Palkkaukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä

Palkkaukseen liittyy monia erilaisia käsitteitä, jotka on hyvä tuntea. Hyvinvointialueella on käytössä tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä eli TVA sekä esimerkiksi henkilökohtaiset lisät, kun taas yksityisellä sektorilla palkkausmääräykset vaihtelevat sopimusaloittain. Palkkatilastoissa puolestaan käytetään erilaisia ansiokäsitteitä, kuten kokonaisansio ja säännöllinen ansio.

Pieni sanasto palkkaukseen liittyvistä käsitteistä auttaa ymmärtämään, mitä milläkin termillä tarkoitetaan.

Varsinainen palkka

Varsinaiseen palkkaan kuuluvat tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä, työkokemuslisä ja määrävuosilisä, syrjäseutulisä, kielilisä, rekrytointilisä, luottamusmieskorvaus ja työsuojeluvaltuutetun korvaus. Varsinaisen palkan käsitettä tarvitaan, kun lasketaan tuntipalkkaa, päiväpalkkaa, vuosiloma-ajan palkkaa sekä sairausajan palkkaa.

Päiväpalkka

Päiväpalkka saadaan, kun varsinainen palkka jaetaan kalenterikuukauden päivien lukumäärällä. Esimerkiksi varsinainen palkka on 2500 euroa, päiväpalkka on 2500:30 (kesäkuun kalenteripäivät) = 83,33 euroa

Mikäli käyt omalla työnantajalla ”keikkatyössä” palkattoman vapaasi aikana, vaikkapa hoitovapaalla ollessasi, maksetaan palkkasi päiväpalkan mukaan. Syynä on se, että palkattomasta vapaasta huolimatta työsuhde kestää yli 12 päivää, sillä työsuhteesi on voimassa myös vapaasi aikana.

Osa-aikaisen palkka

Osa-aikatyössä tehtäväkohtainen palkka ja euromääräiset lisät ovat samassa suhteessa alempia kuin viranhaltijan tai työntekijän työaika on säännöllistä täyttä työaikaa lyhyempi.

Tuntipalkka

Mikäli palvelussuhde kestää enintään 12 päivää, maksetaan palkka tuntipalkkana. Tuntipalkka saadaan, kun varsinainen palkka jaetaan tietyllä jakajaluvulla, jaksotyössä ja yleistyöajassa jakaja on 163. Esimerkiksi, jos varsinainen palkka on 2500 euroa, tuntipalkka on 2500:163 = 15,34 euroa.

Toimistotyöaikaa tekevällä jakaja on 152.

Peruspalkka

Peruspalkka on palkka, joka on työehtosopimuksen mukaan vähintään maksettava asianomaiseen palkkahinnoitteluryhmään kuuluvalle työntekijälle/viranhaltijalle. SOTE-sopimuksen palkkaryhmä liitteessä 1 on esimerkiksi 01HOI040. Siihen kuuluvat lähihoitajan tehtävät. 

Tehtäväkohtainen palkka

Tehtäväkohtainen palkka perustuu työn vaativuuteen. Hyvinvointialueella on oltava työn vaativuuden arviointijärjestelmä, jonka perusteella tehtäväkohtainen palkka määräytyy. Työn vaativuuden arvioinnin järjestelmä on jokaisella työnantajalla erilainen, joten samasta tehtävästä maksettava tehtäväkohtainen palkka vaihtelee työnantajittain.

Vähimmäispalkka

SOTE-sopimuksen mukainen vähimmäispalkka 17 vuotta täyttäneille täyttä työaikaa tekeville on 1.6.2023 lukien 1 746 euroa.

Työkokemuslisä

Työkokemuslisä perustuu palvelusaikaan. Työkokemuslisän saa työskenneltyään tietyn aikaa saman työnantajan palveluksessa. Myös muun työnantajan palvelu tehtävissä, joista on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä, kerryttää työkokemuslisää. Työkokemuslisää voi kertyä myös sellaisesta omasta yritystoiminnasta, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä

Henkilökohtainen lisä

Varsinaiseen palkkaan kuuluva euromääräinen lisä, jonka perusteena ovat henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä mahdolliset muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

TVA-järjestelmä

Työn vaativuuden arvioinnin eli TVA-järjestelmän perusteella arvioidaan tehtävän vaativuus ja siten tehtäväkohtainen palkka.

Säännöllinen ansio

Säännöllinen ansio on tilastollinen käsite, joka kuvaa säännölliseltä työajalta maksettua palkkaa työaika- ja muine lisineen ja mm. luontoisetuineen. Säännöllisen työajan ansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita.

Kokonaisansio

Kokonaisansio kuvaa säännölliseltä työajalta sekä muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettua palkkaa. Kokonaisansio poikkeaa säännöllisen ansion käsitteestä siinä, että kokonaisansio sisältää yli- ja lisätyökorvaukset. Kokonaisansio ei sisällä lomarahaa ja tulospalkkioita.