Vanhuuseläke

Työeläkejärjestelmässä ei ole kiinteää eläkeikää. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä, kun työntekijä on saavuttanut alimman vanhuuseläkeiän ja työntekijän työsuhde on päättynyt.

Työntekijä, joka on suunnitellut siirtyvänsä vanhuuseläkkeelle ennen 68 vuoden ikää, tulee itse päättää työsuhteensa irtisanoutumalla saadakseen vanhuuseläkkeen.

Syntymävuoden perusteella voit tarkistaa oman alimman vanhuuseläkeikäsi tästä linkistä.

 

Eläkkeen karttuminen

Eläkkeen karttuminen alkaa 17 vuoden iästä. 

Vuonna 2005 voimaan tulleiden säännösten mukaan työeläke määräytyy vuosiansioiden ja iän mukaan porrastetun karttumisprosentin mukaan. Eläkettä määrättäessä työuran aikaiset ansiot tarkistetaan palkkakertoimella ja niistä vähennetään palkansaajan työeläkemaksu. Eläke sopeutetaan eliniän nousuun elinaikakertoimella.

Työeläkettä kertyy 53 ikävuoteen asti 1,5 % vuosiansioista, jonka jälkeen prosentti nousee 1,7:ään 63 ikävuoteen asti. Korotettu prosentti on käytössä vuoteen 2025 asti. Jos työntekijä jatkaa työskentelyään sen jälkeen, kun työntekijä on täyttänyt ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän, eläkettä korotetaan 0,4 prosentilla jokaista lykättyä kuukautta kohti.

Lisäksi eläkettä kertyy tietyiltä sairaus- ja kuntoutusetuuskausilta, vanhempainpäivärahakausilta, maksetuista työttömyysetuuksista sekä tietyistä koulutusetuuksista.

Eläkkeen enimmäismäärä

Vuoden 2005 alusta eläkkeen karttumiselle ei ole ”kattoa”. Tämä ei kuitenkaan koske 31.12.2004 mennessä ansaittua eläkettä, jonka osalta noudatetaan vanhoja sääntöjä, joissa eläkkeen määrää on rajoitettu.

Ammatilliset eläkeiät

Vanhuuseläkkeelle voi edelleen siirtyä henkilökohtaisessa eläkeiässä. Alemman ns. ammattikohtaisen eläkeiän valinneet kunnallisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt säilyttävät oman eläkeikänsä, mikäli työsuhde jatkuu eläkeikään asti. Myös näillä henkilöillä on kuitenkin oikeus jatkaa työelämässä aina 68:aan ikävuoteen asti. Ammattikohtainen eläkeikä ei ole työstä eroamisikä.

Osittain varhennettu vanhuuseläke 

Osa-aikaeläkkeen maksaminen päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä ja on korvattu nykyisin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Osittainen vanhuuseläke on mahdollisuus yhdistää osittainen eläke ja työntekeminen. Eläkettä voi hakea aikaisintaan 61-vuotiaana. Alaikäraja on 62 vuotta vuonna 1964 syntyneillä ja tämän jälkeen syntyneillä alaikärajaa tarkastellaan elinajanodotteen mukaisesti. Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia. Osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneelle tehdään varhennusvähennys, joka on 0,4 prosenttia jokaista kuukautta kohden.

Vanhuuseläkkeen hakeminen

Eläkettä haetaan siltä eläkelaitokselta, jossa työntekijä on ollut viimeksi vakuutettuna.

Vanhuuseläkettä, osittaista vanhuuseläkettä ja lykättyä vanhuuseläkettä pitää itse hakea vanhuuseläkehakemuslomakkeella. Se kannattaa tehdä noin kaksi kuukautta ennen aiottua eläkkeelle jäämistä. Työsuhteesi pitää olla päättynyt ennen kuin eläke voi alkaa, joten sinun pitää irtisanoa työsuhteesi ennen eläkkeen alkamista työehtosopimuksen irtisanomisajan mukaisesti.

Lisätietoa:
Lisätietoa eläkkeistä ja niiden hakemisesta saa siitä eläkelaitoksesta, jossa työnantaja on vakuuttanut henkilöstönsä.

Työeläke.fi-palvelu www.tyoelake.fi
Kuntien eläkevakuutus www.keva.fi
Eläketurvakeskus  www.etk.fI