Semester

Semesterlagen tillämpas på arbete som utförs i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande på både den privata och den offentliga sektorn. Dessutom kan kollektivavtal som iakttas i olika branscher innehålla mer ingående föreskrifter om arbetstagarens semesterrätt och om fastställandet av semesterlönen.

Kvalifikationsåret är tiden mellan 1.4 och 31.3.

Semesterperioden är tiden mellan 2.5 och 30.9.

Semesterlönen är den lön som betalas för semestertiden.

Semesterpenningen är en med kollektivavtal överenskommen bonus som ofta betalas i anslutning till semestern.

Full kvalifikationsmånad

En kalendermånad för vilken arbetstagaren kan räkna sig till godo minst 14 arbetade dagar eller dagar som är likställda med arbetade dagar.

Om arbetstagaren enligt avtal är i arbete så få dagar att han eller hon inte kan räkna sig till godo en enda kvalifikationsmånad som innefattar 14 arbetade dagar, eller om endast en del av kalendermånaderna innefattar 14 arbetade dagar, anses som en full kvalifikationsmånad en kalendermånad för vilken arbetstagaren kan räkna sig till godo minst 35 arbetade timmar eller timmar som är likställda med arbetade timmar.

Tid som är likställd med arbetad tid

Som tid likställd med arbetad tid anses sådan tid för vilken arbetsgivaren enligt lag är skyldig att betala lön till arbetstagaren. Som likställd med arbetad tid betraktas även sådana arbetsdagar eller arbetstimmar under vilka arbetstagaren, medan anställningsförhållandet pågår, är förhindrad att utföra arbete exempelvis på grund av moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, tillfällig vårdledighet, frånvaro av tvingande familjeskäl, sjukdom eller olycksfall eller medicinsk rehabilitering. Som likställd med arbetad tid betraktas även studieledighet, dock högst 30 arbetsdagar per kvalifikationsår, och permittering, dock högst 30 arbetsdagar i sänder.

Rätt till semester

En arbetstagare har rätt att få 2,5 vardagar semester för varje full kvalifikationsmånad. Om anställningen vid utgången av kvalifikationsåret kontinuerligt pågått under ett år, har arbetstagaren rätt att få 2 vardagar semester för varje full kvalifikationsmånad.

Om man ingått flera på varandra följande arbetsavtal för viss tid som fortsätter utan avbrott eller med korta avbrott, anses anställningen ha pågått oavbruten.

Hur semester ges

Arbetstagaren ges semester vid den tidpunkt som arbetsgivaren bestämmer.

Av semestern ska 24 vardagar ges under semesterperioden (sommarsemester). Återstoden av semestern (vintersemester) ska ges senast före ingången av följande semesterperiod.

Sommar- och vintersemestern skall ges oavbruten, om det inte för undvikande av avbrott i arbetet är nödvändigt att den del av sommarsemestern som överstiger 12 vardagar delas upp för att tas ut i en eller flera delar.

Hörande av arbetstagarna

Arbetsgivaren ska för arbetstagarna eller deras företrädare redogöra för de allmänna principer som iakttas på arbetsplatsen när semester ges.

Meddelande om tidpunkten för semestern

När arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för semestern ska arbetsgivaren meddela arbetstagaren semesterns tidpunkt senast en månad innan semestern börjar. Om detta inte är möjligt, ska tidpunkten för semestern meddelas senast två veckor innan semestern börjar.

Läs mer:

Vanliga frågor om semestern