• Kertyykö lomautuksen aikana vuosilomaa?

  Vuosilomalain mukaan lomautuksen ajalta työntekijä ansaitsee vuosilomaa enintään 30 työpäivältä kerrallaan. Jos lomautus päättyy ja työntekijä myöhemmin lomautetaan uudelleen, loman kertyminen jatkuu.

  Tarkista aina loman ansainta lomautuksen ajalta työehtosopimuksestasi, sillä työehtosopimuksella on saatettu sopia asiasta hieman eri tavalla. Voit myös tarvittaessa kysyä loman ansainnasta luottamusmieheltäsi.

   

 • Missä tilanteessa on mahdollista lomauttaa ja kuinka pitkäksi aikaa?

  Työnantaja saa lomauttaa työtekijän, jos hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaan koulutusta. Työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentynyt tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Työnantaja saa perusteiden täyttyessä lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteon kokonaan tai lyhentämällä työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä.

  Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

 • Mitä oikeudellisia vaikutuksia lomautuksella on työsuhteessa?

  Lomautuksella keskeytetään työnteko ja palkanmaksu väliaikaisesti työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

 • Miten lomautettu työntekijä voi päättää työsuhteensa ja millä seuraamuksilla?

  Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen. (Työsopimuslaki 5:7) 

 • Onko työntekijällä oikeus sairauslomapalkkaan lomautuksen aikana?

  Jos työntekijä sairastuu ja on sairauslomalla ennen kuin lomautusilmoitusta on annettu, on hänellä oikeus saada sairausajan palkkaa sairauslomansa aikana. Jos lomautusilmoitus on jo ehditty antaa, ei työntekijällä ole oikeutta sairausajan palkkaan.

 • Työterveyshuolto lomautuksen aikana

  Työterveyshuollon palvelut ovat käytettävissä siten kuin niistä on sovittu (työterveyshuoltosopimus). Työnantajan tulisi muistuttaa henkilöstöä sovituista käytännöistä lomautuksen aikana. Lomautetulla työntekijällä on oikeus vähintään lakisääteiseen työterveyshuoltoon.

 • Voiko määräaikaisen työntekijän lomauttaa?

  Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

 • Voiko työnantaja irtisanoa lomautetun työntekijän?

  Lomautetun työntekijän työsuhteen työnantaja voi päättää vain samoin perustein kuin muutoinkin. Työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkka, jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen.

 • YT-neuvottelut ennen lomautusta

  Jos työnantaja harkitsee lomauttamista, työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

  Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän lomauttamista yli 90 päiväksi, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissä olevat tiedot:

  1) Aiottujen lomautusten perusteista

  2) Alustava arvio lomautusten määrästä

  3) Selvitys periaatteista, joiden mukaan lomauttamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät

  4) Arvio ajasta, jonka kuluessa lomauttamiset tehdään.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »