Kysymyksiä ja vastauksia SORAsta

Voiko lyhytkasvuinen henkilö mennä lähihoitajakoulutukseen?

Lyhytkasvuinen henkilö voi aloittaa koulutuksen ja suorittaa tutkinnon osia. Jos hänellä ei lyhytkasvuisuuden vuoksi ole edellytyksiä selviytyä asiakkaiden hoidosta ja huolenpidosta esimerkiksi sairaalassa, hän ei kuitenkaan välttämättä voi saada tutkintotodistusta.

Voiko väkivalta- ja huumausainerikoksista tuomittu henkilö päästä lähihoitajakoulutukseen?

Kyllä, jos kyseisistä rikoksista annetut tuomiot ovat poistuneet rikosrekisteristä.

Voiko keskivaikeaa masennusta sairastava henkilö valmistua lähihoitajaksi?

Kyllä voi, sillä edellytyksellä, että henkilö on terveydenhuollon ammattihenkilön arvion mukaan kykenevä suoriutumaan opinnoista ja alalla työskentelystä.

Voiko henkilö, jolla on lukihäiriö, opiskella lähihoitajaksi?

Kyllä voi. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa tulee huomioida lukihäiriöstä johtuvat erityistarpeet ja siten mahdollistaa opiskelu. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää kuitenkin, että henkilö selviytyy esimerkiksi lääkelaskuista. Tutkintovaatimuksia ei voida mukauttaa lääkehoidossa.

Voiko lähihoitajaksi opiskella, jos on yksilöllistetty matematiikka ja ns. tähtinumero peruskoulun päättötodistuksessa?

Kyllä voi. Opintojen alettua on kuitenkin hyvä selvittää mahdollista tukiopetuksen tarvetta, koska tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että henkilö selviytyy muun muassa lääkelaskuista. Tutkintovaatimuksia ei voida mukauttaa lääkehoidossa.

Voiko lähihoitajaksi opiskella, jos on kuuro ja käyttää viittomia (henkilöllä on arjessa apuna aina asiointitulkki)?

Sairaus tai vamma ei saa estää opiskelua. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei kykene toimintakyvyltään opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin. Työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun ja opintoihin liittyy potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Alaa voi opiskella, vaikka ei pysty suorittamaan kaikkia tutkinnon ammattitaitovaatimuksia.

Koulutuksen järjestäjän pitää selvittää, missä määrin hakijan kuulovamma rajoittaa toimintakykyä käytännön tehtävissä ja vaarantuuko potilas- tai asiakasturvallisuus. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opintoja voidaan mukauttaa, mutta tutkintotodistusta ei voi saada, jos vaatimuksia on mukautettu merkittävästi. Toimintakyvyn rajoitus saattaa vaikuttaa myös työllistymiseen. Lopullisen päätöksen tekee koulutuksen järjestäjä.

Voiko C-hepatiitin tartunnan saanut valmistua lähihoitajaksi?

Terveydentilaan liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ei voi kuitenkaan ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun, jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa sijoittumista käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun.

Pitääkö oppilaitoksen pyytää rikostaustaote opiskelijoilta ennen työpaikalla tapahtuvaa opiskelua alaikäisten parissa?

Oppilaitos voi pyytää rikostaustaotetta. Opiskelijan on näytettävä rikostaustaote oppilaitoksen sitä pyytäessä.