Studieledighet

Studieledighet erbjuder förvärvsarbetande en flexibel möjlighet att studera. Rätten till studieledighet bygger på lagen om studieledighet. Lagen tillämpas på personer med arbets- och tjänsteförhållande eller med ett därmed jämförbart anställningsförhållande. Arbetstagarens anställning fortsätter under studieledigheten. För studieledighetstiden betalas däremot inte lön, om detta inte har avtalats i arbets- eller tjänstekollektivavtalet eller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Rätten till studieledighet

Arbetstagare vars anställningsförhållande såsom huvudsyssla till en och samma arbetsgivare har pågått sammanlagt minst ett år i en eller flera perioder är berättigad att hålla studieledighet sammanlagt högst två år. Om anställningsförhållandet pågått minst tre månader, har arbetstagaren rätt till en studieledighet på högst fem dagar.

Studieledigheten kan användas i en eller flera perioder. Ledigheten kan också periodiseras sålunda att arbetstagaren är en del av arbetsdagen på jobbet och en del av arbetsdagen på studieledighet.

Studerande inom läroavtalsutbildning har inte rätt till studieledighet.

För vilka studier kan studieledighet användas?

Studieledighet kan användas för:

 • studier inom utbildning som är underställd offentlig tillsyn (även utomlands)
 • enligt vissa förutsättningar för fackföreningsutbildning och för utbildning som ordnas för lantbruksföretagare


Utbildning eller studier som godkänns som grund för studieledighet kan omfatta:

 • deltagande i undervisning
 • handledd praktik i enlighet med läroplan
 • förberedelser för avläggande av examen eller kunskapsprov, dock högst tio dagar omedelbart före avläggandet av respektive examen eller kunskapsprov
 • självstudier i huvudsyssla för avläggande av examen eller kunskapsprov
 • deltagande i prov

Ansökan och beviljande av studieledighet

Studieledighet bygger alltid på arbetstagarens ansökan. Studieledighet på över fem dagar ska ansökas skriftligen hos arbetsgivaren minst 45 kalenderdagar innan studierna inleds. Studieledighet på högst fem arbetsdagar ska ansökas muntligen eller skriftligen minst 15 dagar innan studierna inleds, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om annat.

I ansökan om studieledighet ska anges:

 • start- och slutdatum för studierna och studieledigheten
 • utbildningens och studiernas form och mål
 • huruvida avsikten är att slutföra utbildning eller studier som inletts under en tidigare studieledighetstid
 • läroanstalt eller annan utbildnings- eller undervisningsarrangör
 • vid självstudier i huvudsyssla en studieplan som godkänts av den handledande läraren och studeranden och som anger avsedd examen eller avsett kunskapsprov och den studietid som målet kräver.

Om studieledighet ansöks för mer än fem dagar, ska arbetsgivaren delge sitt beslut skriftligen minst 15 kalenderdagar innan studierna inleds. I andra fall ska arbetsgivaren delge sitt beslut senast sju dagar innan studierna inleds.

Förflyttning av studieledighet

Arbetsgivaren har rätt att uppskjuta en studieledighet om den orsakar kännbar olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Ledigheten får uppskjutas med högst sex månader åt gången. Om det är fråga om utbildning som upprepas med längre mellantider än sex månader, får arbetsgivaren uppskjuta inledandet av studieledigheten högst tills följande motsvarande utbildningstillfälle anordnas.

Arbetsgivaren har rätt att uppskjuta en studieledighet även då mindre än sex månader har förflutit efter arbetstagarens tidigare studieledighet och avsikten inte är att slutföra studier eller utbildning som inletts under en tidigare studieledighetstid.

I företag med minst fem arbetstagare får arbetsgivaren uppskjuta studieledighetens inledningstidpunkt högst två gånger i följd. I företag med högst fyra anställda har arbetsgivarens rätt att uppskjuta en studieledighet inte begränsats till två gånger i följd, utan rätten kan också vara kontinuerlig. I båda fallen förutsätter uppskjutandet att studieledigheten medför kännbar olägenhet för arbetsgivaren.

Arbetstagaren får uppskjuta en studieledighet som har beviljats för längre tid än fem dagar om detta inte medför kännbar olägenhet för arbetsgivaren. Uppskjutande av studieledighet kan ansökas skriftligen för högst ett år i taget. Om arbetstagaren vill lämna en beviljad studieledighet outnyttjad, ska skriftlig anmälan om detta lämnas till arbetsgivaren minst två veckor innan studieledigheten ska börja.

Avbrytande av studieledighet

En arbetstagare som har beviljats studieledighet för längre tid än 50 arbetsdagar har rätt att avbryta studieledigheten och återvända till arbetet. En studieledighet som är kortare än detta kan inte avbrytas. Arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren om att arbetstagaren avbryter sin studieledighet minst fyra veckor innan han eller hon återvänder till arbetet.

Arbetsgivaren är inte skyldig att ta en arbetstagare som är på studieledighet i arbete innan arbetsavtalet för den vikarie som eventuellt anställts för arbetstagaren kan lagligen avslutas. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta arbetstagaren om sitt beslut gällande avbrytandet av studieledigheten och när arbetstagaren kan återvända till arbetet.

Studieledighetens inverkan på intjäning av semester och pension samt på avslutande av anställningsförhållandet

Arbetstagaren har inte rätt till lön under studieledigheten. Däremot intjänar arbetstagaren semester också under studieledigheten, dock högst för 30 studieledighetsdagar under kvalificeringsåret. Intjäning av semester förutsätter att arbetstagaren återvänder till arbetet omedelbart efter att studieledigheten slutar.

Studieledigheten kan minska pensionen eftersom lön inte betalas för studieledighetstiden. Perioden utan lön kan bland annat påverka den pensionsberättigande tiden, pensionslönen och den återstående tiden. Mer information om studieledighetens inverkan på pensionsförmånerna ger Pensionsskyddscentralen och Kommunernas pensionsförsäkring.

Arbetsgivaren får inte säga upp en arbetstagare på grund av att arbetstagaren har ansökt om eller utnyttjat studieledighet. Studieledighet förhindrar däremot inte uppsägning om uppsägningen har någon annan laglig grund.

Studieförmåner under studieledigheten

Arbetstagaren kan ha rätt till ekonomiskt stöd för studier som avläggs under studieledigheten. Stödet för vuxenstudier som beviljas av utbildningsfonden har avsetts för att stöda frivilliga vuxenstudier. Dessutom är det möjligt att på studielån få statsborgen som beviljas av Folkpensionsanstalten.

Som statens studiestöd som beviljas av Folkpensionsanstalten kan en vuxenstuderande få studiepenning och boendetillägg samt statsborgen för studielån.

Mer information om studieförmåner ger Studiefonden www.koulutusrahasto.fi och Folkpensionsanstalten www.kela.fi