Suodata hakutuloksia valitsemalla jokin seuraavista:

 • Tarvitseeko minun suorittaa LOVe-tentti?

  STM:n helmikuussa 2021 julkaiseman oppaan (Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen) sekä valvovan viranomaisen (Valvira) mukaan lähihoitajien ammatilliseen koulutukseen sisältyy lääkehoidon opintoja, joiden perusteella he voivat toteuttaa lääkehoitoa: jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi ja antaa lääkkeitä (muita kuin pkv-lääkkeitä ja huumausainelääkkeitä) luonnollista tietä eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina ilman erillistä lääkelupaa.

  Työnantaja myöntää työntekijälle kirjallisen luvan niitä tehtäviä varten, joita työntekijä ei voi tehdä ammatillisen koulutuksensa perusteella.

  Työnantajalla on kuitenkin oikeus päättää, riittävätkö ammattihenkilöiden ammatillisessa koulutuksessa saamat valmiudet lääkehoidon tehtävien suorittamiseen vai tarvitsevatko he lisäkoulutusta ja kirjallisia lupia lääkehoidon tehtävien suorittamiseen. Työnantaja vastaa siitä, että työntekijöillä on tehtäviensä suorittamiseen tarvittava osaaminen sekä siitä, että lääkehoito on turvallista. Sen vuoksi työnantajan tulee huolehtia siitä, että työyksiköissä on kaikkina aikoina riittävästi lääkehoitoon koulutettua, osaavaa henkilökuntaa. Työnantaja päättää myös, mitä lääkehoitoon liittyviä tehtäviä kukin ammattiryhmä tekee.

  Työnantajan määrittelemä lisäkoulutuksen sisältö:
  • mitä tehtäviä varten työntekijät tarvitsevat ammatillisen koulutuksensa lisäksi lisäkoulutusta
  • kuinka laaja tarvittava lisäkoulutus on
  • mitä koulutuksen tulee sisältää
  • miten koulutus järjestetään.

  Lähihoitajat tarvitsevat osaamisen varmistamisen jälkeen (tentti ja näyttö) myönnettävän kirjallisen luvan vaativamman lääkehoidon toteuttamiseen, esimerkiksi:
  - injektioiden antaminen ihon alle (s.c.) ja lihakseen (i.m.)
  - pääasiassa keskushermostoon vaikuttavan lääkehoidon toteuttaminen
  - lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion vaihtaminen

  Kirjallinen lääkehoitolupa
  Työntekijän suoritettua teoreettisen opiskelun, kirjallisen kokeen sekä käytännön osaamisen näytöt yksikön terveydenhuollosta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri voi antaa työntekijälle kirjallisen määräaikaisen luvan (esim. 3-5 vuotta = suositus) lääkehoidon toteuttamiseen.

  Luvat ovat toimipaikkakohtaisia ja niissä on määriteltävä se, mitä tehtäviä lupa koskee. Toimintayksiköt voivat itse harkita, hyväksyvätkö ne toisen yksikön lääkehoitolupaa varten suoritetun lisäkoulutuksen ja kirjallisen kokeen lääkehoitolupaa varten. Työnantajan on kuitenkin yleensä syytä varmistua työntekijän käytännön osaamisesta vaatimalla tältä hyväksytysti suoritetut näytöt.

  Lääkehoitosuunnitelma
  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä muiden lääkehoitoa toteuttavien toimintayksiköiden tulee laatia lääkehoitosuunnitelma, jossa kuvataan mm. lääkehoidon käytännön toteuttamisen toimintatavat. Lääkehoitosuunnitelmassa tulee näkyä lääkelupiin liittyvät käytännöt kuten:
  - kuinka usein lääkelupa on suoritettava
  - mitä osioita eri ammattiryhmät suorittavat
  - kuinka monta suorituskertaa on ja mitä seuraa, jos lääkelupaa ei saa suoritettua sovitusti
  - saako lääkeluvan suorittaa työajalla
  - sekä muut keskeiset lääkehoitoon liittyvät asiat.

  SuPer suosittelee, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt suorittavat työnantajan edellyttämät lääkeluvat.

  Lääkehoidon oppimateriaalia: Skarppi-verkkokoulutusalusta on tarkoitettu kaikille SuPerin varsinaisille ja opiskelijajäsenille. Tutustu Skarpin lääkelaskujen oppimateriaaliin!

 • Voiko hoiva-avustaja toteuttaa lääkehoitoa?

  Hoiva-avustajat ja muu lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö tarvitsee aina lääkehoidon koulutusta ennen lääkehoidon toteuttamiseen osallistumista. Tarvittavan koulutuksen sisältö on arvioitava työtehtävissä tarvittavan osaamisen ja toimintayksikössä toteuttavan lääkehoidon vaatimusten mukaan.

  Lääkehoidon koulutuksen jälkeen kouluttamaton henkilöstö voi osaamisen varmistamisen jälkeen ja kirjallisen luvan saatuaan antaa valmiiksi jaettuja lääkkeitä luonnollista tietä eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina.

  Jos tämän lisäksi on välttämätöntä toteuttaa vaativampaa lääkehoitoa (esim. insuliinihoito), siihen on annettava erillinen koulutus.

  Lääkehoitoon kouluttamattoman työntekijän kirjallinen lääkehoitolupa voi olla potilas-, lääke- tai antoreittikohtainen.

  Hoiva-avustajat eivät voi koskaan toteuttaa lääkehoitoa yksin tai vastata lääkehoidosta. Käytännössä hoiva-avustajat voivat toteuttaa lääkehoitoa ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilön työparina.

  Lääkkeiden jakaminen tai annostelu ei siis ole luvallista hoiva-avustajille.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »