13.3.2018

Työehtosopimusratkaisut sopimusaloittain

Kaikissa sopimusaloissa on päästy neuvottelutulokseen. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa uusista sopimuksista.

KVTES

 Sopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020.

Palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta ja siihen kuuluu yleiskorotuksia ja paikallisesti neuvoteltava erä. Lisäksi tulee paikalliseen tuloksellisuuteen liittyvä kertaerä, joka on keskimäärin kuntatyöntekijälle 260 euroa kahdessa vuodessa.

 • Yleiskorotus on 1.5.2018 lukien 1,25 prosenttia kuitenkin vähintään 26 euroa. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,25 prosentilla.
 • Yleiskorotus on 1.4.2019 alkaen 1,0 prosenttia. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla.
 • Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 on 1,2 prosenttia palkkasummasta.

Neuvotteluissa yhtenä tavoitteena oli koulutettujen hoitajien oma sopimus, jolla alan epäkohtia, muun muassa työaikaa ja muita työsuhteen ehtoja, voidaan tulevaisuudessa ratkaista paremmin. Tämä tavoite otti ison askeleen eteenpäin. Nyt ollaan voimakkaasti matkalla kohti omaa sopimusta, jonka valmistelu alkaa heti.

Perustetaan SOTE-neuvotteluryhmä vuosiksi 2018−2019. Ryhmässä neuvotellaan terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön yleisistä palkkaus- ja työaikajärjestelmiin liittyvistä palvelussuhteen ehdoista. Prosessi liittyy sote- ja maakuntauudistukseen.Sopimuksessa parannetaan myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

SOSTES

 Sopimus on voimassa 1.2.2018 - 31.3.2020.

Palkkoja korotetaan

 • 1.4.2018 1,33 %:n yleis- ja taulukkokorotuksella sekä
 • 1.4.2019 1,34 %:n yleis- ja taulukkokorotuksella.

Lisäksi sopimuskauden aikana toteutetaan kaksi vähimmäispalkkojen korotusta, jotka kohdistuvat kunkin palkkaryhmän vähimmäistasoon:

 • 1.6.2018 vähimmäispalkkoja korotetaan 0,9 % ja
 • 1.6.2019 vähimmäispalkkoja korotetaan 1,0 %.

Paikallista erää ei jaeta lainkaan, vaan kaikki korotukset saadaan joko yleis- tai vähimmäispalkkakorotuksina. Yhteensä alan vähimmäispalkat nousevat sopimuskauden aikana 4,57 %.

Lisäksi osapuolet sopivat muun muassa palkkaselvitystyöryhmästä. Kirjaus sisältää velvoittavia sitoumuksia vähimmäispalkkakorotuksista myös tuleville sopimuskausille. Työryhmän tarkoitus on pienentää perusteettomia palkkaeroja sosiaalipalvelualan ja kuntasektorin keskimääräisten tehtäväkohtaisten palkkojen välillä. Osapuolten tarkoituksena on tehdä vähimmäispalkkakorotuksia myös 31.3.2020 päättyvää sopimuskautta seuraavissa palkkaratkaisuissa. Palkankorotukset kohdistetaan lähtökohtaisesti kunkin palkkaryhmän vähimmäispalkkaluokkaan. Paikallisia eriä ei tule seuraavallakaan sopimuskaudella.

Työnantajaliiton kaikki rajut työehtojen heikennysesitykset saatiin estettyä. Ainoastaan koeajan enimmäiskesto muutettiin lain mukaisesti kuuteen kuukauteen.

Nollasopimuslaisten sekä osa-aikatyötä tekevien asema parantuu ratkaisun myötä merkittävästi. Työehtosopimukseen saatiin sekä työajan vakiintumista että sairausajan palkkaa koskevat määräykset vaihtelevaa työaikaa tekeville.

Lisäksi työehtosopimukseen lisättiin kirjaukset kahvitauosta ja lomarahan maksua aikaistettiin kuukaudella. Ratkaisu sisältää myös palkkausjärjestelmää selkeyttäviä kirjauksia ja henkilöstön edustajien asemaa parantavia määräyksiä. Myös useammista työryhmistä sovittiin, kuten esimerkiksi viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirtymisen mahdollisuuksien selvittämisestä.

Lue yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta tarkemmin täältä »

Palkankorotuksen vaikutukset G17- ja G19-palkkaluokkiin yksityisellä sosiaalipalvelualalla »

TPTES

 Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020.

 • Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2018 1,73 %:n yleiskorotuksella ja 1.4.2019 1,74 %:n yleiskorotuksella. 
 • Paikallista erää ei jaeta, vaan kaikki korotukset saadaan yleiskorotuksina.

Työnantajaliitto esitti neuvotteluissa monia kovia tavoitteitaan työsuhteen ehtojen heikennyksiksi, mm. sairausajan palkkojen lisien poistamisen sekä työnantajan oikeuden muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti. Työnantajaliiton kaikki työsuhteen ehtojen heikennysesitykset saatiin estettyä.

Palkkausjärjestelmäkirjauksiin tehtiin useita täsmentäviä kirjauksia muun muassa henkilökohtaisen ja tehtäväkohtaisen lisän maksuperusteiden avoimuuteen ja sitovuuteen liittyen.

Nollasopimuslaisten sairausajan palkanmaksua koskevat määräykset lisätään työehtosopimukseen ja epätyypillisten työsuhteiden ongelmien käsittelyä jatketaan sopimuskauden aikana työryhmässä. Lisäksi sovittiin esimerkiksi ergonomista työvuorosuunnittelua selvittävästä työryhmästä. Paikallisen sopimisen määräyksiä täsmennettiin ja lomarahan maksua aikaistettiin kuukaudella.

Luottamusmiesten työstä vapautuksen määrää lisättiin, henkilöstön edustajien korvauksia korotettiin ja muita toimintaedellytyksiä koskevia kirjauksia parannettiin.

YTHS

 Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020.

Palkankorotukset tulevat yleiskorotuksena kahdessa erässä. 

 • 1.5.2018 alkaen korotetaan työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 1,25 prosenttia. 
 • 1.3.2019 alkaen korotetaan työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 2,21 prosenttia.
AVAINTA 

 Sopimus on voimassa 1.2.2018 - 31.3.2020.

Avaintes:n neuvottelutulos sisältää seuraavat elementit: Palkankorotukset, jotka on avattu tarkemmin alla. Isyysvapaan pidennyksen 9 päivään. Työkyvyttömyyseläkkeeseen ja määräaikaiseen kuntoutukseen liittyvä erityismääräys palkan takaisinperinnästä poistetaan. Yleistyöaika- ja toimistotyöaikajärjestelmiin tehtiin muutoksia, jotka tulevat voimaan 4.6.2018 (näistä laaditaan esimerkit kentälle 1.4. mennessä). Matkakustannusten korvauksia tarkistetaan. Henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä parannettiin merkittävästi.

Yleiskorotukset:

 • 1.5.2018 alkaen korotetaan peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 25 eurolla, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia.
 • 1.4.2019 alkaen työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,2 prosenttia. Vähimmäisperuspalkkoja korotetaan yleiskorotuksia vastaavasti.
 • Ratkaisussa sovittiin myös paikallisesta järjestelyerästä 1.1.2019 alkaen, joka on 1,0 prosenttia jäsenyhteisön tai tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. Paikallisesta järjestelyerästä neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa.

Ratkaisussa sovittiin luottamusmiesten ajankäyttötaulukosta (myös päätoimisesta luottamusmiehestä), varaluottamusmiehen koulutusoikeudesta, luottamusmiehen valintaoikeudesta myös alle 5 edustettavan osalta sekä korotettiin merkittävästi henkilöstön edustajien korvauksia ja sovittiin pysyvästi luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun koulutuksista.

Lisäksi sovittiin kolmesta sopimuskaudella toimivasta työryhmästä: työhyvinvointityöryhmästä, 0-työsopimusten käyttöä selvittävästä työryhmästä sekä työaikatyöryhmästä, joka selvittää työaikamääräysten soveltamiseen liittyviä kysymyksiä ja arvioi mahdollisia muutostarpeita sopimusmääräyksiin.

SEURETES 

 Työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020.

SEUREN tuntipalkkoja korotetaan yleiskorotuksin seuraavasti:

 • 1.5.2018 alkaen 1,25 prosenttia 
 • 1.1.2019 alkaen 1,2 prosenttia ja
 • 1.4.2019 alkaen 1,0 prosenttia.
TYÖTERVEYSLAITOKSEN TES

 Sopimus on voimassa 1.2.2018 - 31.3.2020.

Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset.

 • 1.4.2018 maksetaan 1,38 %:n suuruinen yleiskorotus ja 0,35 %:a käytetään palkkausepäkohtien korjaamiseen.
 • Seuraava 0,78 %:n suuruinen yleiskorotus maksetaan  1.4.2019.
 • Lisäksi palkkausjärjestelmän uudistamiseen on perustettu Työterveyslaitoksen sisäinen työryhmä ja viimeistään 1.4.2019 otetaan käyttöön 0,95 %:n suuruinen paikallinen erä.

Henkilöstön edustajien palkkioita korotettiin sopimuskorotusten verran ja niitä pyöristettiin ylöspäin.

Isyysvapaata on jatkossa 6 palkallista päivää.

Koeaika työsuhteen alussa noudattaa jatkossa työsopimuslain määräyksiä.

Liukuvan työajan suhteen otetaan käyttöön viime syksyiseen pilottikokeiluun liittyviä hyväksi havaittuja elementtejä.