Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Yhteistoiminnassa on käsiteltävä sellaiset asiat, joilla voi olla vaikutusta työntekijän turvallisuuteen, terveyteen tai työkykyyn. Yhteistoiminta-asiat voivat siis koskea työtä, työympäristöä tai työyhteisöä. Yhteistoiminnassa voidaan käsitellä joko vallitsevaa tilannetta tai sen muutosta.

Yhteistoiminta-asioita on käsiteltävä yhteistoiminnan tavoitteiden kannalta riittävän ajoissa.

Työpaikalla tulee yhteistoiminnassa käsitellä ainakin seuraavia turvallisuuteen, terveyteen tai työkykyyn liittyviä asioita:

 1. Työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset.
 2. Työn ja työpaikan vaarojen ja riskien arvioinnin tavoitteet, periaatteet ja menetelmät.
 3. Työterveyshuollon toiminta (muun muassa  työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelma, työterveyshuollon järjestämistavan muuttaminen)
 4. Työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat (mm. työsuojelun toimintaohjelma, työsuojelutoimikunnan vuosittainen toimintasuunnitelma, hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt, ohjeet väkivallan uhan hallitsemiseksi)
 5. Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät kehittämistavoitteet ja -ohjelmat (esimerkiksi varhaisen tuen menettelytavat)
 6. Työntekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen toteutustapa ja seuranta.
 7. Tilasto- ja seurantatiedot, jotka liittyvät työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan tai kuvaavat työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kuten xxxx
  - henkilöstötilinpäätöksen tms. tiedot
  - sairauspoissaoloja koskevat seurantatiedot
  - työtapaturmia, läheltä-piti -tilanteita ja ammattitauteja koskevat seurantatiedot.
 8. Työpaikan päihdeohjelma.
 9. Työsuojelua koskeva tiedotuksen tarve ja järjestelyt.
 10. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön tarvitsema työsuojelukoulutus.  
 11. Työntekijän omassa tai toisen kodissa tehtävään työhön liittyvät työsuojelukysymykset (kunta-alan työsuojelusopimus).
 12. Edellä mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta.