Mitä pitää tehdä, jos mitoitus ei ole lain mukainen?

Hoitaja osastolla

Keskustelkaa asiasta ensin työyksikössä työntekijöiden ja esimiehen kesken. Pyytäkää esimiestä korjaamaan tilanne. Jos asia ei etene ja koette työn aiheuttamaa haitallista kuormitusta, ottakaa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuunne ja kertokaa hänelle tilanteesta. Työsuojeluvaltuutettu vie kuormitusasiaa eteenpäin.

Jos asiakkaille ei kyetä tarjoamaan tarvetta vastaavaa laadukasta hoitoa ja palvelua, myös tästä on keskusteltava ensin työyksikössä työntekijöiden ja esimiehen kesken. Jos asia ei korjaannu, työntekijöillä on sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus epäkohdista.

Työntekijän on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. llmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

Jos asia ei etene, ottakaa yhteyttä SuPerin paikalliseen ammattiosastoon tai SuPerin ammatillisten asioiden yksikköön.