KATSOTUIMMAT

  • Onko työntekijän syntymäpäivä vapaapäivä?

   Työpäiväksi sattuvat työntekijän 50- ja 60-vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Mitoitus vanhusten tehostetussa palveluasumisessa

   Tehostetussa asumispalveluyksikössä lain mukainen toteutunut vähimmäismitoitus on 0,5. Tämän voi tarkistaa siten, että laskee hoitotyötä tekevien työntekijöiden määrän ja jakaa sen asukkaiden määrällä. Tai vaihtoehtoisesti, jos yksikössä on paljon epätyypillisiä työsuhteita (kaikki eivät tee täyttä työaikaa), voidaan laskea työntekijöiden toteutuneet tunnit yhteen, jakaa tulos kokoaikaisen työntekijän tuntimäärällä (114,75) ja jakaa tämä tulos vielä asukasmäärällä. Näin saadaan toteutunut mitoitus.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Tarvitseeko minun suorittaa LOVe-tentti?

   THL:n ohjeistuksen mukaan kaikkien lääkehoitoon osallistuvien tulee päivittää lääkehoitolupansa hyväksytysti vähintään viiden (5) vuoden välein. Lääkelupaan kuuluvat LOVe-tentin lisäksi usein hyväksytysti suoritetut näytöt. Työnantajalla on oikeus määritellä tentti suoritettavaksi useammin kuin 5 vuoden välein.
   Työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa olisi hyvä näkyä
   - miten usein lääkehoidon tentti on suoritettava hyväksytysti
   - kuinka monta yrityskertaa on
   - saako tentin suorittaa työajalla
   - saako tentin lukemiseen käyttää työaikaa
   - mitä seuraa, jos ei läpäise tenttiä sovitusti
   - milloin voi suorittaa tentin uudestaan.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Lomaraha

   Työntekijän oikeus lomarahaan määräytyy työehtosopimuksen perusteella. Lomarahasta ja sen maksamisen ajankohdasta on sovittu työehtosopimuksissa keskenään eri tavoin.

   KVTES:n, AVAINTES:n ja TPTES:n mukaan lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. SOSTES:ssä lomaraha maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä, ellei toisin sovita. Jos työsuhde päättyy ennen heinäkuun tai elokuun palkanmaksun ajankohtaa, lomaraha maksetaan lomapalkan tai lomakorvauksen maksamisen yhteydessä.

   Lomarahasi määrää voit helpoimmin arvioida vuosilomalaskureiden avulla:

   KVTES ja AVAINTES: https://www.superliitto.fi/viestinta/vaikuttaminen/teen-tyoni-ansaitsen-palkkani/vuosilomalaskuri/kvtes/

   SOSTES: https://www.superliitto.fi/viestinta/vaikuttaminen/teen-tyoni-ansaitsen-palkkani/vuosilomalaskuri/sostes/

   TPTES: https://www.superliitto.fi/viestinta/vaikuttaminen/teen-tyoni-ansaitsen-palkkani/vuosilomalaskuri/tptes/   "

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Sairausloman palkallisuus

   KVTES ja AVAINTES: Palkallisten sairauspäivien enimmäismäärää tarkastellaan kalenterivuosittain eli tammikuusta joulukuuhun. Kaikki kalenteripäivät eli maanantain ja sunnuntain väliset sairauslomapäivät lasketaan.

   Sairauden ajalta on oikeus varsinaiseen palkkaan enintään 60 kalenteripäivältä vuodessa. Mikäli 60 kalenteripäivää on tullut täyteen, työntekijällä on vielä oikeus saada 2/3 palkastaan 120 kalenteripäivältä.

   Alle 60 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti kestäneessä palvelussuhteessa oikeus sairausajan palkkaan on 14 kalenteripäivän ajalta.

   SOSTES: Palkallisen sairausloman enimmäispituus on määritetty sairaustapauksittain eikä vuosittain. Jos sama sairaus uusiutuu 15 kalenteripäivän kuluessa työhön palaamisesta, lasketaan sairausajan palkanmaksujakso kuin kyseessä olisi yksi poissaolojakso.

   Työsuhteen pituus: Sairausajan palkanmaksujakso:
   alle 1 kuukausi Sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää (50 % palkasta)
   1 kuukausi–alle 3 vuotta 28 kalenteripäivää (täysi palkka)
   3–5 vuotta 35 kalenteripäivää (täysi palkka)
   yli 5–10 vuotta 42 kalenteripäivää (täysi palkka)
   yli 10 vuotta 56 kalenteripäivää (täysi palkka)

   TPTES: Palkallisen sairausloman enimmäispituus on määritetty sairaustapauksittain eikä vuosittain. Työntekijän sairastuessa samaan sairauteen 7 päivän kuluessa työhön paluusta, lasketaan poissaolojaksot yhteen palkallisen jakson pituutta laskettaessa.

   Työsuhteen jatkuttua 90 kalenteripäivää, maksetaan sairastumisen ajalta palkkaa seuraavasti:

   • 28 kalenteripäivältä, mikäli yhtäjaksoinen työsuhde on kestänyt alle 3 vuotta,
   • 35 kalenteripäivältä, mikäli yhtäjaksoinen työsuhde on kestänyt yli 3 vuotta mutta alle 5 vuotta,
   • 42 kalenteripäivältä, mikäli yhtäjaksoinen työsuhde on kestänyt yli 5 vuotta mutta alle 10 vuotta,
   • 56 kalenteripäivältä, mikäli yhtäjaksoinen työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta.

   Mikäli työsuhde on kestänyt alle 90 kalenteripäivää, sairausajalta maksetaan palkkaa enintään kaksi viikkoa.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Milloin alkaa iltatyö ja paljonko siitä tulee maksaa?

   KVTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa 15% rahakorvaus tai vastaava aika vapaa-aikana. (KVTES III luku 20§ 1 mom.)

   SOSTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-21:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa iltatyölisänä 15% korotettu perustuntipalkka. (SOSTES 14§ 1 kappale)

   TPTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Kultakin tehdyltä tunnilta maksetaan erillistä 15% suuruista iltatyölisää.

   AVAINTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa 15% rahakorvaus tai vastaava aika vapaa-aikana. (AVAINTES Luku 3 35§ 1 mom.)

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
  • Voiko hoiva-avustaja toteuttaa lääkehoitoa?

   Hoiva-avustajat tai muut lääkehoitoon kouluttamattomat henkilöt tarvitsevat aina lääkehoidon koulutusta ennen lääkehoidon toteuttamiseen osallistumista. Osaamisen varmistamisen jälkeen ja kirjallisen luvan saatuaan he saavat antaa valmiiksi jaettuja lääkkeitä luonnollista tietä (Valviran ohje).

   Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt (kuten apuhoitaja, perushoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja tai lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja) on koulutettu lääkehoitoon. He voivat
   - jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi
   - antaa suun kautta otettavia lääkkeitä
   - pistää lääkkeen lihakseen tai ihon alle
   - osallistua suun kautta annettavan PKV-lääkehoidon toteuttamiseen.

   Keskushermostoon vaikuttavan lääkehoidon toteuttaminen vaatii varmistettua osaamista, perehdytystä ja kirjallista lupaa.

   Lääkehoidon osaaminen on varmistettava määräajoin tenteillä.

   Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

  Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

  HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
  www.superliitto.fi/korona

  Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »