Permitteringar

Arbetsgivaren måste ge en skriftlig förhandlingspresentation senast fem dagar innan förhandlingarna inleds. Om minst 10 arbetstagare sägs upp, permitteras för över 90 dagar eller deltidsanställds, måste arbetsgivaren ge följande uppgifter skriftligen:

  1. skäl för åtgärderna
  2. uppskattning av mängden uppsägningar, permitteringar och deltidsanställningar
  3. redogörelse för principerna enligt vilka man väljer arbetstagare
  4. uppskattning av den tid inom vilken man vidtar åtgärder

Om minst 10 arbetstagare sägs upp på grund av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl, ska personalrepresentanterna ges en verksamhetsplan som främjar sysselsättning.

Anlitande av inhyrd arbetskraft

Angående eventuell användning av inhyrd arbetskraft ska arbetsgivaren meddela de personalrepresentanter som representerar de arbetstagare som skulle påverkas av ett sådant beslut.

I meddelandet ska man nämna antalet inhyrda arbetstagare, arbetsuppgifter, arbetsplatser, längden på avtalet samt tidsperioder. Efter att ha fått denna information måste personalrepresentanten begära samarbetsförhandlingar senast följande arbetsdag. Förhandlingarna ska hållas inom en vecka från det att begäran ställdes. Avtal om anlitande av inhyrd arbetskraft får inte ingås före eller under förhandlingarna.

Permitteringar

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer accepterar inte permitteringar. Under permitteringar kan man inte säkerställa de lagstadgade tjänsterna i kommunerna. Nivån försämras särskilt på tjänster inom social- och hälsovården eftersom det inte finns tillräckligt med yrkeskunnig personal för att säkerställa patientsäkerheten och kvalitativ vård. Permitteringar är inte heller acceptabla inom den privata sektorn.

Permitteringsgrunder

Med permittering avses att arbetet och lönebetalningen på arbetsgivarens initiativ avbryts för viss tid eller tills vidare medan anställningsförhållandet i övrigt fortgår. Permitteringen kan antingen gälla tills vidare eller vara tidsbestämd. Efter permitteringen blir anställningsförhållandet detsamma som före permitteringen.

Permitteringar kan huvudsakligen tillämpas på arbetstagare som har ett tills vidare gällande anställningsavtal. En visstidsanställd arbetstagare kan endast permitteras om han eller hon vikarierar en fast anställd arbetstagare och om arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den fast anställda arbetstagaren om han eller hon skulle vara i tjänst.

Bestämmelser om permitteringsgrunderna och permitteringsmetoderna finns i arbetsavtalslagen, och bestämmelser finns även i gällande kollektivavtal. Det finns samarbetslagar för både kommunsektorn och den privata sektorn.

Meddelande om permittering

Ett skriftligt meddelande om permittering ska ges till arbetstagaren inom den privata sektorn senast 14 dygn och inom kommunsektorn senast en månad före den avsedda permitteringen genomförs. I meddelandet om permittering ska permitteringsgrunden, tidpunkten för när permitteringen börjar, permitteringens längd eller uppskattade längd uppges. Längden på en permittering på viss tid ska meddelas exakt.

En permitterad arbetstagares möjlighet att utföra och söka annat arbete

Arbetstagaren kan under permitteringen arbeta på annat håll. Om permitteringen gäller tills vidare och man inte har kommit överens om något annat, måste arbetsgivaren meddela om tidpunkten då arbetet börjar igen senast en vecka i förväg. Den permitterade kan ta emot annat arbete utan att säga upp sig från det arbete som han/hon har permitterats från. Uppsägningstiden för arbete som de permitterade utför under permitteringar är fem dagar, vilket gör det möjligt för de permitterade att snabbt återgå till det arbete som de permitterades från.

Arbetsgivaren ska alltid erbjuda den permitterade ett sådant arbete eller uppgift som arbetsgivaren är medveten om när meddelandet om permittering ges eller som uppkommer efter att meddelandet om permittering givits före eller under permitteringen.

Vägran kan ha en inverkan på arbetslöshetsskyddet under permittering.

Den permitterades rätt till semester

Dagar jämförbara med arbetade dagar under permitteringen räknas enligt 30 arbetsdagar åt gången. För förkortad arbetstid (deltidspermittering) motsvarande permittering eller annat jämförbart arbetstidsarrangemang, räknas högst sex månader i taget som jämförbara med arbetad tid.

Indragning av permittering

Om det hos arbetsgivaren under tiden då permitteringen meddelas uppstår nytt arbete som den permitterade kan utföra, finns inte längre några förutsättningar för permittering och permitteringen måste dras in. Permitteringar som verkställs vid ett senare tillfälle ska grunda sig på nya anmälningar om permittering och arbetsgivaren måste hålla nya samarbetsförhandlingar i de fall arbetsgivaren är skyldig att följa samarbetslagen (minst 20 anställda).

Permitteringsordning

I vissa kollektivavtal har man kommit överens om i vilken ordning arbetskraften ska minskas. Enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet ska de arbetstagare som är viktiga för kommunens/samkommunens verksamhet samt arbetstagare som under samma arbetsgivare förlorat en del av sin arbetsförmåga stå sist i permitteringsordningen. Om arbetstagarna är i en jämställd ställning ska man även beakta tjänsteförhållandets längd och den försörjningsplikt som arbetstagaren har.

De personer som valts som företrädare för arbetstagarna permitteras vanligtvis sist, såsom då verksamheten läggs ned helt.

Permittering och sjukledighet

Om arbetstagaren insjuknar och är sjukledig innan meddelandet om permittering ges, har han eller hon rätt till lön under sin sjukledighet. Om permitteringsmeddelandet redan har getts har arbetstagaren inte rätt till lön under sjukledigheten.

Deltidspermittering

Permitteringen kan verkställas antingen genom att fullständigt avbryta arbetet eller genom att förkorta arbetstagarens arbetstid (deltidspermittering). Man kan förkorta den regelbundna arbetstiden antingen per vecka eller dygn.

Om permitteringsgrunden är en tillfällig minskning av arbete får permitteringstiden vanligtvis inte vara längre än 90 dagar. Om skälet till permitteringen är permanent, kan deltidspermittering även verkställas som tills vidare gällande.

Permittering och utkomstskydd för arbetslösa

En permitterad arbetstagare har i regel rätt till utkomstskydd för arbetslösa med samma förutsättningar som en uppsagd arbetstagare. För att kunna utnyttja rätten till arbetslöshetsdagpenning för permittering krävs det t.ex. att arbetstiden för en kalendervecka har minskat med minst 20 procent och att man först har varit permitterad under minst självrisktiden, dvs. fem arbetsdagar.

På webbplatsen för SuPers arbetslöshetskassa finns närmare information om utkomstskydd för permitterade. Se www.supertk.fi.