Suodata hakutuloksia valitsemalla jokin seuraavista:

 • Henkilöstönsiirtosopimus

  Liikkeen luovutuksen yhteydessä voidaan henkilöstön siirtosopimuksella sopia, että siirtyvän henkilöstön työsuhteiden ehdot - tai osa niistä - säilyvät samansisältöisinä myös työehtosopimuskauden päättymisen jälkeen.

  Liikkeen luovutuksessa siirtyvien työntekijöiden työsuhteissa sovellettava työehtosopimus pysyy voimassa työehtosopimuksen sopimuskauden päättymiseen asti. Työehtosopimuskauden päätyttyä työehtosopimus voidaan uuden työnantajan toimesta vaihtaa.

  Henkilöstön siirtosopimuksella voidaan sopia, että siirtyvien työntekijöiden työsuhteiden ehdot, kuten vuosiloman ansainta, eivät heikkene työehtosopimuksen vaihtumisen johdosta.

  Henkilöstön siirtosopimuksella voidaan myös sopia esimerkiksi siirtyvän henkilöstön eläketurvan säilyttämisestä työnantajan ottamalla lisäeläkkeellä sekä siitä, miten palkkaus järjestetään uuden työehtosopimuksen mukaiseksi niin, että palkka ei heikkene. Työntekijän palkka ei kuitenkaan saa heikentyä, vaikka henkilöstön siirtosopimusta ei tehtäisi.

  Henkilöstön siirtosopimuksella ei voida sopia työntekijöiden ehtojen heikennyksistä.

  Työnantajalla ei ole lakiin tai työehtosopimukseen perustuvaa velvollisuutta suostua henkilöstön siirtosopimuksen tekemiseen. Henkilöstön siirtosopimuksen tekemiseen olisi kuitenkin syytä pyrkiä.

  Voit olla yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen tai SuPeriin liikkeen luovutukseen ja henkilöstön siirtosopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Määräaikaiset työsopimukset liikkeenluovutuksen yhteydessä

  Myös määräaikaiset työsopimukset pysyvät samoina, vaikka liike luovutetaankin toiselle työnantajalle. Uusi työnantaja ei näin ollen voi muuttaa työsopimusta yksipuolisesti.

  Työntekijällä on kuitenkin oikeus, mikäli hän ei halua siirtyä niin sanottuna vanhana työntekijänä luovutuksensaajan palvelukseen, irtisanoa määräaikainen työsopimus sen kestosta riippumatta päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos työntekijälle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta (Työsopimuslaki 7 luku 5§).

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mikä on luottamusmiehen asema liikkeenluovutuksen yhteydessä?

  Jos yritys tai sen osa säilyy entisellään itsenäisenä kokonaisuutena, luottamusmiehen edustusvallan ja aseman tulee säilyä, elleivät työntekijät suorita uutta vaalia. Mikäli liikkeen luovutuksen yhteydessä työehtosopimus vaihtuu kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta yksityisen sektorin työehtosopimukseen (yksityisen sosiaalipalvelualan tes/terveyspalvelualan tes), kunnan luottamusmies edustaa kunnalta siirtyneitä kunnallisen työehtosopimuskauden loppuun saakka ja tämän jälkeen yksityisen sektorin työehtosopimuksen mukainen luottamusmies edustaa yksityisessä yrityksessä työskenteleviä Terveys- ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN:n jäseniä.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitä siirtyminen vanhana työntekijänä tarkoittaa?

  Liikkeen luovutushetkellä työsuhteessa olevat työntekijät siirtyvät uudelle työnantajalle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Tämä merkitsee sitä, että työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen siten, että työsuhteen ehdot säilyvät ennallaan eikä työsuhde katkea vaan jatkuu yhdenjaksoisena. Tämä tarkoittaa palvelusaikojen laskemista ja karttumista työsuhteen alusta alkaen, jolloin esimerkiksi ikälisät, vuosilomaetuudet ja irtisanomisajan pituus säilyvät ennallaan.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitä tapahtuu palkoille liikkeenluovutuksen yhteydessä ja mitä palkkojen harmonisointi tarkoittaa?

  Liikkeen luovutuksen seurauksena uuden työnantajan vastuulle siirtyvät kaikki työntekijän työsopimukseen perustuvat oikeudet, kuten esimerkiksi palkkojen maksu. Uusi työnantaja ei saa alentaa palkkoja liikkeen luovutuksen takia. Työnantajalla on velvollisuus kohdella kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti. Tästä johtuen työnantajan on harmonisoitava palkat kohtuullisen ajan jälkeen. Näin ollen huonompaa palkkaa saavan työntekijän palkka tulisi kohtuullisessa ajassa nousta niin, että se olisi sama kuin muilla samaa työtä tekevillä työntekijöillä. Kohtuullinen aika on aina arvioitava tapauskohtaisesti ja se riippuu muun muassa työnantajan koon sekä harmonisoitavien palkkojen määrästä.

  Vastuu työntekijöiden palkka- tai muiden työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisesta siirtyy luovutuksensaajalle, eli uudelle työnantajalle silloin, kun tämä ryhtyy käyttämään määräysvaltaa yrityksessä. Ennen luovutusta erääntyneestä palkka? tai muusta työsuhteeseen perustuvasta saatavasta vastaavat liikkeen luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti, elleivät he ole muuta sopineet.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitä tapahtuu vuosilomille liikkeenluovutuksen jälkeen?

  Työsuhteet ja työnantajan velvollisuudet siirtyvät liikkeen luovutuspäivänä luovutuksensaajalle. Tämä merkitsee lomien suhteen sitä, että työntekijän oikeus pitää lomat on sama kuin ennenkin. Tämä tarkoittaa palvelusaikojen laskemista ja karttumista työsuhteen alusta alkaen, jolloin muun muassa vuosilomaetuudet säilyvät ennallaan. Liikkeen luovutus ei aiheuta muutosta saatavien erääntymiseen, joten luovuttaja (vanha työnantaja) ei ole velvollinen esimerkiksi maksamaan lomakorvauksia luovutushetkellä pitämättömistä vuosilomista. Luovutuksen jälkeen erääntyneistä saatavista on vastuussa luovutuksen saaja.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Tehdäänkö liikkeenluovutuksen yhteydessä uudet työsopimukset?

  Liikkeen luovutuksessa uutta työnantajaa sitovat liikkeen luovutuksessa siirtyneiden työntekijöiden työsopimukset, joten liikkeen luovutuksen yhteydessä ei tarvitse tehdä uutta työsopimusta. Aina kun liikkeen luovutuksen yhteydessä tarjotaan uutta työsopimusta allekirjoitettavaksi, tulee jokainen sopimuksen ehto harkita ja tarkistuttaa huolella. Työntekijän ei ole pakko allekirjoittaa uutta työsopimusta, eikä hänen työsuhdetta voida sen takia päättää. Osa työsuhteen ehdoista määräytyy kuitenkin työehtosopimuksen perusteella ja nämä ehdot saattavat joissakin tapauksissa muuttua sen jälkeen, kun työehtosopimuksen voimassaoloaika päättyy.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Työpaikkani liike luovutetaan hoitovapaalla ollessani, miten tämä vaikuttaa minuun?

  Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • YT-neuvottelut liikkeenluovutuksen yhteydessä

  Sekä liikkeen luovuttajalla että luovutuksensaajalla on lain mukaan velvollisuus tiedottaa henkilöstölle liikkeen luovutuksesta. Liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niiden henkilöstöryhmien edustajille, joita luovutus koskee,

  - luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta
  - luovutuksen syyt
  - luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä
  - suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

  Luovuttajan on annettava edellä mainitut hallussaan olevat tiedot henkilöstöryhmien edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteutumista. Arvio luovutuksen ajankohdasta on riittävä, jos luovutuksen täsmällinen ajankohta ei ole vielä tiedossa. Liikkeen luovutuksen ajankohtana pidetään sitä hetkeä, jolloin luovutuksensaaja ryhtyy käyttämään määräysvaltaa yrityksessä eli kun määräysvalta siirtyy uudelle työnantajalle. Luovutuksensaajan on annettava edellä mainitut tiedot henkilöstöryhmien edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta. Luovutuksen syiden kertominen tarkoittaa sitä, että luovutuksensaajan velvollisuus on kertoa lähinnä ne pääasialliset syyt, joiden vuoksi liikkeen luovutus on toteutettu.

  Laissa on korostettu vuoropuhelua. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstöryhmien edustajille on varattava tilaisuus esittää tarkentavia kysymyksiä ja saada vastaukset kysymyksiin viikon kuluessa luovutuksesta. Henkilöstöryhmien edustajien pyynnöstä luovutuksensaajan on esitettävä antamansa tiedot myös koko henkilöstölle.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »