Lomauttaminen kunta-alalla

Moni kunta on siinä tilanteessa, etteivät tulot riitä vastaamaan menoja. Tästä johtuva kustannusten pakottava vähennystarve on yksi niistä lomautusperusteista, joista on säädetty kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES).

Kunnan on myös lomautuksen aikana ei turvattava lakisääteiset palvelut. Erityisesti sote-palveluiden taso heikentyy, koska ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole riittävästi takaamassa potilasturvallisuutta ja laadukasta hoitoa. Tämän vuoksi SuPer ei hyväksy lomautuksia.

Lomautusilmoitus 1 kk ennen neuvotteluja

Työnantajan pitää antaa kirjallinen ja henkilökohtainen lomautusilmoitus kuukausi ennen neuvotteluiden aloittamista. Lomautusilmoituksesta on kerrottava lomautuksen syy, alkamisaika sekä kesto tai arvioitu kesto. Lomauttaa voidaan joko toistaiseksi tai määräajaksi ja kokoaikaisesti tai osittaisesti.

Osa-aikainen lomauttaminen

Osittainen lomauttaminen merkitsee osa-aikatyötä. Se voidaan toteuttaa joko lyhentämällä työpäiviä tai lomauttamalla osan viikosta kokonaisiksi päiviksi.

Lue myös: Osittainen lomautus voi olla kokoaikaista huonompi vaihtoehto – vaarana ansiosidonnaisen menetys (superlehti.fi)

Ulkopuolisen työvoiman käyttö

Työnantaja voi palkata ulkopuolista työvoimaa lomautusten aikana vain, jos

 • lomautetut kieltäytyvät tarjotusta työstä
 • kyse on tehtävistä, joihin lomautettujen ammattitaito ei riitä
 • kyse on harjoittelijoista (koulutukseen liittyvä, pakollinen työharjoittelu, oppisopimus, erikoistuminen).

Lomautetun mahdollisuus tehdä muita töitä

Lomautuksen aikana työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus ottaa vastaan muuta työtä. Työntekijällä on oikeus irtisanoa toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta 5 päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Työnantajan on aina tarjottava lomautettavalle sellaista työtä tai tehtävää, joka on työnantajan tiedossa lomautusilmoituksen antamishetkellä tai jota ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana.

Oikeus vuosilomaan

Työssäolopäivien veroisiksi päiviksi lomautuksen ajalta lasketaan 30 työpäivää kerrallaan. Lomauttamista vastaavan työajan lyhentämisen (osittainen lomautus) tai muun siihen verrattavan työaikajärjestelyn osalta lasketaan työssäolopäivien veroisiksi enintään kuusi kuukautta kerrallaan.

Sairausloma, virka- tai työvapaa

Jos työntekijä sairastuu tai muu virka-/työvapaus alkaa lomautusilmoituksen antamisen jälkeen, lomautus tapahtuu lomautusilmoituksen mukaisesti.

Jos sairausloma tai virka-/työvapaus on alkanut ennen lomautusilmoituksen antamista, astuu lomautus voimaan vasta vapaan jälkeen.

Ketä ei voida lomauttaa?

 • alle kuuden kuukauden määräaikaisessa virkasuhteessa olevaa
 • virantoimituksen keskeytyksen aikana (virkavapaa, vuosiloma)
 • määräaikaisessa työsuhteessa olevaa kuin rajoitetusti (vakituisen työntekijän sijainen)
 • toistaiseksi, jos työntekijä tai viranhaltija olisi uudelleensijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin työtehtäviin lomauttamisen vaihtoehtona.

Lomautusjärjestys

Tarkoituksena on, että viimeiseksi lomautetaan:

 • kuntayksikön toiminnalle tärkeitä viranhaltijoita tai työntekijöitä
 • saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä.

Samanarvoisissa tapauksissa järjestykseen vaikuttaa huoltovelvollisuuden määrä ja palvelussuhteen kestoaika.

Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voidaan käytännössä lomauttaa vain, mikäli työ päättyisi kokonaan.

Lomauttamisen peruuttaminen ja siirtäminen

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä, lomautuksen edellytyksiä ei enää ole ja lomautus on peruttava.

Myöhempien lomautusten pitää perustua uusiin lomautusilmoituksiin, ja työnantajan on pidettävä uudet yhteistoimintaneuvottelut.

Jos tilapäistä työtä ilmaantuu lomautusilmoitusaikana, lomautuksen alkamisajankohtaa voidaan siirtää myöhemmäksi. Siirron voi tehdä vain kerran.

Lomautuksen päättyminen

Määräaikainen lomautus päättyy ilmoitettuna aikana. Työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään 7 päivää aikaisemmin, jos lomautus on voimassa toistaiseksi.

Työttömyysturva

Lomautettu työntekijä on oikeutettu työttömyysturvaan pääsääntöisesti samoin edellytyksin kuin irtisanottu työntekijä.

Super työttömyyskassan verkkosivuilta saat täsmällisempää tietoa lomautetun työttömyysturvasta.

Jos joudut lomautetuksi

Lomautettujen täytyy ilmoittautua itse työnhakijaksi lomautuksen ensimmäisenä päivänä TE-toimiston verkkosivulla viimeistään lomautuksen ensimmäisenä päivänä. 

Toimi näin: 

 1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa ilmoittautumalla työnhakijaksi.
 2. Hae ansiopäivärahaa Super työttömyyskassan sähköisessä asiointipalvelussa kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. Liitä mukaan kopio työsopimuksesta ja lomautusilmoituksesta.  
 3. Jos lomautusaika muuttuu, toimita uusi lomautusilmoitus tai lomautustodistus TE-toimistoon. 

Huom. Omavastuuaika on viisi arkipäivää. Omavastuun ajalta maksetaan kuitenkin työttömyysetuutta, jos omavastuuaika alkaa ajalla 16.3.—31.12.2020. Lue lisää koronatilanteen vaikutuksesta lomautuksiin.

Katso myös

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.