Tidsbundet anställningsförhållande

Ett arbetsavtal ska i regel ingås som gällande tills vidare. Ett arbetsavtal för viss tid kan endast ingås av grundad anledning. Ett arbetsavtal som på initiativ av arbetsgivaren har ingåtts för viss tid utan grundad anledning ska anses gälla tills vidare. Detsamma gäller en situation där man ingått flera på varandra följande arbetsavtal för viss tid utan grundad anledning.

Grunden för arbetsavtal för viss tid        

Grunden för att ingå ett arbetsavtal för viss tid ska ha anknytning till karaktären av det arbete som arbetsgivaren låter göra eller till företagets verksamhet och de omständigheter i vilka arbetet utförs. Grundade anledningar att ingå arbetsavtal för viss tid är åtminstone:

 • arbetets karaktär, t.ex. utförande av arbete av engångskaraktär, utförande av en arbetshelhet (projekt), säsongsbetonat arbete
 • vikariat, som ska kunna specificeras som ersättande av en frånvarande person; arbetsgivaren kan också låta göra arbete som ersätter någon annan frånvarande persons arbete
 • praktik eller någon därmed jämförbar orsak som förutsätter arbetsavtal för viss tid
 • annan grundad anledning som anknyter till företagets verksamhet eller det arbete som ska utföras
 • arbetstagarens egen önskan att ingå arbetsavtalet för viss tid

Som grundad anledning att ingå arbetsavtal för viss tid kan inte betraktas:

 • att verksamheten är oetablerad, då efterfrågan som beror på att verksamheten inletts har jämnats ut
 • en ledigförklarad tjänst under annan tid än under processen för att tillsätta tjänsten/anställningen
 • anslagsgrunder (gäller inte projektarbete och personer som anställts t.ex. med sysselsättningsmedel)
 • förbud att tillsätta en tjänst.

Då man på arbetsgivarens initiativ ingår flera arbetsavtal som följer på varandra, är det fråga om en kedja av arbetsavtal. Det finns inga bestämmelser om hur många arbetsavtal det är tillåtet att ingå efter varandra, utan varje avtal för viss tid ska ha en grundad anledning. Om en grundad anledning saknas, gäller arbetsavtalet tills vidare från början av det arbetsavtal för vilket grundad anledning saknas.

Permanent behov av arbetskraft

Om arbetsgivaren har ett s.k. permanent behov av arbetskraft är det inte tillåtet att använda arbetsavtal för viss tid även om det formellt finns grundad anledning att ingå arbetsavtal för viss tid (t.ex. vikariat).

Ju längre avtal för viss tid används, ju fler arbetsavtal för viss tid som ingås efter varandra och ju fler personer den visstidsanställda personen vikarierar för, desto sannolikare är det att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent.

Viktiga uppgifter då man bedömer det permanenta behovet av arbetskraft är:

 • antalet arbetsavtal/skriftliga förordnanden och deras längd
 • avbrotten mellan anställningarna
 • grunderna för arbetsavtal för viss tid
 • arbetsuppgifter som utförs av visstidsanställda
 • antalet vikarier jämfört med antalet fast anställd personal information om den ordinarie personalens frånvaro under kalenderåret (semestrar, familjeledigheter, sjukledigheter, studie- och alterneringsledigheter osv.)

Följderna av olagliga arbetsavtal för viss tid

Avtalet betraktas såsom gällande tills vidare. Arbetsavtalet kan bekräftas som gällande tills vidare med dom av domstol.

Om anställningen har upphört, kan arbetstagaren rättsvägen yrka ersättning för olaga upphävande av anställning.

Om du arbetar i en visstidsanställning kan det finnas grunder för att omvandla den till en ordinarie anställning i följande situationer:

 • Du har i flera års tid haft visstidsanställningar hos samma arbetsgivare utan betydande avbrott
 • Du vet inte vem du vikarierar för, alternativt vikarierar du för flera personer
 • Du sköter en tjänst som varit länge otillsatt
 • En betydande andel av personalen på din arbetsplats är visstidsanställd
 • Arbetsgivaren har ett permanent behov av arbetskraft
 • Grunden till din visstidsanställning är ”projekt”, trots att du arbetar i uppgifter som anknyter till arbetsgivarens sedvanliga verksamhet
 • Arbetsgivaren anställer regelmässigt alla nya anställda på viss tid.

Om du misstänker att ditt anställningsförhållande är olagligt, kontakta SuPers förtroendeman på din arbetsplats. Förtroendemannen bedömer förutsättningarna för att omvandla din visstidsanställning till en ordinarie anställning och förhandlar vid behov med arbetsgivaren. Om förhandlingarna inte leder till att anställningen blir ordinarie, kan förtroendemannen hänvisa ärendet till fackförbundets intressebevakning, och en jurist utreder frågan.