Vanhuuseläke

Työeläkejärjestelmässä ei ole kiinteää eläkeikää. Vuodesta 2005 lähtien vanhuuseläkkeelle on voinut jäädä valitsemassaan iässä 63–68-vuotiaana. Kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkkeen eläkeikä on 65 vuotta.

Työntekijä, joka on suunnitellut siirtyvänsä vanhuuseläkkeelle ennen 68 vuoden ikää, tulee itse päättää työsuhteensa irtisanoutumalla saadakseen vanhuuseläkkeen.

Tutustu tarkemmin Kevan esitykseen Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytymisestä tällä hetkellä.

Eläkkeen karttuminen

Eläkkeen karttuminen alkaa 18 vuoden iästä. 18 vuoden iästä alkaa myös työntekijän vakuuttamisvelvollisuus.

Vuonna 2005 voimaan tulleiden säännösten mukaan työeläke määräytyy vuosiansioiden ja iän mukaan porrastetun karttumisprosentin mukaan. Eläkettä määrättäessä työuran aikaiset ansiot tarkistetaan palkkakertoimella ja niistä vähennetään palkansaajan työeläkemaksu. Eläke sopeutetaan eliniän nousuun elinaikakertoimella.

Työeläkettä kertyy 53 ikävuoteen asti 1,5 % vuosiansioista, jonka jälkeen prosentti nousee 1,9:ään 63 ikävuoteen asti. Ikävuosien 63 - 68 välillä karttuma on 4,5 %. Lisäksi eläkettä kertyy tietyiltä sairaus- ja kuntoutusetuuskausilta, vanhempainpäivärahakausilta, maksetuista työttömyysetuuksista sekä tietyistä koulutusetuuksista.

Eläkkeen lykkääminen korottaa eläkkeesi määrää

Voit lykätä vanhuuseläkkeelle siirtymistä yli 68 vuoden iän, jolloin eläkettäsi korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta. Lykätyn vanhuuseläkkeen myöntäminen ei edellytä työn lopettamista.

Eläkkeen enimmäismäärä

Vuoden 2005 alusta eläkkeen karttumiselle ei ole ”kattoa”. Tämä ei kuitenkaan koske 31.12.2004 mennessä ansaittua eläkettä, jonka osalta noudatetaan vanhoja sääntöjä, joissa eläkkeen määrää on rajoitettu.

Ammatilliset eläkeiät

Vanhuuseläkkeelle voi edelleen siirtyä henkilökohtaisessa eläkeiässä. Alemman ns. ammattikohtaisen eläkeiän valinneet kunnallisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt säilyttävät oman eläkeikänsä, mikäli työsuhde jatkuu eläkeikään asti. Myös näillä henkilöillä on kuitenkin oikeus jatkaa työelämässä aina 68-ikävuoteen asti. Ammattikohtainen eläkeikä ei ole työstä eroamisikä.

Varhennettu vanhuuseläke poistuu

Vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Jos olet syntynyt aiemmin, voit jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62 vuotta täytettyäsi.

Eläkkeelle siirtymiseen mennessä karttuneeseen eläkkeeseen tehdään tällöin pysyvä varhennusvähennys. Vähennys on 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla ikäsi alittaa 63 vuotta. Koko vuoden varhentaminen pienentää eläkettäsi 7,2 prosenttia.

Vanhuuseläkkeen hakeminen

Eläkettä haetaan siltä eläkelaitokselta, jossa työntekijä on ollut viimeksi vakuutettuna.

Vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä ja lykättyä vanhuuseläkettä pitää itse hakea vanhuuseläkehakemuslomakkeella. Se kannattaa tehdä noin kaksi kuukautta ennen aiottua eläkkeelle jäämistä. Työsuhteesi pitää olla päättynyt ennen kuin eläke voi alkaa, joten sinun pitää irtisanoa työsuhteesi ennen eläkkeen alkamista työehtosopimuksen irtisanomisajan mukaisesti.

Jos haet vanhuuseläkkeen 68 vuoden iässä, työsuhdetta ei tarvitse päättää.

Lisätietoa:
Lisätietoa eläkkeistä ja niiden hakemisesta saa siitä eläkelaitoksesta, jossa työnantaja on vakuuttanut henkilöstönsä.

Työeläke.fi-palvelu www.tyoelake.fi
Kuntien eläkevakuutus www.keva.fi
Eläketurvakeskus  www.etk.fI