Turvallinen hoitokulttuuri

Jokainen työntekijä on vastuussa asiakkaiden ja potilaiden turvallisesta hoidosta.

Työnantajan vastuulla on luoda sellaiset olosuhteet työnteolle, että turvallinen hoito on mahdollista.

Työntekijällä on velvollisuus toimia siten, että hoito on vaikuttavaa ja turvallista. Turvallinen hoito vastaa hoidettavan tarpeisiin oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annettua. Hoito ei saa aiheuttaa asiakkaalle tai potilaalle haittaa. Turvallinen hoito perustuu lähihoitajan tietoon ja taitoon.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi monilla työpaikoilla on käytössä Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus. Koulutuksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla ammattilaisilla on perustiedot potilasturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja käytännöistä. Työntekijöiden osaaminen varmistetaan verkkokurssiin kuuluvalla testillä.

Asiakas- ja potilasturvallisuusriskejä tulee kartoittaa työpaikalla. Sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelmalla ja terveydenhuollon potilasturvallisuussuunnitelmalla kartoitetaan työpaikan turvallisuusriskit ja laaditaan kirjallinen suunnitelma riskien hallitsemiseksi. Suunnitelma tehdään henkilöstön, työnantajan ja asiakkaiden yhteistyönä.

Ilmoita kaltoinkohtelusta

Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan asiakkaan hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden vaarantavaa toimintaa. Jos huomaat työpaikallasi kaltoinkohtelua, ota asia välittömästi puheeksi asianosaisen kanssa. Kerro mitä olet havainnut ja perustele kantasi esimerkiksi eettisillä periaatteilla (PDF). Selvittäkää yhdessä mistä kaltoinkohtelussa on kyse. Jokainen meistä on velvollinen ilmoittamaan asiasta eteenpäin eikä vaitiolovelvollisuus sitä estä. Ammattihenkilön velvollisuus on puolustaa asiakkaita.

Esimies on velvollinen puuttumaan asiaan ja ottamaan asian esille kyseisen työntekijän kanssa. Mikäli esimies ei puutu asiaan, vie asia luottamusmiehelle ja ylemmälle johdolle tiedoksi.