• 30-60-90-malli/varhaisen välittämisen malli

  Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukauden ajan (30 päivää). Aika lasketaan vuoden kertymänä.

  Työntekijän on haettava sairauspäivärahaa kahden kuukauden (60 päivää) kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta ja osasairauspäivärahaa kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan.

  Jos työkyvyttömyys pitkittyy, on työnantajan arvioitava yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän jäljellä oleva työkyky ja mahdollisuudet jatkaa työssä. Työterveyslääkärin lausunto työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista tarvitaan viimeistään, kun kahden vuoden aikana on kertynyt 90 sairauspäivärahapäivää. Työntekijän on toimitettava lausunto Kelaan.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Äitiysloman palkallisuus siirryttäessä hoitovapaalta äitiyslomalle

  Työnantajan velvollisuus maksaa äitiysvapaan ajalta palkkaa työntekijälle riippuu kunkin alan työehtosopimuksesta. Työtuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan työehtosopimuksissa ei voida rajoittaa työntekijän oikeutta äitiysvapaan palkkaan työssäoloehdolla, jonka mukaan uudelta äitiysvapaalta palkan saaminen edellyttäisi, että työntekijä on palannut välillä työhön (esimerkiksi hoitovapaan jälkeen). Tällainen työehtosopimuksen ehto on siis mitätön (TT 2014:115, TT 2014:116, TT 2014:117).

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Eläketapahtumaan johtava sairausloma

  Jos työkyvyttömyys on kestänyt jo pitempään ja on pysyvämpää, sairausloma saattaa johtaa työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen saattaa tietyissä tilanteissa vaikuttaa jo maksettuihin palkkoihin.

  Työntekijöillä, jotka työskentelevät kunta-alalla ja Avainta ry:n työehtosopimuksen piirissä, on pitkissä sairauslomissa oikeus saada täysi palkka uudelleen kalenterivuoden vaihtuessa, vaikka täyden palkan enimmäisaika 60 kalenteripäivää olisi jo tullut täyteen.

  Mikäli työkyvyttömyys johtaa eläkkeeseen, oikeutta täyteen palkkaan kalenterivuoden vaihtuessa ei ole. Usein vuoden vaihtuessa ei vielä tiedetä, johtaako työkyvyttömyys eläkkeeseen vai ei. Tällöin saatetaan joutua tilanteeseen, jossa huomataan, että työntekijälle on maksettu liikaa palkkaa.

  Työnantajalla on oikeus periä liikaa maksettu palkka takaisin työntekijältä. Työnantaja voi tällöin periä ainoastaan sairausajan palkan ja Kelan maksaman sairauspäivärahan välisen erotuksen.
  Työntekijän kannattaa sopia työnantajan kanssa, miten takaisinmaksu hoidetaan. Myös takaisimaksun aikataulusta kannattaa neuvotella. Tarvittaessa työntekijä voi pyytää luottamusmiehen avukseen.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Hoitovapaailmoituksen laiminlyönti

  Hoitovapaasta ilmoittaminen on työntekijän velvollisuus. Hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi. Työntekijän tulee varmistaa, että työnantaja on vastaanottanut ilmoituksen.

  Ilmoituksen laiminlyönnin tai myöhästymisen seuraamuksista ei ole erikseen säännöksiä.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Hoitovapaalta siirtyminen opintovapaalle

  Hoitovapaan voi perua perustellusta syystä. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi lapsen tai toisen vanhemman vakavaa ja pitkäaikaista sairastumista, kuolemaa taikka lapsen vanhempien erilleen muuttamista tai avioeroa. Opintovapaalle voi hoitovapaalta siirtyä ainoastaan sopimalla työnantajan kanssa. Jos hoitovapaa päättyy ja siitä siirrytään opintovapaalle, on myös kyseessä sopiminen työnantajan kanssa.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Hoitovapaan jakaminen useampaan jaksoon

  Hoitovapaan jaksottamisella pyritään siihen, että äiti ja isä voivat perheen valinnan mukaan hoitaa lasta vuorotellen. Lapsen vanhemmat voivat jäädä kotiin hoitamaan lasta siten, että kumpikin pitää peräkkäin yhden tai vuorotellen kaksi hoitovapaajaksoa. Hoitovapaa on siis jaettavissa kahteen jaksoon hoitovapaan käyttäjää kohden. Vanhemmat eivät kuitenkaan voi olla kotona lasta hoitamassa samanaikaisesti.

