Ohjaus ja arviointi

Ohjaus työpaikalla

Työpaikalle tulisi luoda opiskelijoiden ohjausta varten ohjeet ja tiedottaa ne kaikille. Työpaikkaohjaaja on opiskelijan tukihenkilö. Hän on koulutettu, ja hänen oma tutkintonsa on ensisijaisesti sama kuin se, jota opiskelija on suorittamassa. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työhönsä ja ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Työmarkkinajärjestöt ovat yhdessä laatineet Onnistuneen ohjauksen periaatteet -oppaan, jonka tarkoituksena on nostaa esiin hyviä käytäntöjä ja vinkkejä työpaikalla oppimiseen.

Ammattitaidon arviointi

Yksilöllisesti suunnitelluilla näytöillä opiskelija osoittaa osaamisensa. Näytöt suoritetaan työpaikalla tutkinnon osien mukaisesti. Osaamisen arvioivat yhdessä opettaja ja työpaikkaohjaaja.

Ammatillisten tutkinnon osien hyväksytty suoritus arvioidaan asteikolla 1−5. Yhteiset tutkinnon osat ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arvosanaansa tyytymättömällä opiskelijalla on oikeus tehdä arvosanasta tarkistuspyyntö arvioijille ja toisessa vaiheessa oikaisuvaatimus työelämätoimikunnalle.

Koulutuksen järjestäjä tunnustaa opiskelijan voimassaolevien tutkinnon perusteiden mukaiset suoritukset. Muut vastaavat opinnot tunnustetaan osaksi tutkintoa, mikäli arvioijat toteavat tutkintovaatimusten täyttyvän.

SuPerin julkaisema Opiskelijan ohjaus ja arviointi työpaikalla -opas (pdf) on tarkoitettu työpaikoille ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ohjauksen ja arvioinnin tueksi. Opetushallitus on julkaissut Näytöt ja osaamisen arviointi -ohjeen (pdf). 

Mentoroinnista tukea työpaikkaohjaajalle

Mentorointi on oiva tapa hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiseen ja siirtämiseen uudelle sukupolvelle. Mentorointia on perinteisesti käytetty ammatillisen osaamisen kehittämiseen, joten sitä voi hyödyntää myös opiskelijan ohjaamiseen sekä opiskelijan ohjaamisen opetteluun.

Tutustu myös: