Suodata hakutuloksia valitsemalla jokin seuraavista:

 • Henkilöstömäärä varhaiskasvatuksessa

  Varhaiskasvatuksessa henkilöstön määrästä säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) sekä valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (753/2018).
  Lakitekstin mukaan yli kolmevuotiaiden lasten ryhmässä tulee olla yksi koulutettu työntekijä kahdeksaa lasta kohden ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä yksi koulutettu työntekijä neljää lasta kohden.
  Ryhmät tulee muodostaa kolmen kasvattajan kokoonpanosta ja heidän vastuullaan olevista lapsista. Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Laissa säädetään, että yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito-, opetus- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväryhmässä saa olla samanaikaisesti enintään 24 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta.

  Henkilöstörakenteen muutos, joka edellyttää, että 2/3 henkilöstöstä tulee olla korkeastikoulutettuja, astuu voimaan vasta 2030.

  Mitä tehdä, jos mitoitus ei täyty?

  Keskustelkaa työpaikalla asiasta esimiehen kanssa. Ottakaa keskusteluun mukaan myös luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu (jos on). Kirjatkaa ylös, alittuuko mitoitus vuoroittain, päivittäin vai viikoittain.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Lasketaanko opiskelijat mitoitukseen?

  Mikäli opiskelijat ovat työpaikalla työssäoppimassa, opiskelijaa ei lasketa mitoitukseen. Opiskelijat, jotka ovat palkattu sijaisiksi, puolestaan lasketaan mitoitukseen. Jokaisella opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja. Ohjaaja ja työyhteisö on vastuussa opiskelijasta.

  Oppisopimusopiskelija voidaan laskea mitoitukseen, kun hän on suorittanut opinnoista 2/3. Silloinkin työnantajan tulee varmistaa, että opiskelijalla on riittävät tiedot ja taidot tehtävän hoitamiseen

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitä tehdä, jos mitoitus ei täyty?

  Lukekaa omavalvontasuunnitelma ja miettikää, toteutuvatko siinä luvatut palvelut. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja ja se tulee olla nähtävillä jokaisella työpaikalla. Kirjatkaa ylös (konkreettisia asioita): mitkä asiat omavalvontasuunnitelmasta eivät toteudu sekä alittuuko mitoitus vuoroittain, päivittäin vai viikoittain. Keskustelkaa kirjaamistanne asioista esimiehenne kanssa. Ottakaa keskusteluun mukaan myös luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu (jos on).

  Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus (SHL 48§) velvoittaa työntekijän ilmoittamaan havaituista epäkohdista tai niiden uhista esimiehelle, jonka puolestaan on selvitettävä ilmoituksessa esitetyt asiat ja ryhdyttävä vaadittaviin toimenpiteisiin.

  Omavalvontasuunnitelmasta löytyvät ohjeet sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitus tulee tehdä aina kirjallisena ja sen voi tehdä joko itsenäisesti tai yhdessä työkavereiden kanssa. Ilmoituksen tekijään ei saa kohdistaa työnantajan puolelta mitään vastatoimia.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitoitus kotihoidossa

  Riittävä henkilöstömäärä saadaan, kun asiakkaalle päätöksellä myönnetty aika tunteina jaetaan yhden hoitotyöntekijän käytettävissä olevalla välittömällä työajan tuntimäärällä. Näin saadaan tarvittavan henkilöstön lukumäärä. Asiakkaalle tehdään perusteellinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella aika myönnetään.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitoitus vanhusten tehostetussa palveluasumisessa

  Tehostetussa asumispalveluyksikössä lain mukainen toteutunut vähimmäismitoitus on 0,5. Tämän voi tarkistaa siten, että laskee hoitotyötä tekevien työntekijöiden määrän ja jakaa sen asukkaiden määrällä. Tai vaihtoehtoisesti, jos yksikössä on paljon epätyypillisiä työsuhteita (kaikki eivät tee täyttä työaikaa), voidaan laskea työntekijöiden toteutuneet tunnit yhteen, jakaa tulos kokoaikaisen työntekijän tuntimäärällä (114,75) ja jakaa tämä tulos vielä asukasmäärällä. Näin saadaan toteutunut mitoitus.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Ryhmäkoko varhaiskasvatuksessa

  Ryhmät tulee muodostaa kolmen kasvattajan kokoonpanosta ja heidän vastuullaan olevista lapsista. Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Laissa säädetään, että yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito-, opetus- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväryhmässä saa olla samanaikaisesti enintään 24 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta.

  Henkilöstörakenteen muutos, joka edellyttää, että 2/3 henkilöstöstä tulee olla korkeasti koulutettuja, astuu voimaan vasta 2030.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »