1.11.2023

Blogi: Työhyvinvointia yhteistyöllä

Yhteistyöllä on tärkeä merkitys työyhteisöjen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työnantajalla on päävastuu huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä työhyvinvoinnista. Työpaikkojen työsuojelun yhteistoiminta on hyvä esimerkki työnantajan ja työntekijöiden yhteistyöstä, jolla edistetään työn terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työhyvinvoinnissahan on kyse mitä suurimmassa määrin työyhteisöjen yhteisestä asiasta.

Yhteistyön merkitys näkyy myös neuvottelutoiminnassa ja teemme aktiivisesti yhteistyötä sekä jäsentemme, neuvottelukumppaneiden että eri sidosryhmien kanssa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen on jo usean sopimuskauden ajan kirjattu tes-sopijapuolista koostuva työhyvinvointityöryhmä, jonka tehtävä on perustunut kulloinkin voimassa olevaan työehtosopimuskirjaukseen. Tuoreimman tes-ratkaisun mukaisesti yksityisen sosiaalipalvelualan työhyvinvointiryhmä toimii osana yksityisen sosiaalipalvelualan pito- ja vetovoiman kehittämishanketta.

Työryhmäkirjauksen mukaan sopijaosapuolet tukevat, seuraavat ja arvioivat työhyvinvoinnin edistymistä. Työryhmä edistää sitä, että työpaikoilla ja työyhteisöillä on riittävästi tietoa ja valmiuksia laatia paikallisia toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi, työssä jaksamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi.

Työryhmä on koonnut työpaikoille sähköisen muistilistan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin perusasioista. Sähköisen muistilistan löydät täältä

Työhyvinvointiryhmä on toteuttanut myös yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa kuusiosaisen sarjan 10–15 minuutin miniwebinaareja, joissa annetaan työpaikoille ohjeita ja vinkkejä hyvinvoivan, terveellisen ja turvallisen työpaikan kehittämistyöhön:

  • OSA 1. Työsuojeluvastuut työpaikalla
  • OSA 2. Työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen
  • OSA 3. Työterveyshuollon järjestäminen
  • OSA 4. Turvallinen ja terveellinen työympäristö
  • OSA 5. Psykologinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä
  • OSA 6. Työhyvinvointi

Miniwebinaarit löydät täältä.

Työturvallisuuskeskus (TTK) tarjoaa lisäksi taustatietoa turvallisten ja terveellisten työolojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä toimivaan työsuojeluun. TTK:n nettisivut löydät täältä. 

Lisätietoa työryhmästä