Opiskelijaksi ottaminen

Koulutuksen järjestäjä (oppilaitos) päättää opiskelijaksi ottamisesta. Koulutuksen järjestäjä päättää myös pääsy- ja soveltuvuuskokeista.

Koulutuksen järjestäjä voi jättää valitsematta henkilön, joka ei ole soveltuvuuskokeen perusteella alalle soveltuva. Opiskelijaksi ottamista säätelevät tutkintokohtaiset vaatimukset terveydentilasta ja toimintakyvystä. SORA-lainsäädännön avulla koulutuksen järjestäjä voi tarvittaessa puuttua opiskelijan soveltumattomuuteen.

SORA-säännökset

SORA-lyhenteellä tarkoitetaan eri lakeihin kirjattuja säädöksiä, joilla edistetään ratkaisujen löytämistä opiskelijoiden soveltumattomuuteen ja pyritään ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä.

Säännökset koskevat:

 • opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
 • opiskelijaksi ottamisen esteiden kartoittamista sekä
 • huumausainetestausta ja kurinpitoa tilanteissa, joihin liittyy
  • alaikäisten turvallisuutta
  • potilas- tai asiakasturvallisuutta tai
  • liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

SORA-tutkinnot (oph.fi) johtavat ammatteihin, joissa työntekijät ovat vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta, näitä ovat muun muassa:

 • lapsi- ja perhetyön perustutkinto
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • hammastekniikan perustutkinto
 • lääkealan perustutkinto.

Oppilaitosten pitää puuttua soveltumattomuuteen lainsäädännön antamin keinoin silloin, kun sille on olemassa selkeät perusteet. Ratkaisuja soveltumattomuuteen haetaan yhteistyössä terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään jos:

 • opiskelija vaarantaa toistuvasti tai vakavasti asiakkaan/potilaan terveyden tai turvallisuuden
 • opiskelijan puutteellinen tai virheellinen menettely tai piittaamaton suhtautuminen jatkuu huomautuksista huolimatta tai
 • opiskelija laiminlyö olennaisesti käytännön tehtävien turvallisuusmääräyksiä.

Kerro opettajalle opiskelijan toimintaan liittyvistä puutteista sekä ohjauksen ja tuen tarpeista suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin. Yksilöi turvallisuutta vaarantavat tilanteet.

Yksittäinen vahinko ei yleensä täytä opiskeluoikeuden peruuttamisen edellytyksiä.