  Jaksojen vähimmäispituus on yksi kuukausi. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia työntekijän oikeudesta pitää kahta useampia ja kuukautta lyhyempiä hoitovapaajaksoja. Hoitovapaajaksojen enimmäispituutta rajoittaa ainoastaan hoidettavan lapsen ikä. Sopimus on syytä tehdä kirjallisesti. (Työsopimuslaki 4:3)

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Hoitovapaan keskeyttäminen raskauden perusteella

  Kun työntekijä tulee raskaaksi hoitovapaalla ollessaan, hänen hoitovapaansa on katsottava keskeytyvän uuden äitiysrahakauden alkaessa. Työntekijän tulee luonnollisesti ilmoittaa työnantajalleen uudelle äitiysvapaalle siirtymisestä.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Keikkailu hoitovapaalla

  Työstä poissaolon on tapahduttava lapsen hoidon vuoksi. Työntekijän tulee osallistua lapsen hoitamiseen siten, että hoitoon ei käytetä saman laajuisia muita hoitojärjestelyjä kuin työssäoloaikana. Työntekijällä on kuitenkin lapsen hoito sekä työsuhteeseen liittyvä kilpailukielto huomioon ottaen oikeus tehdä muuta työtä hoitovapaan aikana. Kotihoidontuen hoitorahan voi saada normaalisti, vaikka työskentelisi, jos lapsella ei ole kunnallista hoitopaikkaa. Hoitolisään vaikuttavat tulot. Jos hoitolisä on jo myönnetty ja tulot muuttuvat, on tuki tarkistettava.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Korvaava työ

  Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä ollessaan työkyvytön tekisi työsopimuksensa mukaista kevennettyä työtä.

  Kun työntekijä on toimittanut lääkärintodistuksen, jonka mukaan hän on työkyvytön työhönsä, työntekijällä on oikeus olla poissa työstä ja saada sairausajan palkka. Jos työntekijää ei ole todettu työkyvyttömäksi, vaan lääkäri on ainoastaan kirjoittanut todistuksen, jonka mukaan työntekijän työkykyyn liittyy rajoitteita, työntekijällä ei ole oikeutta olla poissa työstä, vaan työntekijä ja työnantaja sopivat, miten rajoitteet otetaan työssä huomioon.

  Korvaava työ perustuu aina työntekijän ja työnantajan yhteiseen neuvotteluun ja työntekijän suostumukseen. Näissä tapauksissa olisi hyvä, että työntekijä keskustelisi myös lääkärin kanssa siitä, onko työnteko järkevää vai haittaako se työkyvyn palautumista. (SuPerin ohjeet)

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

  FAQ Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

  Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. (vuosilomalaki 4 luku 17 § 1 mom.)

  Voit pyytää työpaikkasi luottamusmieheltä apua lomakorvauksen määrän laskemisessa.

  KVTES & AVAINTES: Työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päättyessä lomakorvaus pitämättömiltä vuosilomapäiviltä. Lomakorvaus lasketaan jakamalla lomakorvauksen laskemisajankohdan varsinainen kuukausipalkka luvulla 20,83 ja kertomalla pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä. (KVTES IV luku 16 § 1 mom. & AVAINTES 4 luku 81 § 1 mom.)

  Jos työntekijän vuosilomapalkka määräytyy KVTES IV luvun 14 §:n tai AVAINTES 4 luvun 80 §:n 1 momentin mukaan prosenttiperusteisesti, työntekijälle suoritetaan työsuhteen päättyessä lomakorvauksena 9 prosenttia tai, jos työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden 11,5 prosenttia hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. Lomakorvaus maksetaan siltä ajalta, jolta työntekijä ei ole siihen mennessä saanut lomaa tai lomakorvausta. (KVTES IV luku 16 § 3 mom. & AVAINTES 4 luku 81 § 3 mom.)

  Työntekijälle, jolle ei ole palvelussuhteen päättyessä kertynyt oikeutta lomaan, maksetaan lomakorvausta siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen mennessä saanut lomakorvausta, 9 prosenttia tai, jos palvelussuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomamääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5 prosenttia hänelle työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. (KVTES IV luku 16 § 4 mom. & AVAINTES 4 luku 81 § 3 mom.)

  Lomakorvaukseen maksetaan myös lomaraha paitsi, jos työntekijä jättää irtisanomisajan noudattamatta, työntekijä purkaa määräaikaisen työsuhteen tärkeän syyn sitä vaatimatta tai työsuhde puretaan tai työsuhde purkautuu. (KVTES IV luku 18 § 3 mom. & AVAINTES 4 luku 83 § 3 mom.)

  SOSTES: Kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomakorvaus lasketaan käyttäen kuukausipalkan jakajana lukua 25 ja kertojana pitämättömien lomapäivien lukumäärää, ellei paikallisesti sovita osakuukauden palkanlaskusäännön käyttämisestä. (SOSTES 18 § 6 kohta 4 mom.)

  Jos työntekijän vuosilomapalkka määräytyy prosenttiperusteisena, työntekijän vuosilomakorvaus on 9 prosenttia taikka työsuhteen jatkuttua lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden 11,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta.

  Jos työntekijän vuosilomapalkka tai lomakorvaus määräytyy prosenttiperusteisena ja hän ansaitsee lomaa SOSTES:n 18 §:n 2 c – e kohtien perusteella yli lakimääräisen (2 tai 2,5 arkipäivää/kk) tason, korotetaan lain mukaista 9 % tai 11,5 % lomakorvausta 0,38 % kutakin lain tason ylittävää lomapäivää kohden. (SOSTES 18 § 6 kohta 5 mom.)

  Lomaraha maksetaan myös lomakorvauksesta edellyttäen, että työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Tämä ei kuitenkaan koske työntekijää, joka jättää irtisanomisajan noudattamatta tai päättää määräaikaisen työsuhteen työsopimuslain vastaisesti tai jonka työsuhde on todettu purkautuneeksi työsopimuslain 8 luvun 3 §:n mukaisen työstä poisjäännin vuoksi. (SOSTES 19 § 3 kohta)

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Lomaraha

  Työntekijän oikeus lomarahaan määräytyy työehtosopimuksen perusteella. Työsopimuksella tai paikallisella sopimuksella voidaan sopia työehtosopimuksen säännöksiä paremmasta lomarahasta. Voit kysyä työpaikkasi luottamusmieheltä apua lomarahasi laskemisessa.

  Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi voidaan sopia paikallisella sopimuksella. Voit kysyä paikallisesta sopimuksesta luottamusmieheltä tai työnantajaltasi.

  KVTES: Vuosina 2017 – 2019 työntekijä ansaitsee lomarahaa jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta 4,2 %, 3,5 % tai 2,8 % lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta palkasta. Prosentti määräytyy sen perusteella, mitä KVTES IV luvun 5 §:n 2 momentin vuosiloman ansainta -säännöstä työntekijän kohdalla sovelletaan. (KVTES IV luku 18 § 1 mom. ja Virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016 – 2017, 2017 – 2018 ja 2018 – 2019 lomarahasta 3 §)

  Lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Jos palvelussuhde päättyy ennen elokuun palkanmaksun ajankohtaa, lomaraha maksetaan lomapalkan tai lomakorvauksen maksamisen yhteydessä. (KVTES IV luku 19 § 2 mom.)

  SOSTES: Työntekijälle maksetaan lomarahana 50 % hänen tuntikohtaiset lisät sisältävästä vuosilomapalkastaan. Lomarahaa ei kuitenkaan makseta SOSTES:n 18 §:n 2 kohdan d- ja e-kohtien lisälomapäivistä.

  Lomaraha lasketaan kesäkuun säännöllisen kuukausipalkan perusteella ja maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä, ellei maksuajankohtaan sovita vähäisiä muutoksia työnantajan ja työntekijän välillä.

  Mikäli työntekijän lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti, on lomarahan suuruus 50 % tuntikohtaiset lisät sisältävästä lomapalkasta lukuun ottamatta 18 § 2 kohdan d- ja e-kohtien lisäpäiväosuutta. (SOSTES 19 § 1 kohta)

  TPTES: Työntekijälle suoritetaan lomarahana 50 % hänen vuosilomansa palkasta, ei kuitenkaan TPTES:n 16 §:n 6. kappaleen mukaisen vuosiloman palkasta. Lomaraha lasketaan heinäkuun palkasta ja maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei työnantajan ja työntekijän välillä toisin sovita. (TPTES 17 § 1 kohta)

  AVAINTES: Lomarahan suuruus on jokaista täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohden joko 6 %, 5 % tai 4 % riippuen siitä, minkä AVAINTES:n 4 luvun 73 §:n 3 momentin taulukon perusteella työntekijän vuosiloman pituus määräytyy. Lomaraha lasketaan lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta. (AVAINTES 4 luku 81 § 1 mom.)

  Lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Jos työsuhde päättyy ennen elokuun palkanmaksun ajankohtaa, lomaraha maksetaan lomapalkan tai lomakorvauksen maksamisen yhteydessä. (AVAINTES 4 luku 84 § 2 mom.)

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Milloin sairausloma päättyy? Yövuorojen ongelma

  Jos sinut on merkitty yövuoroon esimerkiksi sairauslomasi päättymispäivän illaksi, joka alkaa klo 21.00, voit mennä yövuoroon, jos olet työkykyinen. Ellet ole, kannattaa mennä lääkäriin uudelleen sairauspoissaolon tarpeen arviointia varten.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Milloin työnantaja voi vedota hätätyöhön?

  Hätätyötä voidaan teettää vain, jos kyseessä on ennalta arvaamaton tapahtuma, joka on aiheuttanut tai uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä voida siirtää myöhemmin suoritettavaksi. Kysymyksessä on poikkeuksellinen hätätilanne, jolloin on sallittua poiketa normaaleista enimmäistyöaikoja ja lepoaikoja koskevista rajoituksista. Hätätyö saa kestää enintään 2 viikkoa. Hätätyöstä pitää viivytyksettä tehdä kirjallinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »