Turvallinen hoitokulttuuri

Jokainen työntekijä on vastuussa asiakkaiden ja potilaiden turvallisesta hoidosta.

Työnantajan vastuulla on luoda sellaiset olosuhteet työnteolle, että turvallinen hoito on mahdollista.

Työntekijällä puolestaan on velvollisuus toimia siten, että hoito on vaikuttavaa ja turvallista. Turvallinen hoito on oikeanlaista hoitoa, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annettua. Hoito ei saa aiheuttaa asiakkaalle tai potilaalle haittaa. Oikeanlainen, oikea-aikainen hoito perustuu lähi- ja perushoitajan tietoon ja taitoon.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi monilla työpaikoilla on käytössä Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus. Koulutuksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla ammattilaisilla on perustiedot potilasturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja käytännöistä. Työntekijöiden osaaminen varmistetaan verkkokurssiin kuuluvalla testillä.

Asiakas- ja potilasturvallisuusriskejä tulee kartoittaa työpaikalla. Sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelmalla ja terveydenhuollon potilasturvallisuussuunnitelmalla kartoitetaan työpaikan turvallisuusriskit ja laaditaan kirjallinen suunnitelma riskien hallitsemiseksi. Suunnitelma tehdään henkilöstön, työnantajan ja asiakkaiden yhteistyönä.