Kunta tai hyvinvointialue työnantajana ja Yt-asiat

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ja hyvinvointialueilla annetun lain tavoitteena on työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistäminen, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän laadun edistäminen. Lain tarkoituksena on edistää henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa.

Lain perusteluissa on korostettu avointa vuorovaikutusta, osapuolten välistä luottamusta sekä esimiesten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa päivittäistä yhteistyötä.

Yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta tai kuntayhtymä työnantajana ja kunnan palveluksessa oleva henkilöstö. Henkilöstön edustajina toimivat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut tai muut valitut henkilöstön edustajat.

Jokaisessa kunnassa ja hyvinvointialueessa pitää olla yhteistoimintaelin, jonka toimikausi on neljä vuotta. 

Yhteistoimintaelimen on käsiteltävä kaikki sellaiset asiat, jotka koskevat:

  1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden välisessä yhteistyössä. Merkittäviä muutoksia ovat esimerkiksi työtehtävien, töiden ja työtilojen uudelleenjärjestelyt tai kuntien yhteistyötä koskevat muutokset.
     
  2. palvelujen uudelleen järjestämistä, jos niillä on olennaisia henkilöstövaikutuksia, esimerkiksi osastojen lakkauttamiset, ostopalveluun siirtyminen tai yhtiöittäminen, liikkeen luovutus ja vuokratyövoiman käyttö.
     
  3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia. Muun muassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat ja tasa-arvosuunnitelma ja perehdyttämisen periaatteet ja menettelytavat on käsiteltävä yhteistoimintaelimessä.
     
  4. taloudellisin ja tuotannollisin syin toimeenpantavia osa-aikaistamisia, lomauttamisia ja irtisanomisia. Kaikki talousarvioehdotuksen edellyttämät henkilöstön palvelussuhde-ehtoihin kohdistuvat heikennykset on käsiteltävä yhteistoimintaelimessä ennen kuin kunnanhallitus tekee lopullisen talousarvioehdotuksen valtuustolle.

Tutustu myös: