Pensionslagar

Lag om kommunala pensioner (KomPL)

Lagen om kommunala pensioner omfattar tjänsteinnehavare och anställda inom städer, kommuner och samkommuner. Också de som arbetar utgående från ett uppdrags- eller konsultationsavtal omfattas av KomPL om de inte för sin verksamhet har en försäkring i enlighet med lagen om pension för företagare och inte utövar sin verksamhet i form av ett bolag eller annan organisation. Även de kommunala familjevårdarna och närståendevårdarna samt de kommunala förtroendevalda omfattas av lagen om kommunala pensioner.

Även anställda i ett kommunalt aktiebolag eller en kommunal förening som har anslutit sig som medlemssamfund till Keva omfattas av lagen om kommunala pensioner.

Om arbetstagaren har arbetat också annanstans än inom den kommunala sektorn kan arbetstagaren utöver den kommunala pensionen också få andra arbetspensioner. Pensionsförmånerna varierar något i privata och offentliga arbetsgivares anställning.

Om arbetspensionen är liten kan arbetstagare också få folkpension.

Lag om pension för arbetstagare (ArPL)

Enligt ArPL försäkras alla anställda inom privata sektorn, bortsett från sjömän. ArPL trädde i kraft år 2007 och ersatte lagen om pension för arbetstagare (APL), lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (KAPL) och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (KoPL).

Privata arbetsgivare är skyldiga att försäkra alla sina 18–67 år gamla anställda enligt ArPL, om den anställdas arbetsinkomst överstiger gränsen för försäkringsskyldighet.  Eftersom gränsen är låg, omfattar pensionsskyddet i praktiken allt förvärvsarbete.  

Lag om statens pensioner (StaPL)

Lagen om statens pensioner (StaPL) tillämpas på statligt anställda tjänstemän och arbetstagare.

Förutom på dem tillämpas StaPL också på före år 1970 födda rektorer och lärare vid grundskolor samt på lärare som inlett sin anställning före 1.1.1999 och samma arbets- eller tjänsteavtalsförhållande fortgår. På de personer som är anställda vid universitet och som är födda före 1.1.1980, tillämpas lagen om statens pensioner. De som är födda senare omfattas av lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Pensionslag för den evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL)

Pensionslagen för den evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL) tillämpas på en person som har ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling eller kyrkliga samfällighet.

Lag om pension för företagare (FöPL)

Företagare ansvarar själva för sin pensionsförsäkring. De försäkrar sin verksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL). Försäkringen är obligatorisk, om företagaren uppfyller villkoren för att omfattas av pensionslagen. Försäkringen ska tecknas inom sex månader från att företagsverksamheten har börjat.  Företagaren kan teckna en pensionsförsäkring antingen i ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller i en pensionskassa, om det finns en sådan inom företagarens bransch.

Som företagare betraktas personer som arbetar men inte utför arbetet i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.