Työsuojelun miniwebinaarit ja työsuojelun tarkistuslista

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolet ovat sopineet työehtosopimuksessa työhyvinvointityöryhmästä, jonka tehtävänä on selvittää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämistä työpaikoilla. Tavoitteena on edistää työsuojeluorganisaation toimivuutta sekä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Työryhmän yksi päämäärä tällä työehtosopimuskaudella on jakaa informaatiota jäsenistölleen työsuojelua, työsuojelun yhteistoimintaa sekä työhyvinvointia, -turvallisuutta ja -terveyttä koskevista aihepiireistä. Työryhmätyön osana julkaistaan työsuojelu- ja työhyvinvointiteemoja käsittelevä kuusiosainen videosarja. Sen avulla tarjotaan työpaikoille keinoja siihen, mitä työyhteisö – niin työntekijät kuin työnantaja – voi tehdä työsuojelun yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sitä kautta työn tuloksellisuuden parantamiseksi.

Miniwebinaarit on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Jokaisella videolla on oma aiheensa, josta TTK:n asiantuntija kertoo selkeästi ja tiiviisti. Kunkin videon kesto on noin 10–15 minuuttia.

Miniwebinaarisarjan videot:

  • 1. video: TTK:n asiantuntija Päivi Rauramo kertoo työsuojeluvastuista työpaikalla. Katso video tästä
  • 2. video: TTK:n asiantuntija Asta Koivikko kertoo työsuojelun yhteistoiminnan toteuttamisesta. Katso video tästä
  • 3. video: TTK:n asiantuntija Pirkko Mäkisen aiheena on työterveyshuollon järjestäminen. Katso video tästä
  • 4. video: TTK:n asiantuntija Asta Koivikko kertoo turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä. Katso video tästä.
  • 5. video:  TTK:n asiantuntija Päivi Rauramo kertoo psykososiaalisista kuormitustekijöistä ja väkivallan uhan vaikutuksista. Katso video tästä
  • 6. video:  TTK:n asiantuntija Pirkko Mäkinen kertoo työhyvinvoinnin eri tekijöistä ja niiden vaikutuksista. Katso video tästä

Lue miniwebinaareista ja työsuojelusta lisää

Hyvinvointiala HALI ry                                               

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry
SuPer     Tehy    ERTO

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry                 

Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry
Jyty         Pro     STHL                                                                                      

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry


Työsuojelun tarkistuslista SOSTES ja TPTES työpaikoille

Yhteistyöllä on tärkeä merkitys työyhteisöjen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työnantajalla on päävastuu huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä työhyvinvoinnista. Työpaikkojen työsuojelun yhteistoiminta on hyvä esimerkki työnantajan ja työntekijöiden yhteistyöstä, jolla edistetään työn terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työhyvinvoinnissahan on kyse mitä suurimmassa määrin työyhteisöjen yhteisestä asiasta.

Yhteistyön merkitys näkyy myös Soten ja sen neuvottelukumppanin HALIn toiminnassa: teemme aktiivisesti yhteistyötä sekä jäsentemme, neuvottelukumppaneiden että eri sidosryhmien kanssa. HALI ja Sote ovat yhdessä Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen työryhmän ja Terveyspalvelualan työehtosopimuksen työryhmän kanssa koonneet työpaikoille sähköisen työsuojelun tarkistuslistan.

Työpaikalla tulee olla erilaisia suunnitelmia, asiakirjoja ja sopimuksia, jotka perustuvat suoraan lainsäädäntöön ja/tai liittyvät lakisääteisiin velvoitteisiin. Eri velvoitteisiin liittyy myös soveltamisalan rajoja, määrämuotoisuuksia, kun taas toiset velvoitteet ovat vapaamuotoisemmin toteutettavissa. Myös lähteitä on paljon, ja niiden ajantasaisuuskin saattaa mietityttää, jolloin on hyvä tarkistaa asia esimerkiksi lainsäädännöstä tai SuPerin edunvalvonnasta.

Työsuojelun tarkistuslistan tarkoitus on osaltaan auttaa työsuojeluasioiden selvittämisessä: tarkistuslista on tarkoitettu työpaikkojen arjen avuksi ja tavoitteena on koota tietoa helpommin saataville. Tarkistuslista ei ole tyhjentävä, mutta työryhmän jäsenet toivovat siitä olevan apua työpaikoille.

​Tutustu työsuojelun tarkistuslistaan tästä