KATSOTUIMMAT

  • Ketä lasketaan mitoitukseen?

   Yksiköissä mitoitus tulee perustua aina asiakkaiden hoidontarpeisiin. Asiakkaiden toimintakyky ja palveluiden määrä vaikuttaa henkilöstömäärään. Henkilöstöön lasketaan mukaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat koulutetut henkilöt. Esimiehet ja kuntouttava henkilökunta lasketaan siinä määrin kun he osallistuvat asukkaan hoitotyöhön. Hoiva-avustajat ja kouluttamaton henkilökunta lasketaan myös siltä osin kun he osallistuvat hoitotyöhön.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Onko työntekijän syntymäpäivä vapaapäivä?

   Työpäiväksi sattuvat työntekijän 50- ja 60-vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Tarvitseeko minun suorittaa LOVe-tentti?

   THL:n ohjeistuksen mukaan kaikkien lääkehoitoon osallistuvien tulee päivittää lääkehoitolupansa hyväksytysti vähintään viiden (5) vuoden välein. Lääkelupaan kuuluu LOVe-tentin lisäksi usein hyväksytysti suoritetut näytöt. Työnantajalla on oikeus määritellä, tentti suoritettavaksi useammin kuin 5 vuoden välein.
   Työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa olisi hyvä näkyä:
   - miten usein lääkehoidon tentti on suoritettava hyväksytysti
   - kuinka monta yrityskertaa on
   - saako tentin suorittaa työajalla
   - saako tentin lukemiseen käyttää työaikaa
   - mitä seuraa, jos ei läpäise tenttiä sovitusti
   - milloin voi suorittaa tentin uudestaan.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Kuka saa osallistua lääkehoitoon?

   Saamansa lääkehoidon koulutuksen perusteella nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt (mm. apuhoitaja, perushoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja) voivat jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi ja antaa suun kautta otettavia lääkkeitä. He voivat pistää lääkkeen lihakseen tai ihon alle, sekä osallistua suun kautta annettavan PKV-lääkehoidon toteuttamiseen, kun heidän osaamisensa on varmistettu, heidät on perehdytetty toimintaan ja heille on annettu kirjallinen lupa. Hoiva-avustajat tai muut kouluttamattomat henkilöt eivät saa toteuttaa lääkehoitoa.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Milloin alkaa iltatyö ja paljonko siitä tulee maksaa?

   KVTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa 15% rahakorvaus tai vastaava aika vapaa-aikana. (KVTES III luku 20§ 1 mom.)

   SOSTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-21:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa iltatyölisänä 15% korotettu perustuntipalkka. (SOSTES 14§ 1 kappale)

   TPTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Kultakin tehdyltä tunnilta maksetaan erillistä 15% suuruista iltatyölisää.

   AVAINTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa 15% rahakorvaus tai vastaava aika vapaa-aikana. (AVAINTES Luku 3 35§ 1 mom.)

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Sairausloman palkallisuus

   Työsopimuslaista löytyy yleiset säädökset sairausajan palkallisuudesta. Työehtosopimuksilla on sovittu tarkemmin oikeudesta palkalliseen sairauslomaan.
   Työsopimuslain 2 luvun 11§ mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan.

   Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.

   Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

   Maksettuaan työntekijälle sairausajan palkan työnantajalla on vastaavalta ajalta oikeus saada työntekijälle sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain mukaan kuuluva päiväraha, enintään kuitenkin maksamaansa palkkaa vastaava määrä.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Henkilöstömäärä varhaiskasvatuksessa

   Varhaiskasvatuksessa henkilöstön määrästä säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) sekä valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (753/2018).
   Lakitekstin mukaan yli kolmevuotiaiden lasten ryhmässä tulee olla yksi koulutettu työntekijä kahdeksaa lasta kohden ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä yksi koulutettu työntekijä neljää lasta kohden.
   Ryhmät tulee muodostaa kolmen kasvattajan kokoonpanosta ja heidän vastuullaan olevista lapsista. Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Laissa säädetään, että yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito-, opetus- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväryhmässä saa olla samanaikaisesti enintään 24 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta.

   Henkilöstörakenteen muutosta, joka edellyttää, että 2/3 henkilöstöstä tulee olla korkeastikoulutettuja, astuu voimaan vasta 2030.


   Mitä tehdä, jos mitoitus ei täyty?

   Keskustelkaa työpaikalla asiasta esimiehen kanssa. Ottakaa keskusteluun mukaan myös luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu (jos on). Tutustukaa omavalvontasuunnitelmaan ja miettikää toteutuuko luvatut palvelut. Kirjatkaa ylös alittuuko mitoitus vuoroittain, päivittäin vai viikoittain.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

  Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

  Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »