• Koeaikaehdon merkkaaminen työsopimukseen

  Jos työsopimuksessa ei ole ollenkaan koeaikaehtoa, ei koeaikaa voida työsuhteessa soveltaa.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Koeaikapurku työntekijän sairausloman aikana - palkanmaksuvelvollisuus

  Työantaja ei saa lähtökohtaisesti tehdä koeaikapurkua sairausloman takia. Jos koeaikapurku tehdään työntekijän sairausloman aikana muusta hyväksyttävästä syystä, työsuhde päättyy välittömästi eikä työnantajalla ole velvollisuutta maksaa työsuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta sairausajan palkkaa.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Koeajan käyttö peräkkäisissä työsopimuksissa

  Koeaikaehtoa voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa työsopimuksissa. Koeaika voi olla vain työsuhteen alussa. Koeajan käyttö uudelleen ei ole mahdollista samojen osapuolten välillä tehdyissä työsopimuksissa, jos näissä työsopimuksissa on sovittu samoista tai samankaltaisista työtehtävistä. Jos työsopimus sen sijaan uusitaan työtehtävissä ja työntekijän asemassa tapahtuneen huomattavan muutoksen vuoksi, voi uuden koeaikaehdon käyttö olla perusteltua.

  Koeajan asettaminen uudelleen saman työnantajan taholta on mahdollista myös silloin, jos työsuhteiden välillä on ollut pidempi katko. Lyhytaikainen katko ei sen sijaan oikeuta asettamaan koeaikaa uudelleen.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Lisätyön tarjoamisvelvollisuus

  Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille. Myös nollatuntisopimuksella työskentelevät työntekijät ovat osa-aikatyöntekijöitä. Lisätyön ilmetessä työnantajan tulee ennen uusien työntekijöiden palkkaamista tiedustella jo palveluksessa olevilta osa-aikatyöntekijöiltä näiden halusta tehdä lisätyötä, ellei työntekijä ole omasta halustaan osa-aikatyössä tai ilmoittanut työnantajalle, ettei ole halukas vastaanottamaan lisätyötä. Työnantajan palveluksessa jo olevilla osa-aikatyöntekijöillä ei ole mitään keskinäistä etusijaa lisätöihin, vaan työnantaja saa työnjohto-oikeuden nojalla päättää, miten lisätyöt näiden työntekijöiden kesken jaetaan. Toki tasapuolinen kohtelu olisi tässäkin otettava huomioon.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Lyhytaikainen katko määräaikaisten työsopimusten välissä

  Jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien (vuosiloman ansaitseminen, palkallisen sairausloman pituus yms.) määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisehto

  Määräaikainen työsopimus on irtisanottavissa ainoastaan silloin, jos irtisanomismahdollisuudesta on erikseen sovittu. Irtisanomisehto on syytä kirjata tällöin työsopimukseen. Viittä vuotta pidemmäksi määräajaksi tehty työsopimus on viiden vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä irtisanottavissa samoin perustein ja menettelytavoin kuin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

  TPTES: Yli kahdeksan kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa työehtosopimuksen mukaisin irtisanomisajoin, ellei työnantajan ja työntekijän välillä ole muuta sovittu. Enintään kahdeksan kuukauden määräaikaisen työsuhteen osalta voidaan sopia vähintään yhden viikon irtisanomisajasta.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Määräaikaisen työsuhteen perusteet

  Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. (TSL 1:3)

  Laissa ei ole erikseen todettu mitä voidaan pitää perusteltuna syynä, mutta oikeuskäytännössä perustelluksi syyksi on katsottu mm. työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Hyväksyttävä määräaikaisuuden syy voi olla myös esimerkiksi kausiluonteinen työ tai avoimen toimen hoitaminen rekrytointiprosessin ajan.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Määräaikaisten työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

  Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Määräaikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.
  Työnantaja ei saa esimerkiksi maksaa määräaikaiselle työntekijälle alempaa palkkaa kuin vakituisille työntekijöille vain sen vuoksi, että kyse on määräaikaisesta työsopimuksesta. Määräaikaista työntekijää ei voida myöskään pelkästään työsuhteen laadun perusteella jättää työnantajan tarjoaman laajemman työterveyshuollon ulkopuolelle.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Määräaikaisten työsopimusten päättyminen

  Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Määräaikainen työsopimus ei ole irtisanottavissa, ellei irtisanomismahdollisuudesta ole erikseen sovittu.
  Jos irtisanomismahdollisuudesta ei ole sovittu, mutta työnantaja tai työntekijä haluaa päättää määräaikaisen työsopimuksen ennenaikaisesti, on päättämisestä mahdollista sopia. Sopiminen edellyttää, että sekä työntekijä että työnantaja suostuvat päättämiseen. Jos jompikumpi osapuolista yksipuolisesti purkaa työsopimuksen, voi toinen osapuoli vaatia häneltä vahingonkorvausta, jos purkaminen on ollut perusteeton. Esimerkiksi työntekijän halu vaihtaa työpaikkaa ei ole peruste purkaa määräaikaista työsopimusta, mutta työsopimuksen päättämisestä voidaan sopia.

  Jos määräaikaisen työsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä sovitaan, on se hyvä tehdä kirjallisesti. Kun päättämisestä sovitaan, riippuu työsopimuksen päättymispäivä siitä, mitä on sovittu. TPTES: Yli kahdeksan kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa työehtosopimuksen mukaisin irtisanomisajoin, ellei työnantajan ja työntekijän välillä ole muuta sovittu. Enintään kahdeksan kuukauden määräaikaisen työsuhteen osalta voidaan sopia vähintään yhden viikon irtisanomisajasta.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mihin työsopimuksessa tulee kiinnittää huomiota?

  Työsopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat työn teettämisen keskeisistä ehdoista. Työsopimuksessa tulee olla maininta työntekijän palkkauksesta, työntekopaikasta, työsuhteen laadusta; määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva. Työsopimuksessa voidaan sopia myös esimerkiksi varallaolosta, lisätyöstä, mutta työsopimuksella ei voida velvoittaa ylityöhön.

  Työsopimus on syytä lukea tarkkaan ja työsopimuksen voi aina lähettää tarkistettavaksi joko luottamusmiehelle tai SuPerin edunvalvontaan.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Millä perusteilla voidaan solmia määräaikainen työsopimus?

  Pääsääntöisesti määräaikainen työsopimus voidaan solmia vain perustellusta syystä. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Jos työnantajalla on pysyvä työvoimatarve, määräaikaisen työsopimuksen käyttäminen ei ole sallittua, vaikka määräaikaisuuteen olisi perusteltu syy.

  1.1.2017 lukien poikkeuksena on kuitenkin määräaikaisen työsopimuksen solmiminen pitkäaikaistyöttömän kanssa. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä perusteltua syytä, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Enintään kahden viikon pituinen palvelussuhde ei kuitenkaan katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta. Tällaisen määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi. Sopimus voidaan uusia vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen alkamisesta enintään kahdesti. Sopimusten yhteenlaskettu kokonaiskesto ei kuitenkaan saa ylittää yhtä vuotta.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Milloin koeaikaa voidaan käyttää?

  Työnantaja ja työntekijä voivat sopia heti työsuhteen alusta alkavasta koeajasta. Vuoden 2017 alusta lähtien koeaika voi kestää enintään kuusi kuukautta, kun se aikaisemmin oli neljä kuukautta. Alle kahdeksan kuukauden työsuhteissa koeaika saa olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Milloin pitäisi tehdä uusi työsopimus, jos olosuhteet muuttuvat?

  Lähtökohtaisesti olosuhteiden muutokset eivät edellytä uuden työsopimuksen solmimista, vaan jo olemassa olevaan työsopimukseen voidaan ottaa esimerkiksi työsopimuksen liitteeksi selvitys muuttuneista työsuhteen ehdoista työsopimuksen pysyessä muilta osin ennallaan.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »