Ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyvä yhteistoiminta ja henkilöstön edustajan tiedonsaanti

Ulkopuolisen työvoiman käyttö yhteistoiminnassa ja henkilöstön edustajan tiedonsaanti yksityisellä sektorilla

 

Ulkopuolisen työvoiman käytöllä tarkoitetaan sekä vuokratyönä että alihankintana teetettävää työtä.

Yhteistoimintalaissa säädetään työpaikan yhteistoiminnasta ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyen. Yhteistoimintalaki 1333/2021 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Tilaajavastuulaissa on säädetty luottamusmiehen tiedonsaantioikeudesta ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyen. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja… 1233/2006 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

 

Yhteistoimintalain mukaan:

 • työyhteisön kehittämissuunnitelmaan on kirjattava ulkopuolisen työvoiman (vuokratyö ja alihankinta) käytön periaatteet.
 • yhteistoiminnassa on käsiteltävä työvoiman käyttötapoja ja henkilöstön rakennetta koskevia asioita.

 

Yhteistoimintalain mukaiseen muutosneuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluu ulkopuolisen työvoiman käyttöönotosta tai siinä tehtävistä muutoksista (koskee alihankintaa ja vuokratyötä) johtuvat työnantajan harkitsemat:

 • yhden tai useamman työntekijän asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä,
 • työmenetelmissä,
 • töiden järjestelyissä,
 • työtilojen järjestelyissä tai
 • säännöllisen työajan järjestelyissä.

 

Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on vuosittain annettava luottamusmiehelle ulkopuolisen työvoiman käytön osalta:

 • tiedot työkohteista ja työtehtävistä sekä
 • tiettyjen edellytysten täyttyessä ajanjaksoista, jolloin ulkopuolista työvoimaa on käytetty.

 

Julkisen sektorin yhteistoiminta ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyen

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työvoiman käytöstä johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaikutuksia;

Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet. Katso ko. lain 10 §. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä… 449/2007 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Kunnan ja hyvinvointialueen on vuosittain esitettävä henkilöstöryhmien edustajille heidän pyynnöstään selvitys kunnassa tai hyvinvointialueella sovellettavista periaatteista tilaajavastuulaissa tarkoitettuun alihankintasopimukseen perustuvan työvoiman käyttämisestä.

Selvityksestä tulee käydä ilmi:

 • työkohteet,
 • työtehtävät sekä
 • ajanjaksot, joina mainittua työvoimaa käytetään.

  Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä… 449/2007 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

 

Tietojen antaminen henkilöstön edustajalle vuokra- tai alihankintasopimukseen liittyen

Tilaajan*, mm. yksityisen yrityksen, kunnan tai hyvinvointialueen, velvollisuudesta ilmoittaa luottamusmiehelle sopimuksestaan käyttää vuokra- tai alihankintatyötä säädetään tilaajavastuulaissa.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tulee pyynnöstä saada tilaajalta tilaajavastuulain mukaiset yksilöidyt tiedot tarkoitetusta vuokratyöstä tai alihankinnasta tehdystä sopimuksesta.

Asiasta ilmoitettaessa tilaajan on selvitettävä:

 • vuokratyön käytön syy,
 • käytettävän työvoiman määrä,
 • yrityksen yksilöintitiedot,
 • työkohde,
 • työtehtävät,
 • sopimuksen kesto ja
 • sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot. 

 

Vuokratun työntekijän työnantajan on annettava henkilöstön edustajalle:

Vuokratun työntekijän ja hänen työnantajansa välisen, työntekijän palkkaan tai työsuhteeseen liittyvien lakien tai sopimusten soveltamista koskevan erimielisyyden selvittämiseksi tarpeelliset tiedot, jos työntekijä henkilöstön edustajan siihen valtuuttaa. 

 

*Tilaajalla tarkoitetaan kaupparekisterilaissa tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa, joka on velvollinen tekemään pykälässä tarkoitetun perustamisilmoituksen ja yksityistä elinkeinonharjoittajaa myös muutoin sekä valtiota, kuntaa, kuntayhtymää, Ahvenanmaan maakuntaa, Ahvenanmaan maakunnan kuntaa tai kuntayhtymää, seurakuntaa, seurakuntayhtymää, muuta uskonnollista yhdyskuntaa ja muuta julkisoikeudellista oikeushenkilöä sekä vastaavaa ulkomailla toimivaa yritystä; 

 

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja… 1233/2006 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®