Eläkelait

Julkisten alojen eläkelaki (JuEL)

JuEL:n eläketurvan piiriin kuuluu julkiseen työnantajaan palvelussuhteessa oleva henkilöstö. Laissa yhdistettiin kunnallinen eläkelaki (KuEL), valtion eläkelaki (VaEL) ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (KiEL) yhdeksi eläkelaiksi. Julkisten alojen eläkelaki koskee myös Kansaneläkelaitoksessa työskenteleviä.

Työntekijän eläkelaki (TyEL)

TyEL:n mukaan vakuutetaan kaikki yksityisen sektorin työntekijät lukuun ottamatta merimiehiä.

Yksityisen työnantajan velvollisuus on vakuuttaa TyEL:in mukaan kaikki 17–67-vuotiaat työntekijänsä, joiden ansiot ylittävät vakuuttamisvelvollisuuden alarajan.

Koska vakuuttamisen alaraja on matala, eläketurva kattaa käytännössä kaiken ansiotyöskentelyn.

Yrittäjän eläkelaki (YEL)

Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä.

Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset, ja se on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Yrittäjä voi ottaa eläkevakuutuksensa joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, jos hänen alallaan toimii sellainen.

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa.