SOSTES-sopimuksen ydinkohdat

SOSTES-sopimus

Sopimuskausi ja palkankorotukset

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa takautuvasti 1.4.2020 alkaen ja päättyy 30.4.2022. Sopimuskauden pituus on 25 kuukautta.

Palkankorotukset sopimuskauden aikana:

 • Yleis- ja taulukkokorotus 1.8.2020 lukien 1,3 %
 • Yleis- ja taulukkokorotus 1.7.2021 lukien 1.5 %
 • Lisäksi 31.8.2021 voimassa olleisiin vähimmäistasoihin tehdään 1.9.2021 alarajakorotukset. Vähimmäispalkkakorotusten kustannusvaikutus on noin 0,6 %:a.

Palkkaryhmien C−F vähimmäistasoja (palkkaluokat G19C/G18C, G22D, G24E ja G27F) korotetaan 1.9.2021 lukien seuraavasti:

 • 0 v. palveluslisäportaassa korotetaan taulukkopalkkaa 2,0 %
 • 5 v. palveluslisäportaassa korotetaan taulukkopalkkaa 1,1 %
 • 8 v. palveluslisäportaassa korotetaan taulukkopalkkaa 0,7 %
 • 11 v. palveluslisäportaassa korotetaan taulukkopalkkaa 0,5 %.

Palkkaryhmien A–B vähimmäistasoja (palkkaluokat G12A ja G16B/G15B) korotetaan 1.9.2021 lukien seuraavasti:

 • 0 v. palveluslisäportaassa korotetaan taulukkopalkkaa 1,1 %
 • 5 v. palveluslisäportaassa korotetaan taulukkopalkkaa 1,2 %
 • 8 v. palveluslisäportaassa korotetaan taulukkopalkkaa 1,1 %
 • 11 v. palveluslisäportaassa korotetaan taulukkopalkkaa 1,1 %.

Muun Suomen taulukossa C-ryhmän alaraja G18C nousee G19-tasolle G19C-alarajaksi ja B-ryhmän alaraja G15B nousee G16-tasolle uudeksi G16B-alarajaksi (palkkataulukko liitteenä).

Paikallisesti sovittavaa palkkaerää ei tule alalle lainkaan, vaan kaikki korotukset saadaan yleis- ja alarajakorotuksina. Yleiskorotuksilla ja alarajakorotuksilla pienennetään perusteetonta palkkaeroa yksityisen sosiaalipalvelualan ja kuntasektorin välillä. Alarajakorotukset kohdentuvat palkkataulukoihin sen mukaisesti, missä erot kunnan palkkatasoon ovat suurimmat. Alarajakorotus kohdentuu noin 60 %:iin alan henkilöstöstä.

Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana noin 3,4 %. Alarajakorotusten myötä alan vähimmäispalkkataso nousee sopimuskauden aikana parhaimmillaan jopa 4,8 %.

Palkkausjärjestelmä ja palkkauksen kehittäminen

 • Palkkausjärjestelmän uudistamisessa otettiin iso askel oikeaan suuntaan. Tehtävän vaativuus tullaan jatkossa huomioimaan työpaikoilla laajemmin. Esimerkkilistaa tehtäväkohtaiseen lisään oikeuttavista tekijöistä täydennettiin.
 • Tehtäväkohtaisten lisien ja henkilökohtaisten pätevyyslisien maksuperusteet on selvitettävä henkilöstölle ja luottamusmiehelle. Näin ollen palkkausjärjestelmän avoimuus lisääntyy.
 • Saatavuuslisä ja laatupalkkio lisätiin uusina elementteinä palkkausjärjestelmään.
 • Sovittiin, että tulevalla sopimuskaudella jatketaan tehtävien vaativuuden huomioivan palkkausjärjestelmän kehittämistä.
 • Perusteettomien palkkaerojen pienentämistä yksityisen sosiaalipalvelualan ja kuntasektorin välillä jatketaan myös tämän sopimuskauden jälkeen.

Kiky-tunnit poistuvat

 • Kilpailukykysopimuksen myötä tulleet lisätunnit poistuvat 31.8.2020 tai lähinnä tätä ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta.
 • Monilla aloilla kiky-tuntien poistuminen on jouduttu korvaamaan työnantajille esimerkiksi lisäämällä työnantajaa hyödyttäviä työaikajoustoja. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla kiky-tuntien poistumista ei kompensoitu työnantajille mitenkään.

Runkosopimukset

 • Sosiaalipalvelualalla on paljon epätyypillisiä työsuhteita, joiden käyttämiseen tulee rajoituksia. Niin sanottujen runkosopimusten käyttöä rajoitetaan eli lisätään määräyksiä, jotka rajoittavat määräaikaisten lyhyiden sopimusten perusteetonta käyttöä.
 • Lisäksi uusilla määräyksillä varmistetaan, että peräkkäisiä lyhyitä määräaikaisia tekevillä työntekijöillä on oikeus tasapuolisesti työsuhde-etuuksiin.

Muita olennaisia muutoksia työehtosopimukseen

 • 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan siirrytään (nykyisen 6-päiväisen sijaan) siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.4.2022 ansaittavista lomista alkaen. Lomat eivät lyhene tai pitene. Jatkossa päästään eroon ns. lauantailaskennasta. Lue 5-päiväisestä laskennasta tarkemmin.
 • Hälytysrahatasoja korotettiin 8 %−20 %.
 • Sovittiin työntekijöiden kannalta edullinen laskentasääntö vaihtelevaa työaikaa tekevien (esim. 0−115 h 3 vk) arkipyhäkorvauksesta.
 • Loma-ajanpalkka maksetaan jatkossa normaalina palkanmaksupäivänä, ellei työntekijä toisin ilmoita kuukautta ennen loman alkua. Pyynnöstä vuosilomapalkka siis maksetaan ennen loman alkua.
 • Työaikalain muutokset on huomioitu uudessa työehtosopimuksessa (mm. työaikamääräyksistä poikkeaminen, yötyön enimmäismäärä, vuorokautinen lepoaika ja varallaolo).
 • Työvuoroluettelo on aina tehtävä täysiksi kalenteriviikoiksi.
 • Täsmennettiin harjoittelijoiden palkkausmääräyksiä. Harjoittelijalta palkasta tehtävä vähennys on aina saman suuruinen.
 • Kirjaus työhyvinvoinnin huomioimisesta työntekijän ja työnantajan välillä käytävissä keskusteluissa vuosittain.
 • Oikeutta palkalliseen äitiyslomaan tarkennettiin. Oikeus palkkaan myös silloin, kun jäädään vanhempain-, tai hoitovapaalta uudelle äitiyslomalle.
 • Lääkärintarkastusten ja rokotusten lukemista työajaksi täsmennettiin työaikalain mukaisesti.
 • Paikallista sopimista täsmennettiin ja tuotiin lisäohjeistuksia mahdollisesta pidemmistä tasoittumisjaksoista sopimiseen. Niitä sopiessa on hyvä huomioida myös työntekijöille suunniteltavat pidemmät vapaajaksot.
 • Työnantajan määräämät ja edellyttämät koulutukset luetaan työajaksi työaikalain mukaisesti.
 • Henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä parannettiin:
  • Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutettujen korvaustaulukoita korotettiin reilusti 1.8.2020 lukien (11 %−64 %).
  • Luottamusmiehen ajankäyttötaulukkoa parannettiin.
  • Työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä otetiin sitovia määräyksiä työehtosopimukseen. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus riittävään ajankäyttöön.
  • Tehtiin tarkennuksia luottamusmiesten valintaan liittyen.

SOSTES-palkkataulukko 27.6.2020 (PDF)

SOSTES-neuvotteluratkaisu 27.6.2020 (PDF)

Tiedote 27.6.: SuPer, Tehy ja ERTO: Sosiaalipalvelualalla palkkaeroa pienennetään kuntasektoriin nähden ja kiky-tunnit poistuvat

Löydät SOSTES-webinaarin (29.6.) tallenteen kirjautumalla jäsensivuille.

Video 27.6.: SOSTES ja TPTES sovittu – AVAINTA, YTHS ja SEURE kesken

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.