Ulkoistukset

Kuntien ja hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja on siirretty monin paikoin yksityisten palveluntuottajien tuotettaviksi ulkoistamalla toimintoja.

Ulkoistuksiin liittyy aina keskeisesti henkilöstön asema. Lähtökohta on, että henkilöstön tulee siirtyä ulkoistuksessa liikkeen luovutuksella uudelle palveluntuottajalle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä entisin työsuhteen ehdoin.

Toimintojen ulkoistamisessa on noudatettava julkisella sektorilla lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella, yksityisellä sektorilla yhteistoimintalain säännökset tulevat sovellettaviksi. 

Henkilöstön siirtosopimus

Työsuhteen ehtojen turvaamiseksi on hyvä laatia henkilöstöä koskeva siirtosopimus. Henkilöstön siirtosopimuksella sovitaan aina kokonaisuudesta, myös siitä, mitä tapahtuu siirtymishetken jälkeen työntekijöiden työsuhteen ehdoille. Erityisen tärkeää on huolehtia noudatettavien työehtosopimusten sekä palkkojen, vuosilomaetujen, eläke-etuuksien säilymisen kirjaamisesta siirtosopimuksiin. Myös mahdollisten paikallisten sopimusten kautta tulevien ehtojen säilyttäminen tulee huomioida. 

Liikkeen luovutus ei edellytä uusien työsopimusten tekemistä. Mikäli työsopimukset kuitenkin uusitaan, tulee aina varmistua siitä, ettei uusilla työsopimuksilla heikennetä työntekijän työsuhteen ehtoja.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella edellyttää yhteistoimintamenettelyä, kun

  • kyse on liikkeen luovutuksesta 
  • palveluja uudelleen järjestellään
  • kunnan palvelurakennetta muutetaan.

Työnantajan on selvitettävä henkilöstön edustajille:

  • luovutuksen ajankohta
  • syyt ja seuraukset
  • suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Henkilöstön edustajille on annettava neuvotteluissa käsiteltävään asiaan liittyvät tiedot hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Toimintojen ulkoistaminen edellyttää yhteistoimintaa ja neuvottelua henkilöstön etujen säilymisestä ja tähän liittyvistä toimenpiteistä.