Arbetsoförmåga

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av arbetspensionsanstalterna är det primära alternativet till invalidpension. Syftet med arbetspensionsrehabilitering är att främja att hållas kvar eller återgå till förvärvsarbete och på detta sätt minska eller senarelägga behovet av att gå i invalidpension.

Initiativet till rehabilitering kan komma från arbetstagaren själv eller från till exempel företagshälsovården, chefen eller någon inom arbetsgemenskapen. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering förbättras förutsättningarna för att utföra arbeten när personen på grund av hälsoskäl inte längre kan fortsätta med sitt tidigare arbete. Syftet är att skjuta upp eller motverka en förväntad arbetsoförmåga samt att hjälpa arbetstagaren att orka arbeta längre. Rehabiliteringen kan även göra det lättare att återgå till arbetet efter en lång sjukledighet.

Vem kan få yrkesinriktad rehabilitering?

Arbetstagare och företagare som inte har fyllt 63 år har lagstadgad rätt till yrkesinriktad rehabilitering, om det finns en överhängande risk för arbetsoförmåga under de närmaste fem åren.

Rehabilitering som ordnas av arbetspensionsanstalterna är avsedd för personer som är etablerade i arbetslivet. För att kunna få rehabilitering ska personens arbetsinkomster under de senaste fem kalenderåren ha uppgått till minst 33 352,02 euro (år 2013).

Den yrkesinriktade rehabiliteringen ska vara ändamålsenlig. Vid bedömningen av detta beaktas personens ålder, yrke, tidigare verksamhet och utbildning.

Rehabilitering enligt arbetspensionslagarna beviljas inte, om du har rätt till rehabilitering enligt olycksfalls- eller trafikförsäkringen.

Metoder inom arbetspensionsrehabilitering

Den yrkesinriktade rehabiliteringen är individuell och genomförs enligt en rehabiliteringsplan som utgår från den rehabiliterade personens behov. I allmänhet utreds det först om personen kan fortsätta i sitt tidigare arbete om det läggs om på något sätt, eller om personen kan övergå till andra uppgifter på sin arbetsplats.

Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan ske i form av t.ex. utbildning, kurser eller arbetsprövning. Personerna kan få näringsstöd för att grunda ett eget företag eller utöva sitt yrke. Stödet utgörs av bidrag eller räntefritt lån, eller lån till en lägre ränta än den allmänna räntenivån. Det är också möjligt att få rehabiliteringsunderstöd, som är beroende på prövning, under den första tiden för företagsverksamhet.

Mer information om yrkesinriktad rehabilitering ges av arbetspensionsanstalten.

Rehabiliteringsunderstöd och invalidpension

Vid arbetsförmåga som fortgår en kortare tid än en månad ersätts inkomstbortfallet genom sjukdagpenning, som betalas av FPA. Om arbetsoförmåga som beror på en sjukdom, ett lyte eller en skada fortgår minst ett år, betalar arbetspensionsanstalten och/eller FPA rehabiliteringsstöd eller invalidpension. Lagstadgade olycksfalls- och trafikförsäkringar är primära i förhållande till pensionsförsäkringen.

Arbetspensionsanstalten kan bevilja invalidpension till försäkrade som fyllt 18 men inte 63 år.  Invalidpensionen ändras till ålderspension när pensionstagaren uppnår pensionsåldern. Inom folkpensionssystemet kan sjukpension beviljas försäkrade i åldern 16–64 år.

Invaliditetsförmåner inom arbetspensionssystemet är:

  • invalidpension
  • delinvalidpension
  • rehabiliteringsstöd
  • partiellt rehabiliteringsstöd

Rehabiliteringsstöd, dvs. invalidpension för viss tid

Till kortvarigt arbetsoförmögna personer, som uppskattas kunna återhämta sig från skadan eller sjukdomen med hjälp av rehabilitering, betalas rehabiliteringsstöd för rehabiliteringstiden. En förutsättning för beviljande av rehabiliteringsstöd är att en vård- eller rehabiliteringsplan har gjorts upp för den försäkrade. Rehabiliteringsstödet är lika stort som invalidpensionen. Om arbetsförmågan inte kan återställas, ändras rehabiliteringsstödet till invalidpension.

Delinvalidpension ger trygghet vid partiellt nedsatt arbetsförmåga

Full pension betalas till personer, vilkas arbetsförmåga är nedsatt med minst 3/5, och delpension till personer, vilkas arbetsförmåga är nedsatt med minst 2/5. Delinvalidpensionen är hälften av invalidpensionens fulla belopp.

Arbetsförmågan bedöms med fokus på den återstående arbetsförmågan

När rätten till invalidpension bedöms, beaktas utöver medicinska faktorer även den försäkrades förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom sådant tillgängligt arbete som han eller hon rimligtvis kan bedömas klara av. Vid bedömningen beaktas utbildning, tidigare verksamhet, ålder, bosättningsort och andra jämförbara omständigheter.

Förutsättningarna för invalidpension är i huvuddrag de samma inom alla branscher. Inom den offentliga sektorn tillämpas vid sidan av allmän arbetsoförmåga även begreppet yrkesbaserad arbetsoförmåga.

Din egen pensionsanstalt ger dig personlig rådgivning om invalidpension.