Opintovapaa

Opintovapaa

Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Työntekijän palvelussuhde jatkuu opintovapaan aikana. Opintovapaan ajalta ei makseta palkkaa, ellei siitä ole sovittu työnantajan kanssa tai työehtosopimuksessa.

Opintovapaaoikeus

Työntekijä voi pitää enintään kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden aikana, kun päätoiminen palvelussuhde on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden.

Työntekijällä on oikeus enintään viiden päivän opintovapaaseen, jos palvelussuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Opintovapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Vapaan voi jaksottaa myös niin, että työntekijä on osan työpäivästä työssä ja osan opintovapaalla.

Oppisopimuskoulutuksessa olevalla opiskelijalla ei ole oikeutta opintovapaaseen.

Opintovapaan hakeminen

Opintovapaa perustuu aina työntekijän hakemukseen. Yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisella hakemuksella työnantajalta vähintään 45 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista.

Enintään viiden työpäivän opintovapaata haetaan suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista, jollei työnantajan ja työntekijän kesken toisin sovita.

Opintovapaahakemuksessa on mainittava:

  • opintojen ja opintovapaan alkamis- ja päättymisajankohta
  • koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite
  • onko kyseessä aiemmalla opintovapaalla aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen
  • oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestäjä
  • päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika.

Jos opintovapaata haetaan yli viideksi työpäiväksi, tulee työnantajan ilmoittaa ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista. Muissa tapauksissa työnantajan tulee ilmoittaa ratkaisustaan viimeistään seitsemän päivää ennen opintojen alkua.

Opintovapaan siirtäminen

Työnantaja voi siirtää opintovapaata, jos se haittaa tuntuvasti työnantajan toimintaa. Vapaata saa kerralla siirtää enintään kuusi kuukautta. Mikäli kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden välein alkava koulutus, työnantaja voi siirtää opintovapaan alkua enintään seuraavan koulutusjakson alkamiseen.

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös silloin, kun työntekijän edellisestä opintovapaasta on kulunut alle kuusi kuukautta, eikä tarkoitus ole päättää aiemmalla opintovapaalla aloitettuja opintoja.

Vähintään viiden työntekijän yrityksissä työnantaja voi siirtää työntekijän opintovapaan alkamisajankohtaa vain kaksi kertaa peräkkäin. Enintään neljän työntekijän yrityksessä työnantajan oikeutta opintovapaan siirtämiseen ei ole rajoitettu kahteen kertaan, vaan se voi olla jatkuvaakin. Kummassakin tapauksessa siirtäminen edellyttää, että opintovapaasta aiheutuu työnantajan toiminnalle tuntuvaa haittaa.

Työntekijä voi siirtää yli viiden päivän opintovapaan käyttöä, ellei siitä aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Opintovapaan siirtämistä voi hakea enintään vuodeksi kerrallaan kirjallisesti. Jos työntekijä haluaa jättää käyttämättä hänelle myönnetyn opintovapaan, asiasta on ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkamista.

Opintovapaan keskeyttäminen

Työntekijä, jolle on myönnetty opintovapaata yli 50 työpäiväksi, voi keskeyttää opintovapaan ja palata työhön. 

Keskeytyksestä on ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti vähintään neljä viikkoa ennen aiottua työhön paluuta.

Jos työnantaja on palkannut opintovapaan ajaksi sijaisen, työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa työntekijää työhön ennen opintovapaan päättymistä. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle viivytyksettä kirjallisesti, milloin työntekijä voi palata töihin.

Milloin sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta aiheutuva työntekijän työkyvyttömyys alkaa opintovapaan aikana ja jatkuu yhtäjaksoisena yli seitsemän päivää, ei tämän ajan ylittävää osaa työkyvyttömyysajasta ole luettava opintovapaa-ajaksi, jos työntekijä ilman aiheetonta viivytystä tätä pyytää.

Hyvinvointialueiden ja kunta-alan työehtosopimuksissa ja AVAINTESsissä on opintovapaata koskevia tarkempia määräyksiä.

Opintovapaan vaikutus lomaan

Työntekijälle kertyy vuosilomaa opintovapaan ajalta, kuitenkin enintään 30 opintovapaapäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana. Vuosiloman kertyminen edellyttää työntekijän palaamista töihin välittömästi opintovapaan päätyttyä. Kunta-alalla, hyvinvointialueilla ja AVAINTESsissä ei töihin palaamista kuitenkaan edellytetä.

Opintoetuudet opintovapaan aikana

Työntekijällä voi olla oikeus taloudelliseen tukeen opintovapaalla suoritettaviin opintoihin. Työllisyysrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki on tarkoitettu aikuisen omaehtoisen koulutuksen tukemiseen. Lisäksi voi olla mahdollista saada Kansaneläkelaitoksen myöntämä opintolainan valtiontakaus.

Lisätietoja opintoetuuksista saa Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi ja Kansaneläkelaitoksesta www.kela.fi