Terveyden tilaa koskevat vaatimukset

Lähihoitajaksi opiskelevilta edellytetään hyvää terveyttä ja toimintakykyä tulevaan työhön. Terveydenhuollon henkilöstö arvioi tarvittaessa opiskelijan soveltuvuuden koulutukseen.

SORA-tutkinnoissa hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä ongelma voi tulla esteeksi opiskelijaksi ottamiselle, jos opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia ei voida täyttää, eikä hakijan esteitä voida kohtuullisin toimin poistaa. Kohtuullisten toimien arvioiminen on koulutuksen järjestäjän tehtävä.

Lähihoitajan tutkintokohtaiset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, eli lähihoitajan tutkinnon, tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrää Opetushallitus säädöksellä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa. Näistä määräyksistä koulutuksen toteuttajan tulee tiedottaa opiskelijaksi hakeutuville jo hakeutumisvaiheessa. 

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilan kartoitus

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee tuoda ilmi mahdolliset SORA-säädöksiin liittyvät opiskeluoikeuteen vaikuttavat syyt. Häntä pyydetään opiskelijaksi hakeutumisen yhteydessä arvioimaan, täyttääkö hän opiskelijavalinnan edellytyksenä olevat terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat vaatimukset.

Koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaksi pyrkivää toimittamaan terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnon soveltuvuudestaan alalle. 

Opiskelijahuolto

Opiskelun esteettömyyden periaatteen mukaan valituksi tulleilla opiskelijoilla on oikeus opiskelijahuollon palveluihin, joissa mahdolliset opiskelun esteet kyetään kartoittamaan ja arvioimaan. Opiskelijaterveydenhuollolla on oikeudet tehdä opiskelijan terveydentilaa koskeva arviointi. Yleensä arvion tekee lääkäri, mutta sen voi tehdä myös muu terveydenhuollon ammattihenkilö, kuten psykologi tai toimintaterapeutti. Arvion tekijällä tulee olla todellisuuden mukainen käsitys työtehtävistä, joita opiskelussa edellytetään. 

Terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto

Terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta lausunnosta käy ilmi, pitääkö hän opiskelijaksi hakijaa

  • terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään sopivana,
  • rajoituksin sopivana vai
  • ei sopivana.

Lausunnossa ei välitetä terveydentilatietoja koulutuksen järjestäjälle.

Jos opiskelija on tietyin rajoituksin sopiva suorittamaan kyseisen tutkinnon, kirjoitetaan lausunto, jossa kuvataan käytännössä työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun tai harjoitteluun liittyvät rajoitteet. Lisäksi lausunnossa voidaan kertoa, millä keinoilla opiskelun esteet voidaan poistaa. 

Ammattitaitovaatimusten mukauttaminen

Lähihoitajan tutkintotodistusta ei voi saada henkilö, jonka ammattitaitovaatimuksia tai opiskelun tavoitteita on mukautettu merkittävästi. Esimerkiksi lääkehoidon ammattitaitovaatimuksia ei saa mukauttaa.

Esimerkiksi lääkehoidossa

  • lääkelaskentaan liittyviä esteitä voidaan poistaa tukemalla opiskelijan matemaattisia taitoja erityisopetuksella.
  • osaamisvaatimuksia ei voida helpottaa.

Katso myös: