• Määräaikaisen työsuhteen perusteet

  Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

  Työsopimuslaissa ei ole erikseen todettu perusteltuja syitä. Oikeuskäytännössä perustelluksi syyksi on katsottu mm. työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Hyväksyttävä määräaikaisuuden syy voi olla myös esimerkiksi kausiluonteinen työ tai avoimen toimen hoitaminen rekrytointiprosessin ajan.

 • Mihin työsopimuksessa tulee kiinnittää huomiota?

  Työsopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat työn teettämisen keskeisistä ehdoista. Työsopimuksessa tulee olla maininta työntekijän palkkauksesta, työntekopaikasta, työsuhteen laadusta; määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Työsopimuksessa voidaan sopia myös esimerkiksi varallaolosta, lisätyöstä, mutta työsopimuksella ei voida velvoittaa ylityöhön.

  Työsopimus on syytä lukea tarkkaan ja sen voi tarkistuttaa luottamusmiehellä ennen allekirjoittamista.

 • Milloin pitäisi tehdä uusi työsopimus, jos olosuhteet muuttuvat?

  Olosuhteiden muutokset eivät automaattisesti edellytä uuden työsopimuksen solmimista. Jo olemassa olevaan työsopimukseen voidaan tehdä liitteeksi selvitys muuttuneista työsuhteen ehdoista työsopimuksen pysyessä muilta osin ennallaan.

 • Milloin työnantajan on annettava työsopimuksen keskeiset ehdot / kirjallinen työsopimus?

  Yleensä työnteon keskeiset ehdot käyvät ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

  Muutoin työnantajan tulee antaa työsuhteen ehdot kirjallisesti ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, mikäli työsuhde on toistaiseksi voimassa tai yli kuukauden pituinen.

  Samoin ehdoin toistuvissa alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa selvitys työnteon keskeisistä ehdoista on annettava viimeistään kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta. Selvitys keskeisistä ehdoista tulee antaa uudelleen, jos työsuhteen keskeiset ehdot muuttuvat.

  Selvityksestä on käytävä ilmi esimerkiksi:
  1) työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
  2) työnteon alkamisajankohta
  3) määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste
  4) koeaika
  5) työntekopaikka
  6) työtehtävät
  7) sovellettava työehtosopimus
  8) palkan sekä palkanmaksupäivä
  9) säännöllinen työaika
  10) vuosiloman määräytyminen
  11) irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste.

  Selvitys työnteon ehtojen muutoksesta on annettava niin pian kuin mahdollista, viimeistään kuitenkin muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä.

 • Milloin voidaan tehdä määräaikainen työsopimus?  

  Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

  Laissa ei ole erikseen todettu mitkä syyt ovat perusteltuja syitä määräaikaiselle työsopimukselle. Oikeuskäytännössä perustelluksi syyksi on katsottu mm. työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Hyväksyttävä määräaikaisuuden syy voi olla myös esimerkiksi kausiluonteinen työ tai avoimen toimen hoitaminen rekrytointiprosessin ajan.

  Jos työnantajalla on pysyvä työvoimatarve, määräaikaisen työsopimuksen käyttäminen ei ole sallittua, vaikka määräaikaisuuteen olisi perusteltu syy.

  Lisäksi on joitakin tapauksia, joissa työnantajalla on lakiin perustuva syy määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen:

  Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla. Jos tätä kelpoisuusvaatimusta täyttävää henkilöä ei saada, voi työnantaja ottaa enintään vuodeksi kerrallaan työntekijän, jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset ja tehtävän edellyttämä taito tehtävän hoitamiseen. Työnantaja saa siis solmia määräaikaisen työsopimuksen sillä perusteella, että työntekijältä puuttuu lain edellyttämä kelpoisuus.

  Pitkäaikaistyötön
  Toisena poikkeuksena on määräaikaisen työsopimuksen solmiminen pitkäaikaistyöttömän kanssa. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä perusteltua syytä, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Enintään kahden viikon pituinen palvelussuhde ei kuitenkaan katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta. Tällaisen määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi. Sopimus voidaan uusia vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen alkamisesta enintään kahdesti. Sopimusten yhteenlaskettu kokonaiskesto ei kuitenkaan saa ylittää yhtä vuotta.

 • Mitä työsopimuksessa tulisi olla?  

  Työsopimuksesta tulisi löytyä nämä asiat:

  1. Työnantajan ja työntekijän nimi ja henkilötunnus sekä koti- ja liikepaikka
  2. Työsopimuksen voimassaolo (toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus)
  3. Määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste
  4. Työaika ja työaikamuoto
  5. Työtehtävät
  6. Työntekopaikka
  7. Palkka ja palkanmaksupäivä
  8. Sovelletaanko työsuhteessa koeaikaa ja sen kesto
  9. Vuosiloma
  10. Irtisanomisaika
  11. Noudatettava työehtosopimus
  12. Päiväys ja allekirjoitus.

  Työsopimuksessa voidaan myös viitata noudatettavaan työehtosopimukseen, esimerkiksi vuosiloman kertyminen noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti.

 • Miten työntekijä voi toimia, jos työnantaja ei suostu antamaan selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista tai kirjallista työsopimusta?

  Mikäli työnantaja ei suostu antamaan työsopimusta tai kirjallista selvitystä työsuhteen ehdoista, ota yhteyttä luottamusmieheen. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen, joka valvoo työsopimuslain noudattamista.

 • Työsopimuksen ehdon muuttaminen

  Työsopimuksen olennaista ehtoa voidaan muuttaa vain sopimalla siitä yhdessä työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantaja voi muuttaa työsuhteen olennaista ehtoa yksipuolisesti vain irtisanomisperusteella ja noudattaen irtisanomisaikaa.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »