Eläkelait

Kunnallinen eläkelaki (KuEL)

Kunnallisen eläkelain piiriin kuuluvat kaupungin, kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijat ja työntekijät. KuEL:n piiriin kuuluvat myös toimeksianto- tai konsultaatiosopimuksen perusteella työskentelevät, jos heillä ei ole toimintaansa varten yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta eikä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön muodossa.

Kunnalliset perhehoitajat ja omaishoitajat sekä kunnalliset luottamushenkilöt kuuluvat kunnallisen eläkelain piiriin, samoin työntekijät, jotka työskentelevät sellaisen kunnallisen osakeyhtiön tai yhdistyksen palveluksessa, joka on liittynyt Kevan jäsenyhteisöksi.

Mikäli työntekijä on työskennellyt myös muulla kuin kunta-alalla, voi kunnallisen eläkkeen lisäksi saada muita työeläkkeitä. Eläke-etuudet vaihtelevat jonkin verran yksityisen ja julkisen työnantajan palveluksessa.

Jos työeläkkeen määrä on pieni, voi työntekijä saada lisäksi kansaneläkettä.

Työntekijän eläkelaki (TyEL)

TyEL:n mukaan vakuutetaan kaikki yksityisen sektorin työntekijät lukuun ottamatta merimiehiä.

Vuoden 2007 alusta voimaan tullut laki korvasi aikaisemmat yksityisen sektorin eläkelait eli työntekijäin eläkelain (TEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL) ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (TaEL).

Yksityisen työnantajan velvollisuus on vakuuttaa TyEL:in mukaan kaikki 18–67-vuotiaat työntekijänsä, joiden ansiot ylittävät vakuuttamisvelvollisuuden alarajan.

Koska vakuuttamisen alaraja on matala, eläketurva kattaa käytännössä kaiken ansiotyöskentelyn.

Valtion eläkelaki (VaEL)

Valtion eläkelain (VaEL) piiriin kuuluvat valtion palveluksessa olevat virkamiehet ja työntekijät.

Valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvat lisäksi ennen vuotta 1970 syntyneet peruskoulujen ja lukioiden rehtorit ja opettajat sekä opettajat, jotka ovat aloittaneet palveluksensa ennen 1.1.1999 ja sama työ- tai virkasuhde jatkuu edelleen.

Yliopistojen palveluksessa oleviin henkilöihin, jotka ovat syntyneet ennen 1.1.1980, sovelletaan valtion eläkelakia. Myöhemmin syntyneet kuuluvat yksityisen eläkelain (TyEL) piiriin.

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (KiEL)

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (KiEL) kattaa virka- tai työsuhteessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, sen seurakuntaan tai seurakuntayhtymään olevat henkilöt.

Yrittäjän eläkelaki (YEL)

Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä.

Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset, ja se on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Yrittäjä voi ottaa eläkevakuutuksensa joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, jos hänen alallaan toimii sellainen.

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa.