Suodata hakutuloksia valitsemalla jokin seuraavista:

 • Henkilöstömäärä varhaiskasvatuksessa

  Varhaiskasvatuksessa henkilöstön määrästä säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) sekä valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (1586/2019).

  Lakitekstin mukaan yli kolmevuotiaiden lasten ryhmässä tulee olla yksi kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä paikalla olevaa lasta kohden ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä yksi kelpoinen työntekijä neljää lasta kohden.

  Varhaiskasvatuslaissa säädetään, että yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito-, opetus- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväryhmässä saa olla samanaikaisesti enintään 21 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta. Tästä mitoituksesta voi poiketa vain tilapäisesti ja lyhytaikaisesti.

  Mitä tehdä, jos mitoitus ei täyty?

  Keskustelkaa työpaikalla asiasta esimiehen kanssa. Ottakaa keskusteluun mukaan myös luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu (jos on). Kirjatkaa ylös, alittuuko mitoitus vuoroittain, päivittäin vai viikoittain.

 • Lasketaanko opiskelijat mitoitukseen?

  Mikäli opiskelija on työpaikalla oppimassa koulutussopimuksella, opiskelijaa ei lasketa mitoitukseen. Oppisopimusopiskelija voidaan laskea mitoitukseen, kun työnantaja on varmistanut, että opiskelijalla on riittävät tiedot ja taidot tehtävän hoitamiseen. Jokaisella opiskelijalla, myös oppisopimusopiskelijalla, tulee olla nimetty ohjaaja. Opiskelija toimii todellisisssa työtilanteissa ohjaajansa, koulutetun ammattihenkilön ohjauksessa ja hänen sekä työyhteisön vastuulla.

 • Mitä tehdä, jos mitoitus ei täyty?

  Keskustelkaa asiasta työpaikallanne. Työnantajan velvollisuus on varmistaa, että toiminta on lainmukaista.

  Jos työnantaja ei korjaa tilanne, on asiaa vietävä eteenpäin. Henkilöstöä kuormittavat tilanteet kuuluvat työsuojeluvaltuutetun hoidettavaksi. Ottakaa häneen yhteyttä ja kertokaa tilanteesta. SuPerin paikallinen ammattiosasto auttaa myös tarvittaessa.

  Lisätietoa: https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/mista-apua-ongelmatilanteisiin/ammatillinen-edunvalvonta/

 • Mitoitus kotihoidossa

  Lain mukaan iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hyvä hoito ja huolenpito.

  Toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja turvattava heille laadukkaat palvelut.

  Kotihoidon mitoituksen riittävyyttä voidaan tarkastella vertaamalla asiakkaille myönnettyä aikaa ja työntekijöiden välittömään asiakastyöhön käytettävää aikaa keskenään. Näin pystytään toteamaan, onko työvuoron henkilöstöllä mahdollista vastata asiakkaille myönnettyihin palveluihin niin että palvelusuunnitelmat toteutuvat laadukkaasti.

  Välittömään asiakastyöhön käytettävään aikaan ei lasketa mukaan siirtymiin käytettävää aikaa eikä työntekijöiden lakisääteisiä taukoja.

 • Mitoitus vanhusten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

  • 1.4.2023 vähintään 0,65 työntekijää asiakasta kohden.
  • 1.12.2023 vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden.
  • 1.4.2023 alkaen asiakkaan hoivan tarpeen määrittelyssä kunnilla on velvollisuus käyttää RAI-arviointijärjestelmää.

  Mitoitukseen lasketaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät. Esimiehet ja kuntouttava henkilökunta lasketaan siinä määrin, kun he osallistuvat asukkaan hoitotyöhön. Hoiva-avustajat lasketaan henkilöstömitoitukseen myös siltä osin, kun he osallistuvat hoitotyöhön.

  Avustavissa tehtävissä olevat työntekijät (esim. hoiva-avustajat) eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä he saa vastata lääkehoidosta. Tukipalveluhenkilöstöä kuten keittäjiä ja siivoojia ei lasketa hoitajamitoitukseen, koska he eivät osallistu välittömään hoitotyöhön.

  SuPer on julkaissut mitoituslaskurin, jolla voi tarkistaa onko mitoitus lainmukainen. Tutustu laskuriin:
  https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/henkiloston-maara/mitoituslaskuri-vanhusten-ymparivuorokautiseen-hoitoon/

 • Ryhmäkoko varhaiskasvatuksessa

  Varhaiskasvatuksessa henkilöstön määrästä säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) sekä valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (1586/2019).

  Lakitekstin mukaan yli kolmevuotiaiden lasten ryhmässä tulee olla yksi kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä paikalla olevaa lasta kohden ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä yksi kelpoinen työntekijä neljää lasta kohden.

  Varhaiskasvatuslaissa säädetään, että yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito-, opetus- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväryhmässä saa olla samanaikaisesti enintään 21 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta. Tästä mitoituksesta voi poiketa vain tilapäisesti ja lyhytaikaisesti.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »