Ålderspension

Det finns ingen fast pensionsålder i arbetspensionssystemet. Sedan år 2005 har man kunnat gå i ålderspension vid valfri ålder mellan 63 och 68 år. Pensionsåldern för ålderspension i folkpensionssystemet är 65 år.

En arbetstagare som har planerat att gå i ålderspension före 68 års ålder ska själv avsluta sitt anställningsförhållande genom uppsägning för att få ålderspension.

Så tjänar du in pension

Pensionen börjar tjänas in från 18 års ålder. Arbetsgivarens skyldighet att försäkra arbetstagare börjar också då arbetstagarna har fyllt 18 år.

Enligt de bestämmelser som trädde i kraft år 2005 bestäms arbetspensionen utifrån årsinkomster och ålder enligt en intjäningsprocent. När pensionen fastställs justeras inkomsterna under arbetskarriären med en lönekoefficient och löntagares arbetspensionsavgift dras av från inkomsterna. Pensionen justeras efter den ökade livslängden med en livslängdskoefficient.

Pensionstillväxten uppgår till 1,5 procent av årsinkomsten fram till 53 års ålder, varefter procentsatsen stiger till 1,9 fram till 63 års ålder. Mellan 63 och 68 års ålder är tillväxten 4,5 procent. Dessutom intjänas pensionen för vissa perioder med sjuk- och rehabiliteringsförmåner, perioder med föräldrapenning, betalda arbetslöshetsförmåner samt vissa utbildningsförmåner.

Din pension blir större om du skjuter upp pensioneringen

Du kan skjuta upp pensionering efter 68 års ålder. Då ökar din pension med 0,4 procent för varje månad du skjuter upp pensioneringen. Beviljandet av uppskjuten ålderspension förutsätter inte att arbetet avslutas.

Pensionens maximibelopp

Sedan början av 2005 finns det inget ”tak” för intjänad pension. Detta gäller dock inte pensioner som intjänats fram till 31.12.2004. För pensioner som intjänats dessförinnan iakttas de gamla reglerna där pensionsbeloppet är begränsat.

Yrkesbaserade pensionsåldrar

Man kan fortfarande gå i ålderspension vid en personlig pensionsålder. De personer som valt en lägre s.k. yrkesbaserad pensionsålder i ett kommunalt anställningsförhållande bevarar sin egen pensionsålder ifall anställningsförhållandet pågår fram till pensionsåldern. Även dessa personer har dock rätt att fortsätta i arbetslivet fram till 68 års ålder. Den yrkesbaserade pensionsåldern är inte den ålder då man avgår från arbetet.

Förtida ålderspension avskaffas

Personer födda 1952 eller senare har inte rätt till förtida ålderspension. Om du är född före detta kan du gå i förtida ålderspension när du har fyllt 62 år.

Då görs ett varaktigt förtidsavdrag på den intjänade pensionen. Avdraget är 0,6 procent för varje månad som din ålder understiger 63 år. Din pension minskar med 7,2 procent då du går i pension ett år i förtid.

Ansökan om ålderspension

Pensionen ansöks hos den pensionsanstalt där arbetstagaren senast har varit försäkrad.

Du ska själv ansöka om ålderspension, förtida ålderspension och uppskjuten ålderspension med en blankett för ansökan om ålderspension. Det lönar sig att göra detta cirka två månader före den tilltänkta pensioneringen. Ditt anställningsförhållande ska ha slutat innan pensionen kan börja, så du måste säga upp dig från ditt arbetsförhållande innan pensionen börjar i enlighet med uppsägningstiderna i kollektivavtalet.

Om du ansöker om ålderspension vid 68 års ålder, behöver du inte avsluta anställningsförhållandet.

Mer information

Du får mer information om pensioner och ansökan om pension hos den pensionsanstalt där arbetsgivaren har försäkrat personalen.

Nyttiga länkar:

Tjänsten Arbetspension.fi
Kevas webbplats www.keva.fi
Pensionsskyddscentralen www.etk.fi