Lähihoitaja on moniosaaja

Lähihoitaja työssään sairaalassa, päiväkodissa ja vastaanotossa.

Lähihoitaja mielenterveys- ja päihdetyössä

Mielenterveys- ja päihdetyössä voi työskennellä monenlaisissa toimipaikoissa: ryhmäkodeissa, päihdehoitolaitoksissa, kotihoidossa tai psykiatrisilla osastoilla. Kaikessa arjen toiminnassa pyritään asiakkaan kuntoutumiseen ja toimintakyvyn tukemiseen.

Kuntouttava työote kuuluu lähihoitajan laajaan työnkuvaan jatkuvana osana työskentelyä. Kuntoutukseen kuuluu asiakkaan tukeminen mm. ruoanlaitossa, hygieniassa, siisteydessä ja lääkehoidossa. Päämääränä on toimintakykyinen arki ja asiakkaan omien tavoitteiden saavuttaminen.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa työskentely vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, halua tehdä moniammatillista yhteistyötä, pitkäjänteisyyttä ja huumoria sekä kykyä sietää pettymyksiä.

Lähihoitaja suun terveydenhoidossa

Lähihoitajan työ suun terveydenhuollossa on hyvin vaihtelevaa ja monipuolista. Iso osa työstä koostuu hammaslääkärin avustamisesta erilaisissa toimenpiteissä, kuten tarkastuksissa, paikkauksissa, juurihoidossa ja kirurgisissa toimenpiteissä. Lähihoitaja huolehtii tarvittavista instrumenteista ja tarveaineista sekä niiden tilauksesta. Usein hoitajat huolehtivat myös ajanvarauksesta.

Työ vaatii monipuolisia vuorovaikutustaitoja. Suun terveydenhoito kuuluu laajaan lähihoitajan työnkuvaan kaikilla osa-alueilla. Suun terveyden tarkkailu on osa kokonaisvaltaista hoitoa.

Lähihoitaja lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa

Päiväkodissa työskentely on monipuolista ja haastavaa. Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatustyö vaatii paitsi joustavuutta myös hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.

Lähihoitaja tekee työtä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Tärkein tehtävä on huolehtia lasten päivittäisestä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä tehdä yhteistyötä lasten huoltajien kanssa. Lähihoitaja ottaa vastuuta työpaikalla pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidosta.

Työskentelyssä saa käyttää omia vahvuuksiaan, esim. musikaalisuutta lauluhetkissä, kädentaitoja askartelussa ja liikunnallisuutta jumpassa. Kielitaitoakin saa käyttää sillä ryhmissä alkaa olla paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Lähihoitaja ikäihmisten palveluasumisyksiköissä

Lähihoitajan tehtävä on huolehtia potilaiden perushoidosta kokonaisvaltaisesti hyvän hoitotyön käytäntöjä noudattaen. Työ asumispalveluissa on vaativaa ja monipuolista. Lähihoitajan laajaa osaamista saa käyttää hyödyksi työskentelyssä.

Lähihoitaja tukee potilaan/asiakkaan toimintakykyä kuntouttavalla työotteella. Työtehtäviin kuuluu mm. potilaan tilan vaatimat erikoishoidot, kuten haavahoito ja katetrointi. Työhön kuuluu isona osana myös lääkehoito annettujen ohjeiden mukaisesti ja potilaan/asiakkaan tilan jatkuva tarkkailu ja kirjaaminen. Vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot ovat tärkeitä hoitotyössä. Lähihoitaja on osa moniammatillista tiimiä.

Lähihoitaja vammaispalveluissa

Vammaispalveluissa lähihoitajan työ vaatii laaja-alaista osaamista vammaisuudesta, hoitotyöstä ja ohjaamisesta. Vammaistyö on monipuolista ja työskentelypaikkoja on monenlaisia. Ammattietiikan merkitys korostuu vammaistyössä. Lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta erilaisille asiakkaille. Kuntouttava työote ja apuvälineiden käyttö on tärkeää vammaistyössä. Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja kommunikointi erilaisia keinoja käyttäen kuuluu isona osana lähihoitajan työtä.

Lähihoitaja erikoissairaanhoidossa

Potilaiden suuri vaihtuvuus tekee työn erikoissairaanhoidon vuodeosastolla monipuoliseksi ja haastavaksi. Potilaiden keskimääräinen hoitoaika osastolla on kolme - neljä vuorokautta. Erikoissairaanhoidossa lähihoitajan vastuulla on potilaiden hyvä perushoito, joka on tärkeä osa potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutumista. Hyvä perushoito ennaltaehkäisee makuuhaavojen, iho-ongelmien ja infektioiden syntymistä.

Työ on tiivistä yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Työtehtäviin kuuluvat potilaan ohjaaminen, valmisteleminen tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä niiden jälkeinen valvonta ja tarkkailu. Työ vaatii joustavuutta ja taitoa tehdä nopeita ratkaisuja sekä toimia tilanteen mukaisesti.

Lähihoitaja päivystyksessä

Työ päivystysosastolla on ottaa vastaan ambulanssipotilaita ja tarkkailla hoitoa odottavien potilaiden vointia. Huolehtia päivystyspotilaiden turvallisuudesta ja pitää heidät ajan tasalla jonotilanteesta sekä mahdollisista viivästyksistä. Tärkeä osa työnkuvaa on potilaiden/asiakkaiden omaisten ohjaus ja neuvonta.

Lähihoitaja voi ottaa potilailta/asiakkailta virtsanäytteitä sekä tehdä itsenäisesti pieniä toimenpiteitä kuten korvahuuhteluja jne. Lisäksi lähihoitaja toimii avustajana useissa päivystyksessä tehtävissä toimenpiteissä.

Lähihoitajan työssä pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä ja olemaan joustava. Työ edellyttää yhteistyökykyä, järjestelmällisyyttä, empatiaa ja oikeudenmukaisuutta. On tärkeää myös osata ennakoida tilanteita ja huolehtia potilaiden/asiakkaiden turvallisuudesta.

Lähihoitaja vastaanottotyössä

Työ terveyskeskuksen vastaanotossa työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia. Työskentely ajanvarauksessa arvioidaan asiakkaan hoidon tarvetta, kirjataan potilastietojärjestelmään. Työtehtäviin voi kuulua myös lääkäreiden saneluiden purkamista ja kirjoittaa lääkärin sanelun mukaan erilaisia todistuksia ja lähetteitä. Työhön kuuluu myös avustamista monenlaisissa toimenpiteissä poliklinikalla.

Potilaiden toimenpiteen jälkeinen seuranta ja tarkkailu on erittäin tärkeä osa työtä. Työ on monipuolista ja vastuullista. Asiakkaina on kaiken ikäisiä, ja työntekijän on kyettävä arvioimaan hoidon tarve ja kiireellisyys nopeasti. Työssä vaaditaan joustavuutta, hyvää stressinsietokykyä sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Lähihoitaja kotihoidossa

Lähihoitajan työ kotihoidossa koostuu pääasiassa itsenäisistä kotikäynneistä. Asiakkaana ovat usein ikäihmiset tai työikäiset ihmiset, joilla on jokin sairaus tai vamma. Kotihoidossa lähihoitajan työ on asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa ja huolenpitoa. Työhön kuuluu mm. huolehtia asiakkaan hygieniasta, lääkehoidosta, ravitsemuksesta. Lääkkeiden vaikutusten seuranta on iso osa työnkuvaa. Lähihoitaja laatii yhdessä tiimin kanssa asiakkaille hoito- ja palvelusuunnitelmia.

Kotihoidossa toimiva lähihoitaja tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata ihminen tämän omassa kodissa. Asiakkaan omaa tahtoa ja itsemääräämisoikeutta on aina kunnioitettava. Vaikka työn itsenäinen luonne vaatii päätöksentekotaitoa, niin tukea saa muilta tiimin jäseniltä.

Lue myös