Upphävande av anställningsförhållande

Uppsägning

Arbetstagaren har rätt att när som helst säga upp ett arbetsavtal som gäller tillsvidare utan att uppge en grund för uppsägningen.

Arbetsgivaren får endast av vägande sakskäl säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare. Uppsägningsgrunden kan ha samband med arbetstagarens person (allvarligt brott mot eller åsidosättande av förpliktelser anknyter till anställningsförhållandet samt förändring av de personliga arbetsförutsättningarna) eller med att det arbete som står till buds har minskat av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller av orsaker i samband med omorganisering av verksamheten.

Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid kan endast sägas upp då man uttryckligen avtalat om möjligheten till uppsägning. I annat fall kan ett arbetsavtal för viss tid inte sägas upp, utan arbetsavtalet upphör när den avtalade tiden går ut.

När ett arbetsavtal sägs upp, upphör det efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden fastställs utifrån arbetsavtalet, arbetsavtalslagen eller kollektivavtalet.

Hävning

Ett arbetsavtal kan hävas av bägge parterna endast av synnerligen vägande skäl. Som sådana skäl kan betraktas ett så allvarligt brott mot eller åsidosättande av den andra partens förpliktelser att det inte skäligen kan förutsättas att avtalsförhållandet fortsätter ens för den tid uppsägningstiden varar. När ett arbetsavtal hävs, upphör det genast. Hävning är det strängaste sättet att avsluta en anställning och därför är tröskeln för hävning rätt hög.

Hävande under prövotid

Under prövotiden kan arbetsavtalet hävas av vardera parten, om arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om en prövotid som iakttas i anställningens början. Syftet med prövotiden är att utreda huruvida det ingångna arbetsavtalet motsvarar förväntningarna hos båda parterna, och därför är tröskeln för prövotid låg. Ett arbetsavtal får dock inte hävas under prövotid på en diskriminerande grund (t.ex. graviditet eller hälsotillstånd) eller på en annan grund som är osaklig i förhållande till syftet med prövotiden. När ett arbetsavtal hävs under prövotid, upphör det genast.

Förfarandet för upphävande av arbetsavtal

Innan arbetsgivaren säger upp ett arbetsavtal på en grund som har samband med arbetstagarens person eller häver ett arbetsavtal ska arbetsgivaren ge arbetstagaren tillfälle att bli hörd om skälen till att arbetsavtalet upphävs. Vid hörandet har arbetstagaren rätt att anlita ett biträde.

Den andra parten ska delges meddelandet om upphävande av en anställning för att det ska vara giltigt. Meddelandet om upphävande av anställning ska tillställas den andra parten personligen. Om detta inte är möjligt, kan meddelandet skickas per brev eller i elektronisk form. Om meddelandet tillställs på annat sätt än till den andra parten personligen (per brev eller i elektronisk form), anses meddelandet ha mottagits på den sjunde dagen efter att det skickades. Den uppsägande parten har bevisningsskyldighet för uppsägningen, och därför finns det anledning att tillställa meddelandet om upphävning av anställningen till den andra parten skriftligen och bevisligen.