Työsuhteen päättäminen

Irtisanominen

Mitä pidempi työsuhde on, sitä pidempi on myös irtisanomisaika. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen.

Työntekijä voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksensa.

Irtisanomisajat ovat työntekijän irtisanoutuessa seuraavat:

Työsuhteen kesto

Irtisanomisaika työntekijän irtisanoutuessa

Enintään viisi vuotta

14 vuorokautta

Yli viisi vuotta

1 kuukausi

Työantajan oikeus irtisanoa työsuhde

Työnantajalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä.

Irtisanomisperuste voi liittyä työntekijän henkilöön eli työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden vakavaan rikkomiseen, laiminlyöntiin tai työntekoedellytysten muuttumiseen.

Irtisanomisperusteena voi olla myös se, että tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Ennen kuin työnantaja irtisanoo tai purkaa työsopimuksen, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on oikeus käyttää tilaisuudessa luottamusmiestä.

Työantajan irtisanoessa työsopimuksen, irtisanomisajat ovat seuraavat:

Työsuhteen kesto

Irtisanomisaika työnantajan irtisanoutuessa

0-1 vuotta

14 vuorokautta

yli 1-4 vuotta

1 kuukausi

yli 4-8 vuotta

2 kuukautta

yli 8-12 vuotta

4 kuukautta

yli 12 vuotta

6 kuukautta

Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa ainoastaan silloin, jos irtisanomisen mahdollisuudesta on työsopimuksessa nimenomaisesti sovittu. Muussa tapauksessa määräaikaista työsopimusta ei voida irtisanoa, vaan työsopimus päättyy sopimuskauden lopussa.

Työsopimuksen purkaminen

Purkamisen seurauksena työsopimus päättyy välittömästi.

Työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa ainoastaan erittäin painavasta syystä. Erittäin painavana syynä voidaan pitää sellaista toisen osapuolen niin vakavaa rikkomusta tai laiminlyöntiä, ettei sopimuskumppanilta voida kohtuudella edellyttää työsopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Koeaikapurku

Koeaikapurun seurauksena työsopimus päättyy välittömästi.

Työsopimus voidaan koeajan kuluessa molemmin puolin purkaa, jos työsopimuksessa on sovittu koeajasta. Koeajan tarkoituksena on selvittää vastaako solmittu työsopimussuhde molemmin puolin sille asetettuja odotuksia. Sen vuoksi koeaikapurkukynnys on matala.

Koeaikapurkua ei kuitenkaan saa tehdä syrjivällä tai epäasiallisella perusteella, kuten raskauden tai terveydentilan perusteella.

Purkautuneena pitäminen

Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien.

Työsopimuksen päättämismenettely

Ennen kuin työnantaja irtisanoo tai purkaa työsopimuksen, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on oikeus käyttää tilaisuudessa luottamusmiestä.

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava henkilökohtaisesti toiselle osapuolelle.

Jos tämä ei ole mahdollista, päättämisilmoitus voidaan toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti. Jos ilmoitus tehdään muutoin kuin henkilökohtaisesti (kirjeitse tai sähköisesti), ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanotetuksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on lähetetty.

Irtisanojalla on näyttötaakka irtisanomisesta, joten päättämisilmoitus on syytä tehdä kirjallisesti.