkilökunta lasketaan myös siltä osin kun he osallistuvat hoitotyöhön.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Mitoitus asumispalveluissa

   Tehostetussa asumispalveluyksikössä minimisuositus on 0,5. Tämän voi tarkistaa siten, että laskee hoitotyötä tekevien työntekijöiden määrän ja jakaa sen asukkaiden määrällä. Tai vaihtoehtoisesti, jos yksikössä on paljon epätyypillisiä työsuhteita (kaikki eivät tee täyttä työaikaa), voidaan laskea työntekijöiden toteutuneet tunnit yhteen, jaka tulos kokoaikaisen työntekijän tuntimäärällä (116,5) ja jakaa tämä tulos vielä asukasmäärällä. Näin saadaan toteutunut mitoitus.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Onko työntekijän syntymäpäivä vapaapäivä?

   Työpäiväksi sattuvat työntekijän 50- ja 60-vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Tarvitseeko minun suorittaa LOVe-tentti?

   THL:n ohjeistuksen mukaan kaikkien lääkehoitoon osallistuvien tulee päivittää lääkehoitolupansa hyväksytysti vähintään viiden (5) vuoden välein. Lääkelupaan kuuluvat LOVe-tentin lisäksi usein hyväksytysti suoritetut näytöt. Työnantajalla on oikeus määritellä tentti suoritettavaksi useammin kuin 5 vuoden välein.
   Työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa olisi hyvä näkyä
   - miten usein lääkehoidon tentti on suoritettava hyväksytysti
   - kuinka monta yrityskertaa on
   - saako tentin suorittaa työajalla
   - saako tentin lukemiseen käyttää työaikaa
   - mitä seuraa, jos ei läpäise tenttiä sovitusti
   - milloin voi suorittaa tentin uudestaan.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Sairausloman palkallisuus

   Työsopimuslaista löytyy yleiset säädökset sairausajan palkallisuudesta. Työehtosopimuksilla on sovittu tarkemmin oikeudesta palkalliseen sairauslomaan.
   Työsopimuslain 2 luvun 11§ mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan.

   Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.

   Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

   Maksettuaan työntekijälle sairausajan palkan työnantajalla on vastaavalta ajalta oikeus saada työntekijälle sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain mukaan kuuluva päiväraha, enintään kuitenkin maksamaansa palkkaa vastaava määrä.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Milloin alkaa iltatyö ja paljonko siitä tulee maksaa?

   KVTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa 15% rahakorvaus tai vastaava aika vapaa-aikana. (KVTES III luku 20§ 1 mom.)

   SOSTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-21:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa iltatyölisänä 15% korotettu perustuntipalkka. (SOSTES 14§ 1 kappale)

   TPTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Kultakin tehdyltä tunnilta maksetaan erillistä 15% suuruista iltatyölisää.

   AVAINTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa 15% rahakorvaus tai vastaava aika vapaa-aikana. (AVAINTES Luku 3 35§ 1 mom.)

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Voiko hoiva-avustaja toteuttaa lääkehoitoa?

   Hoiva-avustajat tai muut lääkehoitoon kouluttamattomat henkilöt tarvitsevat aina lääkehoidon koulutusta ennen lääkehoidon toteuttamiseen osallistumista. Osaamisen varmistamisen jälkeen ja kirjallisen luvan saatuaan he saavat antaa valmiiksi jaettuja lääkkeitä luonnollista tietä (Valviran ohje).

   Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt (kuten apuhoitaja, perushoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja tai lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja) on koulutettu lääkehoitoon. He voivat
   - jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi
   - antaa suun kautta otettavia lääkkeitä
   - pistää lääkkeen lihakseen tai ihon alle
   - osallistua suun kautta annettavan PKV-lääkehoidon toteuttamiseen.

   Keskushermostoon vaikuttavan lääkehoidon toteuttaminen vaatii varmistettua osaamista, perehdytystä ja kirjallista lupaa.

   Lääkehoidon osaaminen on varmistettava määräajoin tenteillä.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

  Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

  HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
  www.superliitto.fi/korona

  Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »