Tulokset haulla ”palkka”

  • Eläketapahtumaan johtava sairausloma

   Jos työkyvyttömyys on kestänyt jo pitempään ja on pysyvämpää, sairausloma saattaa johtaa työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen saattaa tietyissä tilanteissa vaikuttaa jo maksettuihin palkkoihin.

   Työntekijöillä, jotka työskentelevät kunta-alalla ja Avainta ry:n työehtosopimuksen piirissä, on pitkissä sairauslomissa oikeus saada täysi palkka uudelleen kalenterivuoden vaihtuessa, vaikka täyden palkan enimmäisaika 60 kalenteripäivää olisi jo tullut täyteen.

   Mikäli työkyvyttömyys johtaa eläkkeeseen, oikeutta täyteen palkkaan kalenterivuoden vaihtuessa ei ole. Usein vuoden vaihtuessa ei vielä tiedetä, johtaako työkyvyttömyys eläkkeeseen vai ei. Tällöin saatetaan joutua tilanteeseen, jossa huomataan, että työntekijälle on maksettu liikaa palkkaa.

   Työnantajalla on oikeus periä liikaa maksettu palkka takaisin työntekijältä. Työnantaja voi tällöin periä ainoastaan sairausajan palkan ja Kelan maksaman sairauspäivärahan välisen erotuksen.
   Työntekijän kannattaa sopia työnantajan kanssa, miten takaisinmaksu hoidetaan. Myös takaisimaksun aikataulusta kannattaa neuvotella. Tarvittaessa työntekijä voi pyytää luottamusmiehen avukseen.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Henkilöstönsiirtosopimus

   Liikkeen luovutuksen yhteydessä voidaan henkilöstön siirtosopimuksella sopia, että siirtyvän henkilöstön työsuhteiden ehdot - tai osa niistä - säilyvät samansisältöisinä myös työehtosopimuskauden päättymisen jälkeen.

   Liikkeen luovutuksessa siirtyvien työntekijöiden työsuhteissa sovellettava työehtosopimus pysyy voimassa työehtosopimuksen sopimuskauden päättymiseen asti. Työehtosopimuskauden päätyttyä työehtosopimus voidaan uuden työnantajan toimesta vaihtaa.

   Henkilöstön siirtosopimuksella voidaan sopia, että siirtyvien työntekijöiden työsuhteiden ehdot, kuten vuosiloman ansainta, eivät heikkene työehtosopimuksen vaihtumisen johdosta.

   Henkilöstön siirtosopimuksella voidaan myös sopia esimerkiksi siirtyvän henkilöstön eläketurvan säilyttämisestä työnantajan ottamalla lisäeläkkeellä sekä siitä, miten palkkaus järjestetään uuden työehtosopimuksen mukaiseksi niin, että palkka ei heikkene. Työntekijän palkka ei kuitenkaan saa heikentyä, vaikka henkilöstön siirtosopimusta ei tehtäisi.

   Henkilöstön siirtosopimuksella ei voida sopia työntekijöiden ehtojen heikennyksistä.

   Työnantajalla ei ole lakiin tai työehtosopimukseen perustuvaa velvollisuutta suostua henkilöstön siirtosopimuksen tekemiseen. Henkilöstön siirtosopimuksen tekemiseen olisi kuitenkin syytä pyrkiä.

   Voit olla yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen tai SuPeriin liikkeen luovutukseen ja henkilöstön siirtosopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Korvaava työ

   Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä ollessaan työkyvytön tekisi työsopimuksensa mukaista kevennettyä työtä.

   Kun työntekijä on toimittanut lääkärintodistuksen, jonka mukaan hän on työkyvytön työhönsä, työntekijällä on oikeus olla poissa työstä ja saada sairausajan palkka. Jos työntekijää ei ole todettu työkyvyttömäksi, vaan lääkäri on ainoastaan kirjoittanut todistuksen, jonka mukaan työntekijän työkykyyn liittyy rajoitteita, työntekijällä ei ole oikeutta olla poissa työstä, vaan työntekijä ja työnantaja sopivat, miten rajoitteet otetaan työssä huomioon.

   Korvaava työ perustuu aina työntekijän ja työnantajan yhteiseen neuvotteluun ja työntekijän suostumukseen. Näissä tapauksissa olisi hyvä, että työntekijä keskustelisi myös lääkärin kanssa siitä, onko työnteko järkevää vai haittaako se työkyvyn palautumista. (SuPerin ohjeet)

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Milloin alkaa iltatyö ja paljonko siitä tulee maksaa?

   KVTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa 15% rahakorvaus tai vastaava aika vapaa-aikana. (KVTES III luku 20§ 1 mom.)

   SOSTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-21:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa iltatyölisänä 15% korotettu perustuntipalkka. (SOSTES 14§ 1 kappale)

   TPTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Kultakin tehdyltä tunnilta maksetaan erillistä 15% suuruista iltatyölisää.

   AVAINTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa 15% rahakorvaus tai vastaava aika vapaa-aikana. (AVAINTES Luku 3 35§ 1 mom.)

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Milloin sairausloma päättyy? Yövuorojen ongelma

   Jos sinut on merkitty yövuoroon esimerkiksi sairauslomasi päättymispäivän illaksi, joka alkaa klo 21.00, voit mennä yövuoroon, jos olet työkykyinen. Ellet ole, kannattaa mennä lääkäriin uudelleen sairauspoissaolon tarpeen arviointia varten.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Milloin tuntikohtaiset lisät tulee maksaa?

   KVTES: Rahakorvaus on maksettava tai vapaa-aikakorvaus on annettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Jos säännöllinen työaika on vahvistettu viikkoa pitemmäksi työaikajaksoksi, tällaisen työaikajakson päättymistä seuraavan kuukauden aikana.

   Esimerkiksi, jos tasoittumisjakson viimeinen päivä on 2.5., niin tuntikohtaiset lisät on maksettava tai annettava vapaana viimeistään 30.6. (KVTES III luku 25§ 5 mom.)

   SOSTES: Tuntikohtaiset korvaukset voidaan antaa korotettuna vapaa-aikana vain jos työntekijä siihen suostuu. Rahana maksettavat tuntikohtaiset korvaukset maksetaan viimeistään sen työnantajan normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä, joka lähinnä seuraa sitä työvuoroluetteloa jolta lisät ovat kertyneet edellyttäen, että työvuoroluettelon päättymiseen ja palkanmaksun väliin jää palkanmaksun toteuttamiseen tarvittava aika. (SOSTES 11§ 4 kappale)

   TPTES: Tuntikohtaiset korvaukset voidaan antaa korotettuna vapaa-aikana vain jos työntekijä siihen suostuu. Rahana maksettavat tuntikohtaiset korvaukset maksetaan palkan erääntymispäivänä. (TPTES 15§ 26 kappale)

   AVAINTES: Rahakorvaus on maksettava tai vapaa-aikakorvaus on annettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Jos säännöllinen työaika on vahvistettu viikkoa pitemmäksi työaikajaksoksi, tällaisen työaikajakson päättymistä seuraavan kuukauden aikana.

   Esimerkiksi, jos tasoittumisjakson viimeinen päivä on 2.5., niin tuntikohtaiset lisät on maksettava tai annettava vapaana viimeistään 30.6. (AVAINTES 42§ 1 mom.)

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Mitä on harmaa ylityö?

   Harmaalla ylityöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään suunnitellun työajan lisäksi, mutta joka ei ole ylityötä, koska ylimääräisinä tehdyt työtunnit tasataan saman työaikajakson aikana vastaavalla vapaa-ajalla, jota ei ole alun perin suunniteltu työvuorolistassa. Harmaata ylityötä on myös se työaika, joka tehdään suunnitellun työvuoron alussa tai lopussa (esimerkiksi 5-10 minuuttia) tulemalla töihin jo ennen työvuorolistaan merkityn työajan alkamista tai jäämällä tekemään töitä vuoron päättymisen jälkeen ja jota ei kirjata työaikakirjanpitoon. Kaikki nämä muutokset pitää merkitä työvuoroluetteloon.

   Harmaan ylityön vaikutuksista on hyvä tietää seuraavaa:

   - On pois palkasta tai korotetusta vapaa-ajan korvauksesta.
   - On pois eläkkeen perusteena olevasta palkasta.
   - On pois ansioon suhteutetuista etuisuuksista (sairausvakuutuksen päiväraha, vuorottelukorvaus, ansioon suhteutettu päiväraha yms.).
   - On työnantajan säästökeino (palkka ja työnantajamaksut).
   - Ei kirjata työaikakirjanpitoon ylityönä, eikä siten todennu ylityöksi.
   - Todellinen pysyvä henkilöstötarve jää piiloon. On vaikeaa perustella henkilöstön tarvetta.
   - Työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen vaikeutuu jatkuvilla työvuoromuutoksilla.
   - Varahenkilöstöjärjestelmän käyttömahdollisuutta ei pohdita.
   - Sijaisjärjestelmiä ja ”sijaispankkeja” ei pohdita.
   - Vie uskottavuutta sopimustoiminnalta, kun työpaikkakohtainen valvonta ei toimi.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Mitä tapahtuu palkoille liikkeenluovutuksen yhteydessä ja mitä palkkojen harmonisointi tarkoittaa?

   Liikkeen luovutuksen seurauksena uuden työnantajan vastuulle siirtyvät kaikki työntekijän työsopimukseen perustuvat oikeudet, kuten esimerkiksi palkkojen maksu. Uusi työnantaja ei saa alentaa palkkoja liikkeen luovutuksen takia. Työnantajalla on velvollisuus kohdella kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti. Tästä johtuen työnantajan on harmonisoitava palkat kohtuullisen ajan jälkeen. Näin ollen huonompaa palkkaa saavan työntekijän palkka tulisi kohtuullisessa ajassa nousta niin, että se olisi sama kuin muilla samaa työtä tekevillä työntekijöillä. Kohtuullinen aika on aina arvioitava tapauskohtaisesti ja se riippuu muun muassa työnantajan koon sekä harmonisoitavien palkkojen määrästä.

   Vastuu työntekijöiden palkka- tai muiden työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisesta siirtyy luovutuksensaajalle, eli uudelle työnantajalle silloin, kun tämä ryhtyy käyttämään määräysvaltaa yrityksessä. Ennen luovutusta erääntyneestä palkka? tai muusta työsuhteeseen perustuvasta saatavasta vastaavat liikkeen luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti, elleivät he ole muuta sopineet.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Miten toimia, jos työnantaja ei hyväksy sairauslomailmoitusta/todistusta?

   Työnantaja voi vaatia perustellusta syystä uutta lääkärintodistusta ja tällöin työnantaja voi yksittäistapauksissa kehottaa työntekijää menemään toiselle lääkärille.

   Pitääkö työnantajan hyväksyä esim. terveydenhoitajan todistus sairaslomasta?

   Monissa työehtosopimuksissa on sovittu, että esimerkiksi epidemiatapauksissa hyväksytään sairauspoissaolo myös työterveyshoitajan tai terveydenhoitajan todistuksella.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Miten vaikuttaa palkkaan?

   KVTES:

   - Jos uusi tehtävä tai yksikössä määritelty tehtävän vaativuus on korkeampi kuin ennen siirtoa ja siirto tai uusi tehtävä kestää vähintään 2 viikkoa, tulee tehtäväkohtainen palkka tarkastaa ja oikaista heti siirron yhteydessä.
   - Jos tehtäväkohtainen palkka on matalampi, voidaan palkantarkistus tehdä vasta 8 viikon kuluessa tehtävän muutoksesta.
   - Jos työntekijä on oma-aloitteisesti hakenut tehtävään, jonka tehtävämukainen palkka on alempi, tarkistetaan hänen palkkauksensa muutosajankohdasta lähtien.
   (KVTES II luku 10 §)

   AVAINTES:

   "- Jos työntekijä siirretään tilapäisesti, vähintään 6 päiväksi ja enintään 8 viikon ajaksi kerrallaan toiseen palkkaryhmään kuuluvaan työhön, joka on korkeammin palkattua, työntekijälle maksetaan siirron alusta lukien sen palkkaryhmän mukainen peruspalkka. Jos työntekijällä ei ole palkkaryhmässä vaadittua koulutusta tai pätevyyttä, voi hänen palkkansa olla enintään 15% alempi kuin palkkaryhmän palkkamääräys.  
   - Jos työntekijä siirretään enintään 8 viikon ajaksi alemmin palkattuun työhön, hänen peruspalkkansa määräytyy entisen peruspalkan mukaan. "

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Nollatuntisopimus ja tilapäinen hoitovapaa

   Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Hoitovapaan palkallisuudesta säädetään työehtosopimuksissa.
   Nollatuntisopimuksella työskentelevällä on oikeus saada palkka tilapäisen hoitovapaan ajalta ainoastaan silloin, jos lapsen sairausajalle on ehditty jo vahvistaa tai sopia työvuorot.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Nollatuntisopimus ja tilapäinen hoitovapaa (lapsen sairastuminen)

   Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Hoitovapaan palkallisuudesta säädetään työehtosopimuksissa. Työehtosopimuksessa lapsen alaikäraja voi olla sovittu korkeammaksikin, esim. KVTES:ssä se on alle 12 vuotta.

   Nollatuntisopimuksella työskentelevällä on oikeus saada palkka tilapäisen hoitovapaan ajalta ainoastaan silloin, jos lapsen sairausajalle on ehditty jo vahvistaa tai sopia työvuorot.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Oppisopimusopiskelijan palkka ja vuosilomat

   Oppisopimusopiskelija rinnastuu muihin työntekijöihin sovellettaessa muun muassa työaikalakia, vuosilomalakia ja työturvallisuuslakia. Oppisopimusopiskelijalle kertyy siten oppisopimuksen ajalta palkallista vuosilomaa samoin perustein kuin muillekin työntekijöille. Oppisopimusopiskelijalle on myös maksettava sovellettavan työehtosopimuksen määräysten mukaista palkkaa.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

  Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

  HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
  www.superliitto.fi/korona

  Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »