• Luottamusmiehen irtisanomissuoja

  Luottamusmiehellä on korotettu irtisanomissuoja. Luottamusmiestä ei saa irtisanoa, ellei niiden työntekijöiden enemmistö, joita luottamusmies edustaa, anna siihen suostumustaan. Luottamusmiestä ei myöskään saa irtisanoa tuta-perusteilla, ellei hänen työnsä pääty kokonaan, tai jollei työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Luottamusmiehen korvaus

  KVTES: Pääluottamusmiehelle (tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle) maksetaan KVTES LUKU VII 9§:n mukaisen palkan lisäksi luottamusmiestyöstä varsinaiseen palkkaan kuuluva korvaus KVTES LUKU VII 10§ olevan taulukon mukaisesti. Korvaus suoritetaan myös pääluottamusmiehen varamiehelle, jos hän hoitaa tehtävää vähintään kahden viikon ajan yhdenjaksoisesti. Ilmoitus sijaistamisesta tehtävä työnantajalle.
  Paikallisen sopimuksen nojalla luottamusmieskorvaus voidaan maksaa pääluottamusmiehen sijasta muulle luottamusmiehelle.

  SOSTES: Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta hänen edustamiensa työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien työpaikan työntekijöiden lukumäärän perusteella. Tarkasta työehtosopimuksestasi viimeisimmät korvaukset.

  TPTES: Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta työajan ulkopuolella suoritetuista luottamusmiestehtävistä hänen työpaikkansa työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella. Tarkasta viimeisimmät luottamusmieskorvaukset työehtosopimuksesta.

  AVAINTES: Pääluottamusmiehelle tai (ellei sellaista ole nimetty) vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestyöstä varsinaiseen palkkaan kuuluva korvaus. Tarkista korvauksen suuruus viimeisestä TES:stä.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Luottamusmiehen tietojen saanti

  Luottamusmiehellä on oikeus saada tilastotietoja työntekijöiden lukumäärästä, ansiotasosta ja sen kehityksestä, jos näitä tietoja on kerätty kunnan käyttöön. (Huom. henkilöstötilinpäätökset). Lisäksi hänellä on oikeus tarkistaa SuPeriin kuuluvien jäsentensä työsopimukset, joista ilmenee työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste.
  Lisäksi kerran vuodessa työnantajan on annettava pääluottamusmiehelle tiedot muun muassa tehtäväkohtaisista palkoista, henkilökohtaisen lisän saajista sekä jakautumisesta eri henkilöstöryhmien välillä ja kustannukset. Jos syntyy erimielisyyttä työntekijän palkasta tai muusta palvelussuhteeseen liittyvästä asiasta, ovat luottamusmies ja asianomainen viranomainen velvollisia antamaan toisilleen kysymyksessä olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot (katso KVTES LUKU VII 6 §). Yksityisen sektorin työehtosopimuksissa luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksista katso: Sostes Luottamusmiessopimus 6 §, TPTES:n Luottamusmiessopimus 6 §, Avainta TES luku 6 110 §

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Luottamusmieskorvaus

  Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta työajan ulkopuolella suoritetuista luottamusmiestehtävistä hänen työpaikkansa työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella. Tarkasta viimeisimmät luottamusmieskorvaukset työehtosopimuksesta.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Luottamusmiesvaalit

  KVTES: Ammattiosasto järjestää luottamusmiesvaalit neljän vuoden välein, jos luottamusmiesten toimikautta ei ole jatkettu. Katso myös SuPerin Yleishallinnon ohje . Pääsopijajärjestö voi asettaa kuntaan yhden pääluottamusmiehen, ellei paikallisesti muuta sovita. Ammattiosaston ja työnantajan välisellä paikallisella sopimuksella sovitaan luottamusmiesten määrästä, tehtävänjaosta ja ajankäytöstä sekä siitä, mihin yksiköihin luottamusmiehet asetetaan.  Vaalin järjestämisestä vastaa ammattiosasto. Luottamusmiehen vaali voidaan pitää työaikana työpaikalla. Valitun uuden luottamusmiehen toimikausi alkaa ja vanhan luottamusmiehen toimikausi päättyy, kun uuden luottamusmiehen valitsemisesta on tehty kunnalle kirjallinen ilmoitus.  Mikäli olet kiinnostunut luottamusmiehen tehtävästä, ota yhteyttä omaan ammattiosastoosi.

  TSN: Vaalin toimittamisesta vastaa lähinnä luottamusmies. Luottamusmies kokoaa TSN:n jäsenten keskuudesta 2 – 3 henkilön vaalitoimikunnan, joka hoitaa vaalin käytännön järjestelyt. Vaalitoimikunnassa tulee olla jäseniä niistä TSN:n liitoista, joita työpaikalla on. Jos luottamusmiestä ei ole, kuka tahansa TSN:n jäsen voi tehdä aloitteen luottamusmiehen valitsemiseksi ja vaalitoimikunnan kokoamiseksi. Luottamusmiesvaalit voidaan järjestää työpaikalla, ja kaikille TSN:n jäsenille on järjestettävä tilaisuus osallistua vaaliin. Vaalin järjestäminen ja toimittaminen ei kuitenkaan saa häiritä työntekoa.  Vaaliajoista ja vaalipaikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalien toimittamista. Vaaleista ilmoitetaan 14 vuorokautta ennen vaalia myös työpaikan TSN:n varsinaisille jäsenille, joko seinäilmoituksella, sähköpostilla tai muulla luotettavalla tavalla.

  Vaali-ilmoituksesta tulee käydä ilmi

  · että kyseessä on TSN:n luottamusmiehen valinta

  · järjestetäänkö vaalit vaalikokouksena vai erilliset äänestystilaisuudet

  · vaalien ajankohta ja paikka

  · mahdollinen ehdokasasettelu

  · luottamusmiehen toimialue

  · vaalitoimikunnan jäsenten nimet ja yhteystiedot.  Luottamusmiesvaaleihin voivat osallistua luottamusmiehen toimialueella työskentelevät varsinaiset TSN:n jäsenliittojen jäsenet. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat

  · ERTOn, SuPerin ja Tehyn varsinaiset jäsenet

  · jäsenet, joilla vaaliajankohtana on voimassa oleva työsuhde työnantajaan  Äänioikeus alkaa siitä päivästä, kun liittymislomake on vastaanotettu TSN:n jäsenliitossa.

  Äänioikeus todetaan esim. jäsenkortilla tai muulla luotettavalla tavalla. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta. Vaaleissa ei voi äänestää valtakirjalla.  Luottamusmiesvaalit voidaan toimittaa joko vaalikokouksessa tai erillisinä äänestystilaisuuksina. Vaalitoimikunta arvioi työpaikan koosta ja luonteesta riippuen, kumpaa vaalitapaa käytetään. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen vaalit käydään samanaikaisesti.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Luottamustehtävien hoitamiseen tarvittavat välineet ja tilat

  Luottamusmiehellä on oikeus käyttää työpaikalla olevia tavanomaisia toimistovälineitä ja -kalusteita. Lisäksi on annettava lukittava säilytystila ja keskusteluja varten kullakin kerralla tähän tarkoitukseen sopiva paikka.
  Pääluottamusmiehellä on lisäksi oikeus käyttää työpaikalla yleisesti käytössä olevia atk-laitteita ja niihin liitettyjä ohjelmia sekä internet-yhteyttä (sähköpostia).
  Kunnan koko, pääluottamusmiehen tehtävien laajuus ja tehtävien edellyttämät tarpeet ja ajankäyttö on syytä ottaa huomioon paikallisessa sopimuksessa, esimerkiksi puhelimen hankinnassa ja korvaamisessa.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »