Lomauttaminen kunnissa ja hyvinvointialueilla

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon/virantoimituksen ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työ- tai virkasuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Kunnan tai hyvinvointialueen on myös lomautuksen aikana turvattava lakisääteiset palvelut. Erityisesti sote-palveluiden taso heikentyy, koska ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole riittävästi takaamassa potilasturvallisuutta ja laadukasta hoitoa. Tämän vuoksi SuPer ei hyväksy lomautuksia.

Lomauttamista koskevissa kysymyksissä voit kääntyä oman luottamusmiehesi puoleen.

Lomautusilmoitus 1 kk ennen neuvotteluja

Työnantajan pitää antaa kirjallinen ja henkilökohtainen lomautusilmoitus kuukausi ennen neuvotteluiden aloittamista. Lomautusilmoituksesta on kerrottava lomautuksen syy, alkamisaika sekä kesto tai arvioitu kesto. Lomauttaa voidaan joko toistaiseksi tai määräajaksi ja kokoaikaisesti tai osittaisesti.

Osa-aikainen lomauttaminen

Osittainen lomauttaminen merkitsee osa-aikatyötä. Se voidaan toteuttaa joko lyhentämällä työpäiviä tai lomauttamalla osan viikosta kokonaisiksi päiviksi.

Lue myös: Osittainen lomautus voi olla kokoaikaista huonompi vaihtoehto – vaarana ansiosidonnaisen menetys (superlehti.fi)

Lomautetun mahdollisuus tehdä muita töitä

Lomautuksen aikana työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus ottaa vastaan muuta työtä. Työntekijällä on oikeus irtisanoa toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Työnantajan on aina tarjottava lomautettavalle sellaista työtä tai tehtävää, joka on työnantajan tiedossa lomautusilmoituksen antamishetkellä tai jota ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana.

Oikeus vuosilomaan

Työssäolopäivien veroisiksi päiviksi lomautuksen ajalta lasketaan 30 työpäivää kerrallaan. Lomauttamista vastaavan työajan lyhentämisen (osittainen lomautus) tai muun siihen verrattavan työaikajärjestelyn osalta lasketaan työssäolopäivien veroisiksi enintään kuusi kuukautta kerrallaan.

Sairausloma, virka- tai työvapaa

Jos työntekijä sairastuu tai muu virka-/työvapaus alkaa lomautusilmoituksen antamisen jälkeen, lomautus tapahtuu lomautusilmoituksen mukaisesti.

Jos sairausloma tai virka-/työvapaus on alkanut ennen lomautusilmoituksen antamista, astuu lomautus voimaan vasta vapaan jälkeen.

Lomauttaa ei voida:

  • määräaikaisessa työsuhteessa olevaa, ellei tämä ole vakituisen työntekijän sijainen 
  • alle kuuden kuukauden määräaikaisessa virkasuhteessa olevaa
  • viranhaltijaa virantoimituksen keskeytyksen aikana (virkavapaa, vuosiloma).

Lomautuksen päättyminen

Määräaikainen lomautus päättyy ilmoitettuna aikana. Työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jos lomautus on voimassa toistaiseksi.

Työttömyysturva

Super työttömyyskassan verkkosivuilta saat tietoa lomautetun työttömyysturvasta.

Jos joudut lomautetuksi

Lomautetun tulee ilmoittautua itse työnhakijaksi TE-toimiston verkkosivulla viimeistään lomautuksen ensimmäisenä päivänä. 

Toimi näin: 

  1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa ilmoittautumalla työnhakijaksi.
  2. Hae ansiopäivärahaa Super työttömyyskassan sähköisessä asiointipalvelussa kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. 
  3. Jos lomautusaika muuttuu, toimita uusi lomautusilmoitus tai lomautustodistus TE-toimistoon. 

Katso myös